Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ -ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ -ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Εικ.1 Τομή του φυτεμένου δώματος
7o EΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

Βραχόπουλος Μ. Γρ., Φιλιός Α.Ε., Κωτσιόβελος Γ. Τρ.
Τμήμα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας,
344 00 Ψαχνά Ευβοίας, e-mail: mvrachop@teihal.gr


ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ψυκτικό αποτέλεσμα του φυτεμένου δώματος ερευνάται μέσω προγράμματος προσομοίωσης σε υπολογιστή. Η προσομοίωση στηρίζεται στην επίλυση της μονοδιάστατης μεταβατικής θερμικής διαχείρισης και ισοδυναμεί σε μια πολυεπίπεδη κάτοψη με και χωρίς φυτεμένο δώμα (green canopy).
Το προτεινόμενο υπολογιστικό μοντέλο κάνοντας χρήση των θερμοκρασιακών μετρήσεων σε μοντέλα πλήρους κλίμακας, υπολογίζει το ψυκτικό φορτίο, όπως επίσης και το ενεργειακό κέρδος για τον τελευταίο όροφο ενός κτιρίου το οποίο είναι καλυμμένο με φυτεμένο δώμα.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Φυτεμένο δώμα, ψυκτικό φορτίο, εξομοίωσηΕΙΣΑΓΩΓΗ
Περιβαλλοντικά προβλήματα συσχετιζόμενα σε αστικές περιοχές οι οποίες παράγουν μεγάλα ποσά και πολλά είδη αποβλήτων, είναι μερικά από τα πρόσφατα ερευνηθέντα θέματα. Στις μεγάλες πόλεις, οι οποίες είναι ενεργειακά απαιτητικές μονάδες, ένας φαύλος κύκλος εγκαθίσταται επειδή τα θερμικά απόβλητα από τις κλιματιστικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για να ψύξουν τα κτίρια , ανεβάζουν τη θερμοκρασία της πόλης, η οποία τότε απαιτεί μεγαλύτερα ψυκτικά φορτία για τα κτίρια. Δυστυχώς, η σχεδόν παγκόσμια τάση στην κατασκευή των κτιρίων, είναι να μην υπάρχει πρόβλεψη φυτεμένου δώματος. Βασισμένη στη συγκέντρωση του πληθυσμού στις μεγάλες πόλεις, η συνήθης πρακτική για τις νεοδημιουργούμενες περιοχές, οδηγεί σε μια χαρακτηριστική μείωση του πρασίνου, δημιουργία ισχυρών ηλιακών αντανακλάσεων, μείωση του παραγόμενου οξυγόνου και κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα. Κύριο χαρακτηριστικό των παραπάνω, είναι η δημιουργία ενός ασφυκτικού κλίματος στις μεγάλες πόλεις, κυρίως το καλοκαίρι, με την αύξηση της θερμοκρασίας και την εμφάνιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Είναι γενικά γνωστό ότι με την εξάτμιση (evapotranspiration) μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να μετατραπούν σε λανθάνον φορτίο, το οποίο εμποδίζει την αύξηση της θερμοκρασίας. Ένας τρόπος για να αυξηθεί η εξατμιζόμενη επιφανειακή περιοχή των μεγάλων πόλεων, είναι να καλυφθούν οι οροφές των κτιρίων με καλλιεργήσιμο πράσινο. Η πράσινη κάλυψη πάνω από ένα κτίριο έχει ψυκτικό αποτέλεσμα στα περίχωρα και επίσης μειώνει το ψυκτικό φορτίο για το εσωτερικό των κτιρίων. Στη συγκεκριμένη μελέτη ερευνάται η θερμική συμπεριφορά του τελευταίου ορόφου ενός κτιρίου, εξαιτίας της κάλυψής του με φυτεμένο πράσινο, με σκοπό να εκτιμηθεί η επίδραση ενός φυτεμένου δώματος.
Έχουν πραγματοποιηθεί υπολογισμοί για μια συνηθισμένη συμβατική οροφή. Για την προσομοίωση χρησιμοποιήθηκαν δημοσιευμένες μετρήσεις [1,2] για τους δύο τύπους οροφής. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο μηνών, Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 1998, στη Θεσσαλονίκη. Οι προκαταρκτικές προσομοιώσεις χρησιμοποιούσαν για τον κλιματισμό του κατώτερου χώρου τον καθορισμό των εσωτερικών συνθηκών, οι οποίες είναι Tdb=26 oC , φ = 50%.

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

a : Απορροφητικότητα
c : Ειδική θερμότητα
ho : Συντελεστής μετάδοσης θερμότητας
I(t) :Ολική ηλιακή ακτινοβολία
Κ : Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
Τdb : Θερμοκρασία ξηρής σφαίρας
To(t) : Εξωτερική θερμοκρασία ξηρής σφαίρας
Τ(t,0) :Θερμοκρασία επιφανείας επιπέδου
Τ(t,L) : Θερμοκρασία επιπέδων οροφής
εΔR : Διορθωτικός συντελεστής για μεγάλου μήκους κύματος
ακτινοβολία
ρ : Πυκνότητα
φ : Σχετική υγρασία


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Η οροφή ενός κτιρίου με ή χωρίς φυτεμένο δώμα, μπορεί να θεωρηθεί σαν μια πολυεπίπεδη κάτοψη, στην οποία τα επίπεδα βρίσκονται σε τέλεια θερμική επαφή. Η συνηθισμένη οροφή αποτελείται από επίπεδα τυπικών κατασκευαστικών υλικών, σε αντίθεση με το φυτεμένο δώμα, στο οποίο υπάρχουν επιπρόσθετα επίπεδα μαζί με τη φυτεμένη κάλυψη. Το τελευταίο φαίνεται στην εικόνα 1.
Η θερμική ισορροπία στην πολυεπίπεδη οροφή περιγράφεται από μια εξίσωση μονοδιάστατης θερμικής ροής

ρc = (1)

Η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης απαιτεί
α) την αρχική θερμοκρασία στο πάχος του επιπέδου, η οποία υπολογίζεται σταθερώς και
β) η θερμοκρασία στα όρια του χρονικού domain. H ανώτατη και κατώτατη θερμοκρασία σχετίζεται με την ταχύτητα θερμικής ροής στα αντίστοιχα όρια


o (t,0) = ho[Τo(t)-Τ(t,0)] + aI(t) - εΔR (2)

(t,L) = [T(t,L) - T(t,L+Δz)] (3)

όπου ho, είναι ο ολικός συντελεστής μετάδοσης θερμότητας από επαφή και ακτινοβολία
στην ανώτατη και κατώτατη επιφάνεια,
I(t) είναι η ολική προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην εξωτερική επιφάνεια του
τοίχου που δηλώνει την ηλιακή ακτινοβολία απορρόφησης της ανώτατης
επιφάνειας και
εΔR είναι ένας διορθωτικός συντελεστής για την ακτινοβολία μεγάλου κύματος [7].

Για την διατήρηση μιας ταλαντευόμενης κατάστασης και για διάρκεια 24 ωρών, η μέση ταχύτητα της θερμικής ροής για κάθε επίπεδο είναι

= [ - ] (4)
όπου kι είναι η θερμική αγωγιμότητα του επιπέδου ι, Tι είναι η μέση θερμοκρασία μεταξύ των επιπέδων ι και ι+1, Tι+1 είναι η μέση θερμοκρασία μεταξύ των επιπέδων ι+1 και ι+2 (Εικ.1) Lι το πάχος του επιπέδου ι (σε m), και η μέση ταχύτητα θερμικής ροής (σε W/m2).

Η μέση εξωτερική θερμική ροή στην ανώτατη επιφάνεια θα είναι
= ho [ - ] (5)

όπου και είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία αέρα και η εξωτερική θερμοκρασία οροφής.
Η παρουσία μιας φύτευσης απαιτεί την αντικατάσταση της οριακής κατάστασης που παράγεται από το σχέση (2). Σε αυτή την περίπτωση, η ταχύτητα θερμικής ροής στη φυτεμένη επιφάνεια είναι

og (t,0) = hog[ (t)-Τ(t,0)] + aI(t) – εΔR (6)


όπου (t) είναι η θερμοκρασία του αέρα κάτω από την φυτεμένη επιφάνεια.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το μοντέλο προσομοίωσης εφαρμόστηκε σε δύο οροφές, μία συμβατική και μία φυτεμένη, οι οποίες μελετήθηκαν πειραματικά [1,2] χωρίς καμία πρόβλεψη για κλιματισμό του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Τα πειραματικά μελετημένα μοντέλα εντοπίζονται στην οροφή δύο εντελώς διαφορετικών κτιρίων που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό. Τα χαρακτηριστικά της κάθε οροφής, συμπεριλαμβανομένου των υλικών, του πάχους κάθε επιπέδου και των αντίστοιχων θερμικών χαρακτηριστικών, φαίνονται στο πίνακα 1, όπου δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαμόρφωση της πράσινης φύτευσης. Το επίπεδο του εδάφους καλύφθηκε κυρίως με χλόη και στην περίμετρο με κισσό για ένα πιο παχύ στρώμα φύτευσης.

Η εκτίμηση της θερμικής ροής και στα δύο πειραματικά μοντέλα πραγματοποιήθηκε τοποθετώντας οριακές συνθήκες στο μοντέλο προσομοίωσης. Στο πρώτο πειραματικό τεστ δεν υπήρχε πρόβλεψη για κλιματισμό του υποκείμενου ορόφου. Στο δεύτερο πειραματικό τεστ υπήρχε πρόβλεψη για τον κλιματισμό του υποκείμενου ορόφου ορίζοντας Tdb= 26 oC για την εσωτερική θερμοκρασία και φ= 50% για τη σχετική υγρασία. Οι τιμές για το συντελεστή θερμικής μεταφοράς ενσωματωμένες σε εξισώσεις (5) και (6) για τις δύο εξετασθείσες οροφές είναι ho= 44,04 W/m2K και hog= 1,35 W/m2K .
Οι πραγματοποιημένες θερμικές μετρήσεις επέτρεψαν τον υπολογισμό των ταχυτήτων θερμικής ροής o (t,0) και og (t,0) στη ανώτερη και κατώτερη επιφάνεια των δύο οροφών. Το μέσο θερμοκρασιακό προφίλ για ένα θερινό μήνα φαίνεται στο διάγραμμα 2. Τα θερμοκρασιακά δείγματα στη ανώτερη επιφάνεια του συνηθισμένου και του φυτεμένου δώματος κατ’ εκτίμηση φαίνονται σε σχέση με την αντίστοιχη εξωτερική θερμοκρασία.

Διάγραμμα 2
Series 1: Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος
Series 2: Θερμοκρασία οροφής συμβατικού δώματος
Series 3: Θερμοκρασία οροφής φυτεμένου δώματοςΑπό τις υπολογισμένες ταχύτητες θερμικής ροής εκτιμήθηκαν οι μέσες ημερήσιες ταχύτητες θερμικής ροής qo qog .
Στο διάγραμμα 3 φαίνονται οι προσομοιωμένες θερμικές ροές για το συμβατικό και το φυτεμένο δώμα. Οι υπολογισμένες τιμές επιβεβαιώνουν ότι η θερμική ροή για την επιφάνεια του μπετόν είναι κυρίως από το εξωτερικό προς το εσωτερικό, σε αντίθεση με την επιφάνεια του εδάφους όπου το αρνητικό πρόσημο στη θερμική ροή υποδηλώνει ότι αυτή πραγματοποιείται πάντα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό.


Διάγραμμα 3
Series 1: Θερμική ροή για το συμβατικό δώμα.
Series 2: Θερμική ροή για το φυτεμένο δώμα.

Οι απαιτήσεις του υποκείμενου ορόφου για κλιματισμό τροποποιούν την καμπύλη της θερμικής ροής όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4. Οι διαφορές στις ταχύτητες θερμικής ροής και στα δύο εξεταζόμενα παραδείγματα, δίνουν μια εικόνα των πιθανών κερδών με τους όρους της εξοικονόμησης ενέργειας.


Διάγραμμα 4
Series 1: Θερμική ροή για το συμβατικό δώμα.
Series 2: Θερμική ροή για το φυτεμένο δώμα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας οφείλεται στην μείωση του ψυκτικού φορτίου του υποκείμενου ορόφου εξαιτίας των θερμικών κερδών από την πράσινη φύτευση. Στα διαγράμματα 5 και 6 φαίνεται το υπολογιζόμενο ποσοστό της ενεργειακής εξοικονόμησης λόγω της μείωσης του ψυκτικού φορτίου που προκαλεί το φυτεμένο δώμα. Από το διάγραμμα 5 προκύπτει ότι το ημερήσιο ενεργειακό κέρδος από την μείωση του ψυκτικού φορτίου στον μη κλιματιζόμενο υποκείμενο όροφο, είναι τουλάχιστον 50%. Ο απαιτούμενος κλιματισμός όμως για τον χώρο αυτό, σίγουρα μειώνει τα προσδοκούμενα ενεργειακά κέρδη στο 22% (ελάχιστο) έως 35% (μέγιστο), όπως φαίνεται στα διάγραμμα 6.


Διάγραμμα 5 Διάγραμμα 6


4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εφαρμογή της ιδέας του φυτεμένου δώματος σε ευρεία κλίμακα, εξυπηρετεί την βελτίωση της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, λειτουργώντας σαν βάση για την μείωση του διοξειδίου του άνθρακα με αντίστοιχη παραγωγή οξυγόνου. Παράλληλα εξαιτίας της ενεργειακής απορρόφησης με την παραπάνω διαδικασία και την δημιουργία υδρατμών μειώνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η θερμοκρασία στην περιοχή της φύτευσης. Η διαρκής ηλιακή ακτινοβολία και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, είναι οι κύριες αιτίες της μεγάλης ζήτησης για ψυκτικά φορτία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αφού παρουσιάζεται έντονη διείσδυση από την οροφή των κτιρίων.
Σε αντίθεση η δημιουργία πράσινων οροφών επηρεάζει σημαντικά την μείωση των φορτίων αυτών και κυρίως τις ώρες αιχμής, με αποτέλεσμα η εξοικονόμηση να φτάσει στο 30-35% των φορτίων της οροφής του τελευταίου ορόφου.
Μετά την παραμετρική μελέτη βγαίνει το συμπέρασμα ότι πέρα από αισθητική, περιβαλλοντική και οποιαδήποτε άλλη θετική επίδραση, η τοποθέτηση φυτεμένου δώματος είναι επίσης σημαντική λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που οφείλεται κυρίως στην μείωση των καλοκαιρινών περιβαλλοντικών φορτίων.
Η εξοικονόμηση ενέργειας προσδιορίζεται περίπου στο 30-35% των φορτίων της οροφής και κατά ένα μέσο ποσοστό 20-25% των φορτίων του εδάφους.
Χαρακτηριστικά των παραπάνω είναι ότι η μείωση της ώρες αιχμής φτάνει το 40%, που σημαίνει επιπρόσθετο δευτερεύον κέρδος στην ευρεία παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των πόλεων.
Αυτή η γνώση οδηγεί στην διατύπωση της αναγκαιότητας για την επέκταση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων στις μεγάλες πόλεις αφού προσφέρουν λογικά ενεργειακά και περιβαλλοντικά κέρδη.
Το να σχεδιάζεις φυτεμένο δώμα για τη μείωση της θερμικής ροής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, υποδηλώνει την επιλογή φυτών με μεγάλη ικανότητα για την ανάπτυξη φυλλώματος έτσι ώστε να διασφαλίζεται ελάχιστη μετάδοση ακτινοβολίας. Επιπλέον υποδηλώνει την επιλογή ελαφρού χώματος που μειώνει την θερμική αγωγιμότητα καθώς επίσης και το βάρος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[1] Theodosiou, Th., Amiras, P., and Economidis, Gr., 1999, "The contribution of the planted roof to the cooling of a building", Proc. of the National Renewable Energy Congress VI, Vol. A, 3-5 November, Volos, Hellas, pp. 137-144.
[2] Evmorfopoulou, E., Kalaitzidou, N., and Tourtoura, D., 1999, "The influence of the different types of planted roofs in the thermal behavior of a building", Proc. of the National Renewable Energy Congress VI, Vol. A, 3-5 November, Volos, Hellas, pp. 145-151.
[3] Harazono, Y., and Ikeda, H., 1990, "The effect on an indoor thermal environment with simple hydroponic cultivation on rooftops", J. Agric. Met. Jpn 46, pp. 9–17.
[4] Ishihara, O., and Chou, S., 1992, "Experimental study on environmentally lightening effect of soil and lawn vegetation on the roof", Proc. of Annual Meeting of Japanese Society of Solar Energy, pp. 255–258.
[5] Meier, A.K., 1990, "Measured cooling savings from vegetative landscaping", Proc. American Council for an Energy-Efficient Economy, Environment 4, pp. 133–143.
[6] Meier, A.K., 1991, "Strategic landscaping and air-conditioning savings: literature review", Energy and Buildings 15–16, pp. 479–486.
[7] ASHRAE Fundamentals, 1985, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

ENERGY SAVINGS IN BUILDINGS WITH GREEN ROOFS

Vrachopoulos Μ. Gr., Filios Α.Ε., Κotsiovelos G. Τr.
Mechanology Department of Technological Education Institute of Chalkis,
344 00 Psahna Euvoias, e-mail: mvrachop@teihal.gr

ABSTRACT

Global environmental problems must be solved in many aspects and those related to urban areas that produce large amounts and many kinds of wastes are some of the current research topics. In big cities, which are energy intensive units, a vicious circle is created because waste heat from air-conditioning units to cool buildings drives up the city temperature, which then requires larger cooling load for buildings. It is a well-known fact that by evapotranspiration, large amounts of solar radiation can be converted into latent heat that prevents the temperature rise. One way to increase evapotranspiration surface area in big cities is to cover the ceiling of the buildings with vegetative greenery. Greenery cover over a building has a cooling effect on the surroundings and also reduces the cooling load for inside the buildings. Preliminary experiments showed rather large cooling effects of rooftop greenery by Theodosiou et al, Evmorfopoulou et al [1], Harazono and Ikeda, and Ishihara and Chou [3]. Research on this subject was thoroughly reviewed by Meir [4,5,7]. It was reported that in experimental measurements, the savings produced by the various coverings varied widely due to weather and vegetation differences, but the results were not quantitatively analysed. Simulation models have not yet been developed to evaluate cooling requirements of buildings. In the proposed paper, as part of a study to evaluate the cooling effect of greenery over a building, computer simulations are presented. The simulated results are compared with the measured ones.
In this project study the thermal behaviour of the last floor of the building when it’s induced from the roof garden. The values take it of the measurements of the Building and Structural Physics Laboratory of Civil Department of Aristotelian University of Thessalonica. The operation simulating and adapting in air conditioning thoroughfare over simulation programme.
The thermal behaviour development on the July and September and the indoor condition are Tdb = 26oC, φ=50%.

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

Tα δώματα του ξενοδοχείου ΑΜΑΝZOE είναι πράσινα…


Tα δώματα του ξενοδοχείου ΑΜΑΝZOE είναι πράσινα…

article2Τα δώματα του νέου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου ΑΜΑΝZOE στο Κρανίδι είναι πράσινα... Eντάσσονται αρμονικά στην τοπογραφία του περιβάλλοντος χώρου και λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων συστημάτων υποδομής ZinCo.

To AMANZOE αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κατάλυμα των φημισμένων Amanresorts στην Μεσόγειο. Βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου περιστοιχισμένο από ελαιώνες που καλύπτουν ο¬μοιόμορφα το ανάγλυφο του εδάφους. Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Ed Tuttle, το AMANZOE βρίσκεται πολύ κοντά στο Πόρτο Χέλι και αποτελεί καταφύγιο και ιδανική βάση για την εξερεύνηση της φυσικής ομορφιάς και της αρχαίας κληρονομιάς της Πελοποννήσου, καλύπτοντας απόλυτα τις αισθήσεις και του πιο απαιτητικού επισκέπτη.

Τα φυτεμένα δώματα εντάσσουν αρμονικά το AMANZOE στο φυσικό περιβάλλον και δημιουργούν νέα ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα
Οι στέγες των pavilions, της κεντρικής μονάδας Acropolis και του Spa, είναι πλήρως εναρμονισμένες με την τοπογραφία, καθώς η ενδημική χλωρίδα μεταφέρθηκε έντεχνα στα φυτεμένα δώματα των κτιρίων με τα ολοκληρωμένα συστήματα υποδομής φυτεμένων δωμάτων ZinCo. Κοιτώντας κανείς από ψηλά, παρατηρεί τις ίδιες εναλλαγές χρωμάτων που επικρατούν στον περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου και στα φυτεμένα δώματα.
Τα πράσινα δώματα σηματοδοτούν έναν οικολογικό τρόπο θερμομόνωσης και προστασίας και δημιουργούν τα βέλτιστα επίπεδα θερμικής άνεσης για τους επισκέπτες. Οι πράσινες επιφάνειες στα δώματα της ξενοδοχειακής μονάδας, λειτουργούν ως ρυθμιστές της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, καθώς η πολυεπίπεδη δομή τους επηρεάζει τη θερμομόνωση, τη θερμοχωρητικότητα και την ανακλαστικότητα των οροφών, βελτιώνοντας τόσο τα ενεργειακά όσο και τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Η τεχνολογία ZinCo διασφαλίζει την βιωσιμότητα των φυτεμένων δωμάτων
Για την εφαρμογή των πράσινων δωμάτων επιλέχθηκε το σύστημα υποδομής ZinCo Floradrain®, το οποίο έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε πολυάριθμα έργα διεθνώς. Το σύστημα υποδομής ZinCo Floradrain®FD40 με 25εκ. ειδικού μηχανικού υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, χρησιμοποιήθηκε στις στέγες των Pavilions και του Spa του συγκροτήματος, για την ανάπτυξη αρωματικών και ξηρανθεκτικών ενδημικών φυτών.
pict0010
Το πολυλειτουργικό σύστημα αποστράγγισης ZinCo Floradrain® FD40-Ε προστατεύει τις υποκείμενες μεμβράνες στεγανοποίησης, συμβάλει στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε έντονα φαινόμενα και παράλληλα αποθηκεύει μεγάλο ποσοστό νερού το οποίο επαναχρησιμοποιείται. Σε συνδυασμό με τα ειδικά μηχανικά υποστρώματα ανάπτυξης φυτών, το σύστημα υποδομής έχει υδατοϊκανότητα που ξεπερνά τα 60l/m2, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για τις ξηροθερμικές συνθήκες.
Το σύστημα υποδομής ZinCo Floradrain® FD60 σε συνδυασμό με την εφαρμογή του εξειδικευμένου αδρανούς υποστρώματος ZinColit, επέτρεψε τη φύτευση μεγάλης ηλικίας ελαιόδενδρων και θάμνων, σε βάθη που ξεπερνούν το 1μ. Το αποστραγγιστικό στοιχείο ZinCo Floradrain® FD60 εφαρμόζεται σε μεγάλα βάθη πλήρωσης παρέχοντας ασφάλεια από μηχανική καταπόνηση στις υποκείμενες μεμβράνες στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας, μεγάλη αποθήκευση νερού και αποστραγγιστική ικανότητα. Το ολοκληρωμένο σύστημα υποδομής ZinCo Floradrain FD60 αποθηκεύει νερό έως και 400l/m2 ανάλογα με το συνολικό βάθος εφαρμογής και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μειωμένη κατανάλωση νερού.
πηγη:http://egreen.gr/news/66-amanzoe-greenroof.html
Αλλες δημοσιέυσεις:

Το ελληνικό ξενοδοχείο που μάγεψε τους Financial Times!Η κατασκευή του Ξενοδοχείου έγινε από την Κ/Ξ ΤΟΜΗ-ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ

Τα φυτεμένα δώματα πλέον επιδοτούνται!!


Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ _ Φυτεμένα δώματα


article1Στα πλαίσια του προγράμματος«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών», η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων προτείνεται ως επιλέξιμη δαπάνη για τη δημιουργία εγκαταστάσεων Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων που υπάγονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα ανέρχεται έως και €300.000 με μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου το 100% της επενδυτικής πρότασης.
Η εφαρμογή των πράσινων δωμάτων συνδυάζεται με συστήματα παραγωγής ενέργειας, όπως για παράδειγμα μονάδες φωτοβολταϊκών στοιχείων, δημιουργώντας τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και προστασία για τα κτίρια.
Τα πράσινα δώματα στα κτίρια συμβάλλουν στη:
• μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση
• βελτίωση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων
• αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων χώρων σε χώρους ανάπαυλας και αναψυχής
• αύξηση της διάρκειας ζωής της στέγης
• βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων
Καταθέστε ηλεκτρονικά την πρότασή σας έως και 10/05/2013 και αποκτήστε το πράσινο δώμα της επιχείρησης σας!

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

3ο Παγκόσμιο συνεδριο φυτεμενων δωματων-3rd International Green Roof Congress3rd International Green Roof Congress
May 13, 2013 - May 15, 2013| Germany,Hamburg, 13-17 Μαϊού 2013 Αμβούργο Γερμανία 
Το 3ο Συνέδριο ετοιμάστηκε και μπορείτε να  συμμετεχετε για εγγραφή στο (http://www.greenroofworld.com/EN/registrationform.html

Green Roof Congress Sota Woha

Hamburg will be the showcase for Green Roofs in 2013 
From being a niche product to becoming a sustainable and lifestyle trend: Green Roofs have long since established themselves in national and international architecture and have opened up a new growth market. Under the patronage of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, the International Green Roof Association (IGRA) and the German Roof Gardener Association (DDV) are hosting the 3rd International Green Roof Congress from 13–15 May 2013 in Hamburg. 
The focus of the discussions and talks will be on sustainable urban development and the spectacular rooftop usage ideas by renowned architecture firms, as well as on current technical developments and international Green Roof guidelines and standards. Excursions in and around Hamburg will demonstrate the versatility of Green Roof use for single buildings and within the context of modern urban planning. The event is embedded in the International Garden Show (IGS) and the International Building Exhibition (IBA) which are taking place in Hamburg in the same year. 
Τhe list of speakers includes sustainability experts from different disciplines like Jakob Lange (architect, Bjarke Ingels Group BIG, Denmark), Prof. Herbert Dreiseitl (urban designer and water artist, Atelier Dreiseitl, Germany), Wong Mun Summ (architect, WOHA, Singapore), Peter Busby (architect, Perkins + Will, USA, Canada), Prof. Dr. Manfred Köhler (landscape architect, University of Applied Sciences Neubrandenburg, Germany), Martin Haas (architect, STUDIO 2050, Germany), Roland Appl (Green Roof Engineer, International Green Roof Association, Germany) and Ilya Mochalov (landscape architect, International Federation of Landscape Architects, Russia). Based on their philosophy to integrate nature and architecture these experts will present some of the world´s most spectacular Green Roof projects (e.g. VanDusen Botancial Garden Visitor Center – Vancouver, Newton Suites – Singapore, Potsdamer Platz – Berlin, Mountain Dwellings – Copenhagen, Zuidpark Rooftop Farm - Amsterdam). 
AlgerienConventionCenter

The practice-oriented congress workshops will see certified Green Roof experts, designers, landscape architects, landscape contractors, plant experts and delegates of municipal authorities sharing their knowledge and answering questions and queries. Workshop 1: "Green Roofs – Practical Experience" will provide participants with a profound knowledge of planning and installing Green Roofs. Additionally, emphasis will be placed on the technical and ecological performance of Green Roofs and international guidelines and standards. Workshop 2: "Green Roof Policies: Urban Planning and Stormwater Management" will be held in cooperation with the HafenCity University Hamburg (HCU) and the Ministry of Urban Development and Environment Hamburg (BSU). How can a 21st-century metropolis continue to grow in a sustainable and balanced way? This workshop will demonstrate the possibilities of Green Roofs as an urban planning tool based on national and international case studies. 
CA Van Dusen


A special highlight of the congress programme is the panel discussion "Green Buildings - Building with Nature”. The participants can expect a very intensive knowledge transfer and new ideas to make the roof a living space. True to the slogan “The sky is the limit”. 

CH Arosa Tschuggen

Building the City Anew: Plenty of nature and visionary projects like the International Garden Show (IGS) and the International Building Exhibition (IBA) make Hamburg an experimental field for modern urban planning and thereby the perfect place to hold the 3rd International Green Roof Congress in 2013. The International Garden Show Hamburg covers 100 hectares and offers visitors a colourful mix of parkland and water worlds. Based on the motto “Around the World in 80 Gardens” the visitors are whisked through 80 different, imaginatively designed gardens and experiences. The International Building Exhibition will show the new development “Wilhemsburg Mitte” with its ground-breaking sustainable buildings, like the “Water”-, “Hybrid”- and “Smart Material”-houses. Further highlights are the newly designed “Global Neighbourhood” and a climate protection concept which sets new standards with the “IBA Dock”, the “Energy Bunker” and the “Energy Hill Georgswerder”. 

NL Delft TU BibliothekSpectacular landscaping and innovative architecture connected by Green Roofs – There is more than one good reason to visit Hamburg in 2013. For more information please visit the congress website (http://www.greenroofworld.com/EN/registrationform.html) or contact the congress office.


Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Οι Ταρατσόκηποι είναι η λύση


ΕκτύπωσηE-mail
Οι Ταρατσόκηποι είναι η λύση
Πολλές άδειες ταράτσες μπορούν να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον
3_taratsokipoi.jpgΗ τελευταία συνάντηση της commitee of firms της ELCA στις 24-28/9/2007 στην Βουδαπέστη είχε θέμα και τους ταρατσόκηπους. Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση και για το μέλλον, νέες τεχνικές και επισκεφτήκαμε δύο ταρατσόκηπους στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη και ανοικοδομούμενη πρωτεύουσα.
Απασχόλησε το ζήτημα του κόστους, της νομοθεσίας και η αύξηση χρήσης των νέων αυτών τεχνικών ως αποτέλεσμα της αύξησης κόστους γης στις μητροπόλεις της Ευρώπης. Ενδιαφέρον προκάλεσε η επιδότηση, άμεση ή με φορολογικές απαλλαγές, των πράσινων δωμάτων από τις κυβερνήσεις των Ανατολικών χωρών όπως η Τσεχία, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Οι Έλληνες παρόντες νιώθαμε άβολα, γιατί η υποστήριξη από την δική μας πολιτεία είναι ελάχιστη - υπάρχουν κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις δημάρχων- και διότι η αναγκαιότητα στην Αθήνα είναι σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη. Η μόλυνση- τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μόνιμα εκτός ορίων-οι ακραίες θερμοκρασίες, το πράσινο ανά κάτοικο είναι σαφώς το μικρότερο σε όλη την Ευρώπη, υποτριπλάσιο του ορίου και οι χώροι χαλάρωσης και ομορφιάς ελάχιστοι.
Αξιοποίηση στο μέγιστο
1_taratsokipoi.jpgΕπισκεφτήκαμε δύο ταρατσόκηπους. Ένα σε δημοτικό κτήριο, προορισμένο για γαμήλιες τελετές και μετά σε ένα συγκρότημα κατοικιών. Ο δημόσιος χώρος, μετατράπηκε σε ένα χώρο ξεκούρασης και ξεγνοιασιάς για την γειτονιά, ενώ μπορούν να γίνονται παράλληλα δύο τελετές και μία δεξίωση, αυξάνοντας τα έσοδα και τις δυνατότητες του χώρου. Το αρχικό μειονέκτημα της ύπαρξης μίας έντονης πλαγιάς στο πίσω χώρο της αρχικής βίλας, έγινε πλεονέκτημα διότι τοποθετήθηκε μία νέα αίθουσα, ενώ από πάνω της δημιουργήθηκε μία κατάφυτη πλατεία με πολύ καλή εκμετάλλευση, κάθε μέτρου του πρανούς. Το χαρακτηριστικό αυτού του χώρου ήταν ο πολύ καλός σχεδιασμός του.
Ο ταρατσόκηπος στο νέο οικοδομικό συγκρότημα είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα καταστάσεων ανάλογων της Ελλάδας.Βρίσκεται στο κέντρο ενός γιγαντιαίου συγκροτήματος, πεντακοσίων οικιών και αρκετών καταστημάτων. Είχε φτιαχτεί αρχικά ένας απλός κήπος με χλοοτάπητα και ελάχιστες φυτεύσεις από ένα μη ειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο ταρατσόκηπων.
2_taratsokipoi.jpgΤα προβλήματα ήταν άμεσα. Το υπόγειο πάρκιν και κάποια καταστήματα, παρουσίασαν υγρασίες. Το αισθητικό αποτέλεσμα ήταν κακό και μόνο εκατό διαμερίσματα είχαν αγορασθεί. Ο επενδυτής βλέποντας την επερχόμενη καταστροφή, άλλαξε εντελώς την κατάσταση επιλέγοντας ένα αρχιτέκτονα τοπίου. Έγινε κατασκευή με σύστημα ταρατσόκηπου και όχι με drainage όπως πριν-λύση εκτός προδιαγραφών που εμφανίζει συχνά προβλήματα- το εδαφικό υπόστρωμα παρότι μειώθηκε το βάρος του, έφτασε σε σημεία ως και το 1,6 μέτρα δημιουργώντας πλέον ένα ταρατσόκηπο εντατικού τύπου.
Ορισμένα δέντρα φυτεύτηκαν σε ύψος έως και οκτώ μέτρων!, αρκετά μεγάλο ρυάκι, παιδική χαρά, βραχοκατασκευές, πλακοστρώσεις, σιντριβάνι, και αρκετά χωμάτινα μονοπάτια, όλα πάνω στο εδαφικό υπόστρωμα του δώματος. Η δε αποστράγγιση είναι άριστη.
Επιλέχθηκε ολοκληρωμένο σύστημα κατασκευής ταρατσόκηπου γιατί υπολογίζοντας το μεγαλύτερο κόστος κατασκευής και συγκρίνοντάς το με την αύξηση κόστους από την αλλαγή μόνωσης και στατικής ενίσχυσης, αποδείχθηκε ότι τελικά είναι μικρότερο. Το αισθητικό αποτέλεσμα είχε σημαντική επίπτωση στην αύξηση της αξίας των διαμερισμάτων.
Επιλέχθηκε ακόμη να χρησιμοποιηθούν μεγάλα φυτά ώστε το αποτέλεσμα να είναι σχεδόν έτοιμο, όλο το εδαφικό υπόστρωμα ελεγμένο και φυσικά εγκαταστάθηκε αυτόματη άρδευση. Στο τέλος δόθηκε ζωντάνια όχι μόνο στο κήπο αλλά και στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τα οποία απέκτησαν όμορφη θέα.
4_taratsokipoi.jpgΤο συγκρότημα πουλήθηκε όλο σε τέσσερεις μήνες, ασφαλώς σε καλύτερη τιμή από ότι τα γειτονικά νέα κτήρια. Το συνολικό κόστος της κατασκευής έφτασε τα πέντε εκατομμύρια ευρώ, που ήταν όμως μόνο 0,3% της επένδυσης και αποσβέσθηκε αμέσως, από την διαφορά τιμής ανά τετραγωνικό και το κόστος των αναγκαίων σε άλλη περίπτωση μονώσεων.
Στην χώρα μας υπάρχουν εταιρείες που κατασκευάζουν πράσινα δώματα εντός προδιαγραφών, καθώς και πολλοί καλοί αρχιτέκτονες τοπίου. Έχουν κατασκευαστεί αρκετοί αξιόλογοι ταρατσόκηποι, κύρια από ιδιώτες, με άριστα αποτελέσματα. Δημιουργήθηκαν νέες χρήσεις σε «άχρηστους χώρους» κτηρίων, με αποτέλεσμα στην μόνωσή τους, στην αισθητική τους και στη βελτίωση και αλλαγή προς το καλύτερο του αστικού τοπίου.
Ήρθε η στιγμή και στη χώρα μας και ειδικά στην Αττική, να εξεταστεί πολύ σοβαρά το θέμα της δημιουργίας ταρατσόκηπων στα δημοτικά και δημόσια κτήρια επειδή βελτιώνεται κατά πολύ το αστικό περιβάλλον.
Ευχαριστούμε τον Κώστα Τάτση Γεωπόνο,
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ενωσης Εργοληπτών Γεωπόνων Εργων Πρασίνου,
Για τα κείμενα και τις φωτό που ευγενικά μας παραχώρησε
Κείμενα -φωτό: Κώστας Τάτσης, γεωπόνος,
Υπεύθυνος της εταιρίας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ, τηλ.:210.6017403
Αναδημοσίευση από το περιοδικό «Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ» τεύχος 8

