Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ

Φυτεμενο Δωμα στο Παρκο Στ. Νιαρχος (φυτευση ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ .
2.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις παρούσες Τεχνικές Υποχρεώσεις  αναφέρονται όλα τα τεύχη και σχέδια που πρέπει να υποβάλουν οι Μελετητές, ως μέρος των προτάσεων φυτοτεχνικής μελέτης δώματος / στέγης, καθώς και το περιεχόμενο αυτών.

2.4.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης είναι, η καταγραφή,  ανάλυση και αξιολόγηση  των βασικών  πληροφοριών  του έργου, η επιλογή  και αιτιολόγηση του τύπου φυτεμένου  δώματος/στέγης  (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού), η  εκτίμηση των απαιτουμένων εργασιών προετοιμασίας του χώρου και  κατασκευής των έργων υποδομής /διαστρωμάτωσης, η επιλογή του τύπου  βλάστησης και περιγραφή μεθόδου εγκατάστασης, ο υπολογισμός βάρους/φορτίων (κορεσμένα βάρη),  η σύνταξη σχεδίων, η σύνταξη μελέτης άρδευσης πρασίνου και περιγραφή των εργασιών  Διαχείριση Φυτεμένων δωμάτων / στεγών.
Φυτεμένο Δώμα στην Πειραιως 222 (κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

2.4.3  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα τεύχη που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω :

α) Τεχνική έκθεση
β) Σχέδια
γ) Τεχνικές προδιαγραφές
δ) Προμετρήσεις και προϋπολογισμός
2.4.3.1  Τεχνική Έκθεση
Στην  Τεχνική έκθεση  θα αναφέρονται τα παρακάτω:
1)     Καταγραφή βασικών  πληροφοριών .
·         Θέση του έργου και σύντομη περιγραφή των προς μελέτη εργασιών,
·         Στοιχεία από την τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας του Μηχανικού τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην μελέτη  ,
·         Δομικά  χαρακτηριστικά στέγης/δώματος,
·         Κλιματικές συνθήκες της περιοχής,
·         Συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν τα φυτά κλπ).
2)     Ανάλυση των βασικών  πληροφοριών και  συνθηκών του έργου καθώς  και καθορισμός των στόχων και των προτεραιοτήτων της μελέτης.
3)     Αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, εκτίμηση της επίδρασής τους και επιλογή του είδους των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν .
4)     Επιλογή  του τύπου πράσινου δώματος/στέγης  (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού) και αιτιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας του κτιρίου καθώς και των επιδιωκόμενων στόχων από την εφαρμογή του φυτεμένου δώματος / στέγης. (ενεργειακοί, περιβαλλοντικοί, τεχνοοικονομικοί)
5)     Η εκτίμηση των απαιτουμένων εργασιών προετοιμασίας του χώρου, εργασίες κατασκευής έργων υποδομής /διαστρωμάτωσης (μετά την εφαρμογή στεγανοποίησης), για την  εγκατάσταση βλάστησης .
Φυτεμένο Δώμα στο Πάρκο Στ. Νιαρχος (φύτευση ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

·      Η επιλογή αντιρριζικής μεμβράνη και περιγραφή της μεθόδου εγκατάστασης  (εφόσον η στεγανοποιητική στρώση δεν παρε΄χει πιστοποιημένη αντιρριζική προστασία).
·      Η επιλογή αποστραγγιστικού  συστήματος και περιγραφή της μεθόδου εγκατάστασης
·      Η επιλογή φίλτρων και περιγραφή της μεθόδου εγκατάστασης
·      Η επιλογή υποστρώματος  ανάπτυξης φυτών .
·      Η συνολική απαιτούμενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα με την μέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώματος. 

6)       Η Επιλογή του τύπου  βλάστησης και περιγραφή μεθόδου εγκατάστασης.
·       Επιλογή φυτικών ειδών,
·       Περιγραφή των ιδιοτήτων τους (μέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωμα κ.λ.π.),
·       Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης αυτών στους χώρους φύτευσης
·       Πίνακας φυτικού υλικού
·       Περιγραφή υλικών και εργασιών υποστύλωσης μεγάλων δένδρων
·       Επιλογή της   μεθόδου εγκατάστασης χλοοτάπητα, περιγραφή  όλων των απαιτουμένων υλικών καθώς και των εργασιών εγκατάστασης αυτού.

7)      Υπολογισμός βάρους/φορτίων (κορεσμένα βάρη)
Ο υπολογισμός φορτίου του προτεινόμενου συστήματος υποδομής φυτεμένου δώματος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώματα ανάπτυξης) πρέπει να γίνεται σε συνθήκες κορεσμού. Σημαντικός είναι ο υπολογισμός και των δομικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται με την φύτευση όπως διάδρομοι κίνησης, δάπεδα, συστήματα σκίασης, στοιχεία νερού κλπ. τα οποία πρέπει να συνεκτιμηθούν.
8)       Περιγραφή του αρδευτικού δικτύου  και του τρόπου λειτουργίας του , υπολογισμός υδατικών αναγκών ανά αυτόνομη περιοχή άρδευσης, περιγραφή του τρόπου σχεδιασμού και διάταξης του αρδευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου της  επιλογής των σωλήνων. Περιγραφή του προτεινόμενου συστήματος ελέγχου της λειτουργίας του  , το είδος και ο απαιτούμενος βαθμός φίλτρανσης του δικτύου, η παροχή, η πίεση λειτουργίας και οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις των σταλακτών και των εκτοξευτών , οι παροχές, οι πιέσεις λειτουργίας και οι απώλειες των εξαρτημάτων λειτουργίας και προστασίας του δικτύου  Περιγραφή αντλίας όπου απαιτείται .
9)       Περιγραφή και πρόγραμμα εργασιών διαχείρισης όλων των φυτεμένων επιφανειών .
·    Έλεγχος και συντήρηση συστήματος υποδομής
·    Πρόγραμμα διαχείρισης όλων των φυτεμένων επιφανειών
·    Πρόγραμμα διαχείρισης του αρδευτικού δικτύου .
Φυτεμένο Δώμα στο ξενοδοχείο 7 αστέρων ΑΜΑΝΖΟΕ (κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

2.4.3.2   Σχέδια
2.4.3.2.1    Σχέδιο Υποδομής Φυτεμένου Δώματος / Στέγης
Κλίμακα:  1:50 ή  1:100  Σύμφωνα με τις κλίμακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώματος
Στα σχέδιο θα πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς :
1.      Οι ρύσεις  του δώματος και οι απολήξεις τους (Υδρορροές)
2.      Η υποδομή του φυτεμένου δώματος/στέγης
3.      Οι θέσεις των λεπτομερειών υποδομής και συναρμογών
Σχέδια λεπτομερειών Κλίμακα   :  1:5 ή  1:10 
Λεπτομέρειες διαστρωμάτωσης του συστήματος υποδομής στα σημεία
α)  Περίμετρος κτιρίου/Στηθαίο
β)  Συναρμογή φυτεμένου δώματος με σκληρό δάπεδο 
γ)  Υδρορροές
δ)  Κάθετες απολήξεις στο δώμα/στέγη
ε)  Ηλιοσωλήνες/Κουπόλες

2.4.3.2.2    Σχέδιο   Φύτευσης
Α. Σχέδιο   Φύτευσης στον Εκτατικό  και ημιεντατικό τύπο
Κλίμακα  :  1:50 ή 1:100   Σύμφωνα με τις κλίμακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώματος
Στο σχέδιο θα πρέπει  να παρουσιάζει σαφώς :
Το σχήμα και η έκταση κάθε διακεκριμένης περιοχής κατά είδος φύτευσης, (σπορά , εδαφοκάλυψη ,  χλοοτάπητας , φυτά )  και η  έκταση τους σε m2.
Ο αριθμός των φυτών κάθε ομάδας, κατά είδος, μέσα σε κάθε διακεκριμένη περιοχή φύτευσης ή η ακριβής θέση κάθε φυτού ή ομάδας φυτών ιδίου είδους ή σύνθεσης ειδών.
Β. Σχέδιο   Φύτευσης στον  Εντατικό  τύπο
Κλίμακα  : 1:50  ή  1:100  Σύμφωνα με τις κλίμακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώματος
Το σχήμα και η έκταση κάθε διακεκριμένης περιοχής κατά είδος φύτευσης, (σπορά , εδαφοκάλυψη ,  χλοοτάπητας , φυτά )  και η  έκταση τους σε m2.
Ο αριθμός των φυτών κάθε ομάδας, κατά είδος, μέσα σε κάθε διακεκριμένη περιοχή φύτευσης ή η ακριβής θέση κάθε φυτού ή ομάδας φυτών ιδίου είδους ή σύνθεσης ειδών.
Σχέδιο χάραξης των περιγραμμάτων των ομάδων  φύτευσης και των θέσεων των μεγάλων φυτών (δένδρα, Θάμνοι ).
Το βάθος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών στις διάφορες θέσεις ιδιαίτερα όταν αυτό διαφοροποιείται . 
Φυτεμένο Δώμα στην Θεσ/κη (κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

2.4.3.2.3    Σχέδιο αρδευτικού δικτύου
Κλίμακα  :  1:50  ή 1:100 Σύμφωνα με τις κλίμακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων
Υπόβαθρο  στο σχέδιο  της φυτοτεχνικής μελέτης του δώματος  διατηρώντας από το σύνολο των περιεχομένων πληροφοριών μόνον τις απολύτως απαραίτητες (π.χ. περίγραμμα της περιοχής φύτευσης).
Θα απεικονίζεται η γενική διάταξη των βασικότερων στοιχείων του δικτύου (θέσεις υδροληψιών, αγωγοί μεταφοράς, φρεάτια κλπ), καθώς και άλλα στοιχεία, όπως η οριοθέτηση των αυτόνομα αρδευόμενων περιοχών. Θα φαίνονται λεπτομερώς οι θέσεις και οι διαστάσεις των αγωγών, των φρεατίων και των επιφανειών που θα αρδεύονται, καθώς και οι θέσεις και οι τύποι των μηχανισμών και αυτοματισμών του δικτύου , μετεωρολογικοί σταθμοί κλπ.
2.4.3.2.4   Σχέδια λεπτομερειών
Στα σχέδια λεπτομερειών που, δίδονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες σε τομές και κατόψεις, για τις διάφορες εργασίες που προτείνονται στη μελέτη .
Στα σχεδία λεπτομερειών θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και  Σχέδιο  αγκύρωσης – σταθεροποίησης μεγάλων δένδρων όταν  χρησιμοποιούνται στην φύτευση. Οι τελικές επιτρεπόμενες διαστάσεις κόμης των μεγάλων φυτών.
Φυτεμένο Δώμα στο ξενοδοχείο 7 αστέρων ΑΜΑΝΖΟΕ (κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)

2.4.3.3  Τεύχος Τεχνικών  Προδιαγραφών
Οι Τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαμβάνουν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών.
Για τα υλικά υποδομής /διαστρωμάτωσης θα περιγράφουν πλήρως τα υλικά κατασκευής ,το βάρος κάθε υλικού ξεχωριστά, τις διαστάσεις, την αντοχή, την αποστραγγιστική ικανότητα, την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, μηχανική αντοχή και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
Για τo  φυτικό υλικό , το μίγμα των σπόρων, τα είδη φυτών, πίνακας φυτικού υλικού (όνομα, λατινικό όνομα, ύψος, περίμετρος κορμού, μέγεθος μπάλας).
Για το δίκτυο άρδευσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πλήρη περιγραφή όλων των επί μέρους υλικών και εξαρτημάτων του δικτύου άρδευσης (υλικό κατασκευής και όρια (παροχής και πίεσης) λειτουργίας αυτών .
2.4.3.4  Προμετρήσεις / Προϋπολογισμός
Με βάση τα σχέδια, θα συντάσσονται πίνακες προμέτρησης που αφορούν διαφορετικές εργασίες όπως: α) Εγκατάσταση Υποδομής , β) Εγκατάστασης βλάστησης  γ) Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και δ) Διαχείρισης  ε) άλλες, απαραίτητες κατά περίπτωση, εργασίες. Θα συντάσσεται προϋπολογισμός δαπάνης  βασιζόμενος στις ποσότητες που προμετρήθηκαν.
Φυτεμένο Δώμα στο ξενοδοχείο 7 αστέρων ΑΜΑΝΖΟΕ (κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Πλεονεκτήματα πράσινης στέγης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Πάρκο Σταυρός Νιαρχος με μεγάλο μέρος του χώρου να είναι φυτεμενα δώματα (φύτευση ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)


Οι πράσινες στέγες γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς σε πολλές χώρες. Οι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν πόσα πλεονεκτήματα έχει μια πράσινη στέγη πάνω από μια τυποποιημένη ταράτσα-οροφή. Τα νοικοκυριά και οι μεγάλες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τα οφέλη και την προτιμούν πλεόν στα σπίτια και τα κτήρια τους. Λοιπόν, πώς μπορείτε πραγματικά να επωφεληθείτε από την εξοικονόμηση ενέργειας από μια πράσινη στέγη;

Εν ολίγοις, οι πράσινες στέγες είναι πράσινες οροφές, ταρατσόκηποι , που σημαίνει ότι οι στέγες καλύπτονται μερικώς ή πλήρως με αναπτυσσόμενα φυτά. Ο θετικός τους αντίκτυπος είναι διπλός: 
α. Συμβάλλουν σε μια εξαιρετική  διατήρηση της επιφάνειας της στέγης ενός κτιρίου και
β. Παρέχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε όλη την περιοχή.
Υποδομή εντατικου τύπου

Οι συμβατικές στέγες δεν βοηθούν την ενεργειακή ισορροπία σε ένα κτίριο, ενώ δεν βοηθούν ούτε το άμεσο περιβάλλον. Κτίρια με κακή μόνωση και αερισμό και συμβατικές στέγες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερο κλιματισμό, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τρεις παράγοντες μιας πράσινης στέγης που κάνουν μια τεράστια διαφορά:
 1. Τα φυτά και το μέσο καλλιέργειας (μηχανική γη) πράσινης οροφής που είναι χώρος γεμάτος Ζωή.
 2. Απορρόφηση - μια διαδικασία στην οποία τα φυτά χρησιμοποιούν τις ρίζες τους για να πάρουν νερό, απελευθερώνοντας υγρασία  μέσα από τα φύλλα.
 3. Εξάτμιση - η μετατροπή του νερού από το υγρό σε αέριο, που προέρχεται τόσο από τα φυτά όσο και από το μέσο καλλιέργειας.

