Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Yποδομή πράσινης στέγης - φυτεμένου δώματος

buildups

Κατά το σχεδιασμό και την εγκατάσταση μιας πράσινης στέγης είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όσο το δυνατό πλησιέστερο στο φυσικό. Η αντιστάθμιση της απώλειας φυσικού εδάφους είναι ο κύριος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Οι λειτουργίες που αναπτύσσονται στα ολοκληρωμένα συστήματα υποδομής egreen - ZinCo προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό αυτές του φυσικού περιβάλλοντος. Η δομή των συστημάτων υποδομής οροφόκηπων egreen/ZinCo είναι σχεδιασμένη για την διασφάλιση της υγιής ανάπτυξής των φυτών, την προστασία τη μόνωση από μηχανική καταπόνηση και την ενίσχυση της θερμομόνωσης του κτιρίου. Το ύψος του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών κυμαίνεται από 10εκ, ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος και δεν ξεπερνά τα 20-25εκ. για την ανάπτυξη μεγάλης ποικιλίας φυτών.
Τα εξειδικευμένα συστήματα αποστράγγισης και τα μηχανικά υποστρώματα ανάπτυξης των φυτών, έχουν τις εξής λειτουργίες:
• Εφοδιάζουν τα φυτά με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία
• Διαθέτουν μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα νερού
• Διευκολύνουν την απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού
• Προσφέρουν αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών
• Προστατεύουν τις υποκείμενες στεγανοποιητικές, θερμομονωτικές στρώσεις από μηχανική καταπόνηση
• Ενισχύουν την θερμομόνωση του κτιρίου
layers

Εξειδικευμένα υποστρώματα ανάπτυξης φυτών egreen - ZinCo


Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών είναι ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την δομή και σωστή λειτουργία μιας οικοστέγης. Η επιλογή κατάλληλου μίγματος εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στο φυτικό υλικό.
Το υπόστρωμα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
• Να έχει μικρό φορτίο.
• Να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών, ακόμα και σε κατάσταση κορεσμού.
• Να μην συμπιέζεται εύκολα και να έχει καλή διηθητικότητα.
• Να έχει μεγάλη ικανότητα συγκράτησης υγρασίας.
• Να αποδεσμεύει τα θρεπτικά στοιχεία με βραδύ ρυθμό.
• Να αποτελεί σταθερή βάση για τα φυτά προκειμένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους στους ισχυρούς
ανέμους και να αποφευχθεί η διάβρωσή του.
Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και ασθένειες.
Η σύσταση και η δομή του υποστρώματος εξαρτώνται από το είδος του φυτικού υλικού και τις απαιτήσει του σε υγρασία, αερισμό και θρεπτικά στοιχεία
buildup

Διαστρωμάτωση φυτεμένου δώματος


layers21. Φυτικό υλικό

Μεγάλη ποικιλία φυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τον τύπο της πράσινης στέγης. Σε οικοστέγες εκτατικού τύπου χρησιμοποιούνται φυτά που χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση, που είναι ανθεκτικά στη ξηρασία και αναβλαστάνουν εύκολα. Σε ταρατσόκηπους εντατικού τύπου υπάρχει η δυνατότητα επιλογής φυτικού υλικού μέσα από μεγαλύτερη ποικιλία ειδών.

2. Μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών

Το μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να έχει ισορροπημένη σύσταση και μικρό ειδικό βάρος, όπως επίσης και κατάλληλες χημικές και φυσικές ιδιότητες για την ανάπτυξη των φυτών (pH, θρεπτικά στοιχεία, ποσοστό πορώδους, ικανότητα συγκράτησης υγρασίας). Το ύψος του μηχανικού υποστρώματος επηρεάζει το ρυθμό ανάπτυξης των φυτών, καθώς και τις στατικές φορτίσεις της στέγης. Το υπόστρωμα πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών, ακόμη και όταν είναι κορεσμένο με νερό και να μην συμπιέζεται.

3. Διηθητικό φύλλο

Το διηθητικό φύλλο αποτρέπει τη μεταφορά τεμαχιδίων από το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών στο αποστραγγιστικό σύστημα.

4. Αποστραγγιστικό σύστημα

Το σύστημα αποστράγγισης έχει κενούς χώρους (κυψέλες) στους οποίους αποθηκεύει νερό, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας του νερού μέσω των καναλιών του προς τις υδροροές του δώματος. Οι οπές που φέρει στην ανώτερη επιφάνεια των κυψελών επιτρέπουν τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών και βοηθούν στην εξάτμιση της υγρασίας προς το υπόστρωμα. Έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί νερό στις κυψέλες του ακόμα και σε επικλινείς στέγες.

5. Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης

Συγκρατεί υγρασία και θρεπτικά στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την προστασία της στεγανοποίησης της στέγης από μηχανικές φθορές.

6. Μεμβράνη ελέγχου ανάπτυξης ριζικού συστήματος

Προσφέρει συνεχή προστασία και εμποδίζει τη διέλευση των ριζών των φυτών προς τη μόνωση του δώματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η μέθοδος εφαρμογής της αντιρριζικής μεμβράνης εξαρτώνται από την κατασκευή και την κλίση της στέγης. Η εφαρμογή της μπορεί να παραλειφθεί αν η μεμβράνη στεγανοποίησης διαθέτει αντιρριζική προστασία.

7-8. Στεγανοποίηση-Θερμομόνωση

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή μιας πράσινης στέγης είναι η κατάλληλη στεγανοποίηση της στέγης του κτιρίου. Η εγκατάσταση φυτεμένου δώματος ενισχύει τη θερμομόνωση του κτιρίου και προστατεύει τις υποκείμενες μεμβράνες στεγανοποίησης.

πηγή: egreen - ZinCo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου