Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Βιοποικιλότητα στα φυτεμένα δώματα

Στο Καdas Green Roofs Ecology Research Center γίνεται πειραματισμός και για την βιοποικιλότητα . Τα αποτελέσματα λαμπρά  ....... 
Κων . Τάτσης
Msc Γεωπόνος

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Περίεργοι ταρατσόκηποι....

ΟΧΉΜΑΤΑ

Υπάρχουν πολλοί τύποι ταρατσόκηπων.... Για "ειδικές κατασκευές"  σε μικρούς ή μεγάλους χώρους όπου το κέφι  και το μεράκι των ανθρώπων  μεταμόρφωσε επιφάνειες σε πράσινο 

ΟΙΚΙΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΩΝΕΠΙΠΛΑ


ΦΩΛΙΕΣ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΏΤΙΑακομα και ΣΤΑΣΕΙΣ.....
Κ. ΤΑΤΣΗΣ

Urbanites combat climate change with rooftop farms- Οι κατοικοι των πόλεων ωφελούν το κλίμα καλλιεργώντας στις ταράτσες


Urbanites combat climate change with rooftop farms


A rendering of what the Higher Ground Farm will look like when it gets going. (Image by Recover Green Roofs, via Kickstarter)
A rendering of what the Higher Ground Farm will look like when it gets going. (Image by Recover Green Roofs, via Kickstarter)
President Obama brought the issue of climate change out of exile during his State of the Union address by issuing a demand for Congress: if they don’t act swiftly, he will. But as Congress continues to lightly mull a plan of action, urban visionaries John Stoddard and Courtney Hennessey of Higher Ground Farm are cultivating their own solution to environmental problems.
“In our vision we’ve got this amazing green roof that produces food and then also has these great environmental benefits, one of which…mitigating climate change,” said Stoddard.
Higher Ground Farm in Boston is in production to be the second-largest rooftop farm in the world, following New York City’s Brooklyn Grange flagship farm. “There are acres of rooftops in cities,” explained Stoddard when he described the process of utilizing unused space to create productive resources. Recover Green Roofs is the Massachusetts-based company set to build the Higher Ground Farm roof, which will be their largest green project to date.
Hennessey compares the process of urban farming to any other commercial-scale food production company or farm. “There are always challenges, but instead of groundhogs and gophers, our problems will be seagulls and wind,” she explained.
The development of city farms comes at a critical legislative time for the United States. Last year, the 112th Congress failed to pass a new farm bill that would in part help fund more healthy crop subsidies and assist farmers with growing major commodity crops. Instead, the existing bill was extended and is now scheduled to expire at the end of September 2013.
Regardless of whatever policy changes are made at the end of this year’s crop season, Hennessey expects to have plenty of farmed products by then. “We’ll hope to grow about 100,000 pounds of produce in our 2013 season,” she projected.
The city of Boston and surrounding areas should also expect reduced pollution in addition to an abundance of fresh produce. ”When we get heavy rain–which happens frequently–the combined sewage overflow goes into the bay,” said Hennessey. “The green roof system will slow the flow of water off the roof, and also retain some of the water that the plants will use.”
Positive effects on the environment would not be the only result of large-scale urban farming. As the plants on the farm would naturally absorb the sunlight, they would be combating the heat island effect that so commonly afflicts large cities. Consequently, electricity and cooling costs would be reduced for companies that invest in a green roof for their buildings.
In the Jan. 6 edition of Melissa Harris-Perry, Just Food executive director Jacquie Berger spoke about the lack of access of healthy food options in lower-income and urban areas. “If you have access to fresh healthy food there’s so much more you can do in terms of nourishing yourself and your family,” Berger explained.
Hennessey and Stoddard both entered their partnership with firsthand knowledge on how food access affects what is consumed. “Growing food closer to city centers where people live is an important step to creating a better food system,” Hennessey said. She mentioned the relationship Higher Ground Farm has with Boston Collaborative for Food and Fitness, an organization that subsidizes food and brings produce to neighborhoods that have a noticeable lack fresh and affordable options.
Altruism will remain a priority with Higher Ground Farm, but engaging local restaurants will also be a major part of the green farm project. Stoddard and Hennessey both have experience working in restaurants as well a background in farming and agriculture. The two rely on the direct correlation between locally grown produce and a booming economy as part of their business plan. “There’s definitely a difference and distinction in the taste, flavor, and texture,” Hennessey said as she discussed selling food from Higher Ground Farm. “Restaurant owners prefer food picked that day and served that night instead of food that’s been in a warehouse for possibly up to a week.” Better food will bring more customers, stimulating the local economy.
As far as the rooftop-farming trend catching on in the rest of the country, Hennessey hopes that the process is at least considered. ”I hope that we move away from what is really a broken system of food production in our country [with] monocropping and genetically modified food. I don’t think cities will be able to sustain their entire population with urban farms, but it’s an important thing to look at.”
Speaking of the environment, please join host Melissa Harris-Perry Sunday at 10 a.m. EST onmsnbc when she looks at the Keystone XL pipeline controversy. Find out more about Higher Ground Farm on Facebook and Kickstarter, and in the video below.

http://tv.msnbc.com/2013/02/23/urbanites-combat-climate-change-with-rooftop-farms/

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


Κοτοπούλης Γρηγόρης


Γεωπόνος Γ.Π.Α.


Η βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές των κτιρίων πάνω σε ειδικά συστήµατα υποδοµής σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές συντελεί στην
προστασία των κτιρίων, στην βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας,
στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις και στην δηµιουργία
νέων αστικών υπαίθριων χώρων. Τα φυτεµένα δώµατα αποτελούν ένα βασικό
εργαλείο της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής δόµησης και
δηµιουργούν ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η έλλειψη ατµοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις
Τα φαινόµενα ξηρασίας που παρατηρούνται στα σύγχρονα αστικά κέντρα
οφείλονται κυρίως στην έλλειψη φυσικής βλάστησης και στην απουσία
επιφανειών που απορροφούν και επιτρέπουν την φυσική διήθηση και
εξάτµιση του νερού. Οι σκληρές δοµηµένες επιφάνειες δεν συγκρατούν τα
όµβρια ύδατα, αντιθέτως συµβάλουν στην γρήγορη αποµάκρυνση τους στο
αποχετευτικό δίκτυο παρακάµπτοντας τον υδρολογικό κύκλο. Η µείωση των
επιφανειών που επιτρέπουν την εξάτµιση του επιφανειακού νερού, σε
συνδυασµό µε την πυκνή και υψηλή δόµηση που διακόπτει την κίνηση των
ανέµων προς τα αστικά κέντρα συµβάλουν στην µειωµένη ατµοσφαιρική
υγρασία.
Η αύξηση της κτιριακής επιφάνειας σε σχέση µε αυτές της φυσικής
βλάστησης συµβάλει στην µεγαλύτερη απορροή και επιβάρυνση του
περιβάλλοντος κατά την διάρκεια βροχοπτώσεων. Τα πληµµυρικά φαινόµενα
είναι εντονότερα καθώς το νερό απορρέει ελεύθερα µε ταχύτητα προς το
αποχετευτικό δίκτυο.

Φυτεµένα δώµατα - Η φυσική µέθοδος συγκράτησης του νερού
Οι φυτεµένες επιφάνειες που δηµιουργούνται στις οροφές των κτιρίων
σύµφωνα µε την σύγχρονη τεχνολογία υποδοµής φυτεµένων δωµάτων
αποθηκεύουν το νερό και µειώνουν σηµαντικά την απορροή του. Το ποσοστό
νερού που αποθηκεύεται στα συστήµατα υποδοµής των φυτεµένων δωµάτων,
εξαρτάται από το είδος της πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης υλικών υποδοµής,
το συνολικό βάθος εφαρµογής του υποστρώµατος ανάπτυξης, καθώς και από
τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες.
Τα εξειδικευµένα υλικά αποστράγγισης και προστασίας αποθηκεύουν έως και
17 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας (ZinCo Aquatec®45) τα
οποία αποδίδουν στην συνέχεια στα φυτά. Τα συστήµατα υποδοµής είναι
σχεδιασµένα ώστε να επιτρέπουν ταυτόχρονα την απορροή του πλεονάζοντος
νερού και να συµβάλουν στην απαραίτητη κυκλοφορία αέρα για την
ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος των φυτών. Η µεγάλη αποθηκευτική τους
ικανότητα σε νερό είναι ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στις κλιµατικές
συνθήκες της Ελλάδος για την µειωµένη άρδευση και κατανάλωση νερού.
Το νερό που αποθηκεύεται στις οροφές των κτιρίων αποδίδεται σταδιακά
µέσω των φαινοµένων της εξάτµισης και της διαπνοής και επαναπροσδιορίζει
τη σχέση του φυσικού εδάφους µε το κτίριο. Οι υδρατµοί που διαχέονται στην
ατµόσφαιρα από τις φυτεµένες οροφές, συµπυκνώνονται και υγροποιούνται
για να προκαλέσουν πάλι βροχοπτώσεις στο αστικό περιβάλλον.

Η µείωση του συντελεστή απορροής
Ο συντελεστής απορροής - η ταχύτητα δηλαδή µε την οποία αποµακρύνεται
το νερό από τις οροφές κτιρίων που είναι φυτεµένες µειώνεται σηµαντικά.
Το ποσοστό µείωσης εξαρτάται από το είδος και την υδατοϊκανότητα του
υποστρώµατος ανάπτυξης και από το συνολικό βάθος διάστρωσης.
∆ιάγραµµα 1: Σύγκριση του συντελεστή απορροής Φυτεµένου ∆ώµατος Εκτατικού
τύπου / ∆ώµατος µε χαλίκι

Στο ∆ιάγραµµα 1 συγκρίνεται η απορροή σε φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου
και σε δώµα µε χαλίκι, σε βροχόπτωση 20mm που είχε δεκαπεντάλεπτη
διάρκεια. Στο τέλος του φαινόµενου το 80% του όγκου νερού που
αναλογούσε στην επιφάνεια της στέγης έχει αποµακρυνθεί από την
διάστρωση µε το χαλίκι ενώ µόλις 25% είναι το αντίστοιχο ποσοστό στο
φυτεµένο δώµα.
∆ιάγραµµα 2: ∆ιακύµανση του συντελεστή απορροής ανάλογα σε το ύψος του εφαρµοζόµενου συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος
Στο ∆ιάγραµµα 2 αποτυπώνεται η µείωση του συντελεστή απορροής σε
συνάρτηση µε το βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές FLL. Ο εκτατικός τύπος φυτεµένου δώµατος (ύψος υποδοµής:
15-18εκ.) συγκρατεί το 65-70% των όµβριων υδάτων ενώ ο εντατικός τύπος
µέχρι και το 90% ανάλογα µε την ένταση και την συχνότητα των
βροχοπτώσεων.
Η µειωµένη ή µηδαµινή απορροή σε ορισµένες περιπτώσεις από τα φυτεµένα
δώµατα µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην αποφόρτιση των αποχετευτικών
δικτύων.

Το παράδειγµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος
Το µεσογειακό φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας
της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη (Αρχιτεκτονες: Π.Νικηφορίδης, Β. Cuomo)
συµβάλει στην δηµιουργία ενός αειφόρου οικοσυστήµατος που βελτιώνει την
ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, διαχειρίζεται το νερό, προστατεύει το
κτίριο από ακραία καιρικά φαινόµενα. Η κατασκευή ακολούθησε τις
πρότυπες, κατευθυντήριες οδηγίες FLL για την κατασκευή και τη συντήρηση
των φυτεµένων δωµάτων που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Το οικολογικό δώµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας είναι το µεγαλύτερο
φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στην Ελλάδα και καλύπτει συνολική
επιφάνεια 2.000τµ. H εφαρµογή του ολοκληρώθηκε το 2009 µε το
ολοκληρωµένο σύστηµα υποδοµής Floradrain®FD25 ZinCo και συνολικό
βάθος διαστρωµάτωσης 15εκ. Η επιλογή των φυτών έγινε µε γνώµονα την
ελαχιστοποίηση της συντήρησης, και του απαιτούµενου νερού άρδευσης κατά
τους θερινούς µήνες όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
Η οροφή του νέου κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος µειώνει σηµαντικά τον
κίνδυνο πληµµυρικών φαινόµενων, καθώς περίπου το 55% του συνολικού
όγκου βροχόπτωσης διατηρείται στο υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών. Αυτό
σηµαίνει ότι τα 2.000 τ.µ. της πράσινης στέγης συγκρατούν έως και 500κµ.
νερού ανά έτος. Η σταδιακή απόδοση του νερού στο περιβάλλον µέσω της
εξάτµισης και της διαπνοής των φυτών, µειώνει τοπικά την θερµοκρασία,
αυξάνει την ατµοσφαιρική υγρασία και ενισχύει τις πιθανότητες
βροχόπτωσης.Οι πράσινες οροφές και ο υδρολογικός κύκλος
∆εδοµένου ότι οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών γίνονται εµφανείς
συχνότερα µε ακραία καιρικά φαινόµενα και έντονες βροχοπτώσεις, οι
µελετητές καλούνται να σχεδιάσουν κτίρια που ανταποκρίνονται στις
σηµερινές περιβαλλοντικές συνθήκες. Για τον σχεδιασµό, είναι απαραίτητη η
εφαρµογή ολοκληρωµένων τεχνικών για την συγκράτηση νερού, την µείωση
της ταχύτητας απορροής και των πλυµµηρικών φαινοµένων και την ενίσχυση
του διαθέσιµου επιφανειακού νερού προς εξάτµιση για την διατήρηση του
υδρολογικού κύκλου.

Τα φυτεµένα δώµατα συνδυάζουν τις µεθόδους διαχείρισης των όµβριων
υδάτων και προτείνονται ως ένα σηµαντικό µέτρο για την βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών στις πόλεις. Η δηµιουργία και επέκταση ενός
πυκνού δικτύου φυτεµένων οροφών σε µεγάλο ποσοστό επιφανείας στις
πόλεις θα συµβάλει στην εξοικονόµηση έργων υποδοµής και προστασίας
διάβρωσης του εδάφους, στον έλεγχο της ρύπανσης του νερού καθώς και
στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας.

ΠΗΓΗ:https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=forums&srcid=MTUwNTE4NzMyOTc4ODE0NDY4MTMBMTI2NjYyNDE3ODcwODkyNzY2NjMBcjNhalZNQjBMa1FKATgBAXYy

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Roof garden στην Νέα Υόρκη που προσφέρει θέα και προστασία της ιδιωτικότητας


Αυτός ο όμορφος αστικός κήπος έχει σχεδιαστεί για πελάτη στο East Village της Νέας Υόρκης,   και ενσωματώνει ένα νέο χαρακτηριστικό στοιχείο νερού και χώρους-δωμάτια που ορίζουν  πανιά και τοιχία. Με τη στρατηγική τοποθέτηση των παρτεριών, χωρισμάτων, και κτιστών καθισμάτων, ο χώρος στον τελευταίο όροφο προσφέρει μια σειρά από θέσεις και ξεχωριστά άνετα υπαίθρια δωμάτια.
Κομβικό σημείο του κήπου είναι ένα μεγάλο ακατέργαστο  ξύλινο μπλοκ  δρυός,  όπου πάνω στην κορυφή του σκαλιστά έχει τοποθετηθεί μια προσαρμοσμένη λεκάνη από ανοξείδωτο ατσάλι  και στόμιο που χύνει νερό σε ένα χαρακτηριστικό δοχείο νερού  από σκουριασμένο χάλυβα Corten.
Σχεδιασμένο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, με τρεις τοίχους γύρω από το υπαίθριο ντους, την ίδια στιγμή που επιτρέπει στον ιδιοκτήτη μια γεύση από το Empire State Building, μέσω ενός μικρού ανοίγματος.

Ο σχεδιασμός του κήπου εκμεταλλεύεται  την πανοραμική θέα στον ορίζοντα του Μανχάταν ακόμα περιλαμβάνει λειτουργίες για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής του χρήστη μέσα σε ένα μεγάλο ανοικτό χώρο. Οι Σχεδιαστές τοποθετούνται έξυπνα ένα 22-ιντσών στραγγυλό παράθυρο επενδεδυμένο με ένα τμήμα των σωληναγωγών φυσικού αερίου να στάζει σκουριά κάτω από το τείχος τοίχο. Η σκουριά συνδέεται οπτικά με το σκουριασμένο χάλυβα σε άλλα μέρη του κήπου, κι έτσι  σαν ένα νεύμα για να αφήσει τα υλικά εξελίσσονται φυσιολογικά.Υλικά, υφές του κήπου, φυτεύσεις συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα υπαίθριο χώρο διαβίωσης που θα γίνει καλύτερος με το πέρασμα του χρόνου.

New York City Rooftop Garden Offers Views and Privacy


Pulltab Design, whose indoor green wall I featured a few years ago, designed this beautiful urban garden for a client in New York City’s East Village, incorporating a novel custom water feature and space defining canvas privacy screens made by a sailmaker. 
With the strategic placement of planters, partitions, and built-in benches, the rooftop space provides a number of seating niches and separate cozy outdoor rooms. 
The garden’s focal point is a large rough sawn block of oak wood, above, the top carved to accept a custom designed stainless steel basin and spout which pours water into a rusting corten steel water feature.

Sourced from Pennsylvania, the block of wood functions as both seating and a fountain, and like many of the garden’s features including the planted screen below, it was designed to weather beautifully over time.
The garden design takes advantage of panoramic views of the Manhattan skyline yet includes features to maintain the owner’s privacy within a wide open space. Designed for privacy, three walls surrounding the outdoor shower, above, offer privacy at the same time allowing the owner a glimpse of the Empire State Building through a small opening.


Designers cleverly placed a 22-inch round framed window lined with a section of gas line pipe to drip rust down the stucco wall. I love how the rust connects visually to the rusted steel elsewhere in the garden, a nod to letting the materials evolve naturally.