Όλα τα καλά πράγματα
Τα οφέλη από την κατοχή μιας πράσινης οροφής είναι πολλά. Ωστόσο, η έμφαση δίνεται στη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Είναι δυνατό να τα παρουσιάσετε με όρους κτιρίου και γειτονιάς.
Πάρκο Σταυρός Νιαρχος με μεγάλο μέρος του χώρου να είναι φυτεμενα δώματα (φύτευση ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
Σε επίπεδο κτιρίου, πράσινες στέγες:
 • παρατείνει τη διάρκεια ζωής της οροφής του κτιρίου
 • μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας συγχρόνως το κόστος ψύξης. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά δημοσίευσε μια  δημοσίευση σχετικά με τα οφέλη της πράσινης στέγης  όπου αναφέρθηκε ότι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι σε μια συμβατική στέγη ήταν της τάξεως των 45ºC ενώ μια πράσινη οροφή παρείχε τις διακυμάνσεις της τάξεως των 6ºC. Σύμφωνα με τη γερμανική έρευνα, οι πράσινες στέγες μειώνουν τους λογαριασμούς χειμώνα 3-10%. Η καναδική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εξοικονομήσεις στον κατώτατο όροφο ενός κτιρίου με πράσινη στέγη θα ήταν περίπου 20%, ενώ ένα διώροφο κτίριο θα είχε εξοικονόμηση καλοκαιριού 10-12%.
 • βελτίωση της αισθητικής του κτιρίου.
Σε επίπεδο γειτονιάς, οι  πράσινες στέγες:
 • μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Μια  μελέτη στο Σικάγο  εκτιμά ότι η κάλυψη ενός κτιρίου 11 ορόφων με πράσινη στέγη θα εξοικονομούσε περίπου 4000 δολάρια ενέργειας ανά έτος
 • να μειωθεί ο όγκος των ομβρίων υδάτων και η δέσμευση των ρύπων 
 • μειώνεται το περίφημο αστικό φαινόμενο θερμικής  νησίδος?
 • βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, καθώς μειώνουν τη θερμοκρασία και συγκρατούν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους 
 • παροχή οικοτόπων δηλαδή ενδιαιτημάτων για έντομα , πουλιά κτλ .
  Εκτατικου τύπου 
Επιτυχής προσπάθεια  κατασκευής πράσινης στέγης...Πως?
Εάν σχεδιάζετε σοβαρά να κάνετε μια πράσινη στέγη, ρίξτε μια ματιά σε αυτό που θα μοιάζει με τη διαδικασία.
Πρώτον, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γεωτεχνικό ειδικό στο αντικείμενο. Ο επαγγελματίας θα σας πει εάν το κτίριο μπορεί να στηρίξει το φορτίο της οροφής. Εάν έχετε μια θετική απάντηση, αρχίστε να αποφασίζετε ποια φυτά θα αναπτυχθούν στην οροφή.
Γενικά, τα φυτά που αντέχουν στην ξηρασία είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιορισμένο πάχος του εδάφους που δεν παρέχει αρκετό χώρο αποθήκευσης νερού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επιλέξετε τα φυτά που μπορούν να αντέξουν σε μερικές ημέρες χωρίς βροχή. Εάν θέλετε πραγματικά να αναπτυχθούν και άλλα φυτά, τότε η λύση είναι να εγκαταστήσετε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης για να πίνουν τα φυτά πιο τακτικά.
Η εγκατάσταση του συστήματος άρδευσης θα πρέπει επίσης να σχεδιαστεί προσεκτικά, όπως πολλοί   διότι η ποσότητα του νερού εχει σχέση με τον τύπο στέγης (εκτατικό ημιεντατικό , εντατικό) και τα φυτά που έχετε επιλέξει.
Σε περίπτωση που θέλετε ένα ανθεκτικό φυτό, όπως τα sedums  η τα ελληνικά αρωματικά φυτά είναι η καλύτερη επιλογή, καθώς μπορούν να διαβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες  ενώ ανθίζουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές σε διάφορα χρώματα. Το άλλο πλεονέκτημά τους είναι η υψηλή ανοχή του φτωχού με θρεπτικά συστατικά εδάφους. Τα πολυετή χόρτα και τα ετήσια αγριολούλουδα είναι επίσης μια ωραία προσθήκη.
Η ανοχή της θερμότητας είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην επιλογή των σωστών φυτών, καθώς οι πράσινες στέγες δεν έχουν καθόλου  σκιά κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκτίθενται σε έντονο ηλιακό φως και στον άνεμο.
συντήρηση φυτεμένου δώματός(ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ) 
με λίγα λόγια......
Όταν πρόκειται για την  επιλογή μεμβρανών οροφής, οι περισσότεροι κατασκευαστές  επιλέγουν αντιριζικά ασφαλτόπανα σε διπλή στρώση ή μεμβράνη EPDM  ή και μεμβράνη TPO. Μόλις επιλεγεί η μεμβράνη, αποστράγγιση  είναι το επόμενο βήμα. Συνήθως αποτελείται από ένα πλαστικό δίσκο με εσοχές-εγκολπώσεις  που χρησιμεύουν ως δοχεία  νερού. Οι οπές απορροής είναι στην κορυφή μεταξύ των κυπέλλων και καλύπτεται με ένα ινώδες υλικό γεωύφασμα. Η τοποθέτηση του αναπτυσσόμενου μέσου είναι το επόμενο βήμα, το οποίο συνήθως αποτελείται από  άμμο, θρυμματισμένο τούβλο και οργανική ύλη σε πολύ μικρές ποσότητες.  Το τελευταίο βήμα είναι να καθορίσουμε τα φυτά, που είναι μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία για ένα ειδικό. Όλοι σχεδόν οι κατασκευαστές φυτεμένων δωμάτων  δεν κάνουν πειράματα και χρησιμοποιούν έτοιμα συστήματα φυτεμένων δωμάτων που είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τελικά είναι οικονομικότερα !! 
Eτσι εξασφαλίζουμε ότι θα τηρηθούν οι ισχύουσες  προδιαγραφές φυτεμένων δωμάτων 
Οι πράσινες στέγες  γεμίζουν τις μεγάλες πόλεις. Παραδείγματα όπως το Πάρκο  Σταυρός Νιάρχος η το Green Plaza βοηθά τους κατοίκους  να συνειδητοποιούν  τα οφέλη τους. Είτε υπάρχουν πολυάριθμα νοικοκυριά με πράσινες στέγες γύρω σας είτε είστε ο μόνος στην γειτονιά που σκέφτεστε γι 'αυτό, η απόφασή σας  θα βελτιώσει την ζωή σας.
 Κωνσταντίνος Τάτσης 
MSc Γεωπόνος ειδικός στα φυτεμένα δωματα