The garden’s materials, textures, and plantings combine to create an outdoor living space that will only get better with age.
Photography by Bilyana Dimitrova.
πηγη:urbangardensweb
Μια σταση τον 21ο αιώνα-A Rest Stop for the 21st Century Flâneurθα έχει Wi-Fi    υψηλής ταχύτητας, φυτεμένο δώμα που θα ποτίζεται  απο τα υπόγεια νερά του Παρισιού προσφέροντας δροσιά ξεκούραση και χαλάρωση“Like the Wallace fountains, which since the end of the 19th century have offered Parisians the free drinking water circulating beneath their feet,” said designer Mathieu Lehanneur, “Escale Numérique allows everyone to benefit from a high-speed wi-fi connection by raising it from beneath the ground.” The project of which he speaks is a cantilevered platform green roof that serves as a protected shelter for gizmo-toting Parisians passing through the busy Rond Point des Champs-Elysées.

The Escale Numérique prototype is the result of a collaboration between Lahanneur and JCDecaux, the outdoor advertisers last seen planting bus stops throughout the United Kingdom with electronically warming, scented fiberglass baked potatoes. This time, the street furniture is subsidized not by a microwaveable food manufacturer but by the city of Paris, a city that is already home to a host of charming urban oases. What Lahanneur and JCDecaux offer is a sheltered retreat made of timber, concrete, and flora, outfitted with wi-fi capabilities, outlets, and a touchscreen that displays maps and other city service information. Evidently, if the 19th century flâneur needed drinking water to fuel his meandering journey, the flâneur of the 21st century needs a means to check Facebook and to figure out where exactly he is.


[Όλες οι φωτογραφίες μέσω Urban Gardens  Felipe Ribon ]

Αρπακτικα για την προστασία ταρατσοκηπου- Birds of prey used to protect Peacehaven’s giant grass roof


πως προστατεύεις μία  φυτεμένη στέγη 18 στρεμμάτων από πουλιά που σκάβουν να βρουν την τροφή τους?
Με αρπακτικά όπως γεράκια και μία κουκουβάγια!! Αξιοσημείωτό είναι πως η στέγη κατασκευάστηκε για να μειωθεί το πρόβλημα της πλημύρας και βρίσκεται πάνω από τον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής


Birds of prey used to protect Peacehaven’s giant grass roof

The great horned owl
Birds of prey are being used to prevent one of the largest grass roofs in the UK from being dug up by hungry crows and seagulls looking for food.
The 18,000 m2 living roof covers Southern Water’s new wastewater treatment works at Peacehaven.
It is made up of a mixture of downland grasses to reflect the surrounding landscape.
A team of goshawks, harris hawks, a golden eagle and a great horned owl have been brought in to scare away the other birds which have been digging up the newly-mown turf in the hope of finding insects and worms to eat.
Southern Water project manager Richard Hodgson said: “This is one of the largest green roofs in the UK which has been designed to blend these new works into the surrounding landscape.
“The crows and gulls see it as a freshly mowed field and have starting foraging for food.
“To protect the grass roof, and allow it chance to mature, we are using this natural approach to bird control.”
The crows and gulls are certainly liable to opt for a quick exit when they see the golden eagle heading their way, as well as the other birds of prey.
The golden eagle’s wing span can measure up to 2.3m and it can be up to one metre in length.
It is most commonly seen in Scotland and the north of England, as well as Europe and North America.
The great horned owl is the second heaviest owl in North America, with a wingspan of about 1.5m and a body length of more than 60cm.
All four of the birds of prey are capable of snapping up seagulls and crows, while golden eagles have even been known to kill birds twice their size.
To ensure the plant, built on land at Hoddern Farm, fitted in with the Area of Outstanding Natural Beauty of the South Downs, the building itself was constructed below ground level and a grass roof was put on top.
The green roof also means the plant protects key downland views.
The grasses selected for the roof were barkoel crested hairgrass, crested dogstail and quaking grass.
The roof only needs to be mowed once a year and was designed to blend in with natural characteristics of the South Downs National Park.
It is the equivalent size of three football pitches.
To get the turf on to the roof, a crane was used to lift 40m2 sections on to it. The roof was finished in 2011.
πηγη: sussexexpress.co.uk

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Shop & Trade - Κτίριο Γραφείων και φυτεμένο δώμα σε φωτογραφίες Εριέτας ΑττάληShop & Trade - Κτίριο Γραφείων

Γραφείου (inc μικτής χρήσης) 


Αθήνα, Ελλάδα

 Κοκκίνου - Κούρκουλας Αρχιτέκτονες και Συνεργάτες, Κατασκευαστής φυτεμένων δωμάτων: ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
πηγη: worldbuildingsdirectory.com