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

VanDusen Βοτανικός Κήπος Visitor Centre

VanDusen Βοτανικός Κήπος Visitor Centre

Φωτογραφία: Perkins + WillΌνομα Έργου: VanDusen Βοτανικός Κήπος Κεντρο επισκέπτώνΈτος: 2011 Ιδιοκτήτης: Πόλη του Βανκούβερ Τοποθεσία: Vancouver, BC, CanadaΚτηριου Τύπος: Εκπαιδευτικός Τύπος δωματος: Ημι-εντατικόΜέγεθος: 17222 τ.μ.
 Κλίση: 70% Πρόσβαση: Απρόσιτη, ανοιχτή στο κοινό Υποβλήθηκε από: Zinco Καναδά, Inc & Greenroofs.com σχεδιαστές / κατασκευαστές Εγγραφή: Αρχιτέκτων: Perkins + Will Αρχιτέκτων Τοπίου: Cornelia Oberländer με Sharp και Diamond Αρχιτεκτόνων Τοπίου Στατική μελέτη: Fast + ΕΛΚ Μηχανικών Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών : Cobalt Μηχανικοί Πολιτικός Μηχανικός: Binnie Μηχανικοί οικολόγος: Nick Page Greenroof Σύστημα: Zinco Greenroof Προμηθευτής Σύστημα: Zinco Καναδάς Α.Ε. Σύμβουλος: Architek βιώσιμων προϊόντων οικοδόμησης Greenroof Ανάδοχος: Χιούστον Τοπία Στεγανοποίηση: Soprema Ανάδοχος Στέγες: Μετρό Διαχείρισης Τεχνικών Έργων: Ledcor
Ευγένεια φωτογραφιών του Zinco ΚαναδάΕυγένεια φωτογραφιών του Zinco ΚαναδάΕυγένεια φωτογραφιών του Zinco Καναδά
Ιn early December 2007 the Vancouver Board of Parks and Recreation together with the VanDusen Botanical Garden Association selected the design team of Busby Perkins + Will and landscape architect Cornelia Hahn Oberlander to develop a Master Plan for the Garden of 55 cultivated acres.

The VanDusen Botanical Garden Visitor Centre uses renewable sources found on-site to meet net-zero energy annually and the primary building material is wood which stores carbon dioxide for the life of the building. Photovoltaics on the roof create electricity for the Centre, and hot water is provided by a biomass boiler fed by dry wood waste reclaimed from the surrounding area. Rainwater is filtered and used for the Centre’s greywater requirements; 100% of blackwater is treated by the on-site bioreactor, the first of its kind in Vancouver, and discharged to a new percolation field in the garden.

The design of the VanDusen Botanical Garden's Visitor Centre was inspired by the leaves and flower of an orchid. The undulating green roofs are located on the "petals" and are planted with grasses and colourful bulbs. The building is designed to exceed LEED Platinum standards and is one of the first buildings in Canada to get certified under the Living Building Challange.Η κατασκευή του κώνου? Ευγένεια φωτογραφιών του Zinco ΚαναδάΦωτογραφία: Perkins + Will
"Inspired by organic forms and natural systems, the VanDusen Botanical Garden Visitor Centre seeks to create a harmonious balance between architecture and landscape, from a visual and an ecological perspective. The dynamic single-story structure includes an innovative prefabricated roof form that appears to float above the building’s curved rammed earth and concrete walls. Metaphorically representing undulating petals, the building form flows seamlessly into a central oculus and the surrounding landscape.

Located on the Garden’s prominent southeast corner, the 19,000 square foot Visitor Centre transforms the site’s entrance to heighten public awareness of the Garden, its conservation mandate, and the importance of nature. The building houses a cafι, library, volunteer facilities, garden shop, offices, and flexible classroom/rental spaces," (Perkins+Will).

With slopes ranging from 2 degrees to 50 degrees, this project used three different green roof systems. On the low sloped landbridge roof the "ZinCo Perennial Garden" with the Floradrain FD40 and 20 cm of growing medium was installed. The sloped petals green roofs where constructed with the "ZinCo Sloping Meadow" system including the Floraset FS75 and 20 cm of growing medium. And the oculus roof with a slope of more than 45 degrees was installed with the "ZinCo Steep Sloping Meadow" system including the Georaster elements and 12 cm of growing medium. The entire green roof was hydroseeded with local grasses and planted with bulbs native to the area.

Awards: Awards for Environmental Excellence, Excellence in Urban Sustainability Finalist, 2013 GLOBE; Wood Innovation Award, 2013; 2013 Wood WORKS! BC Wood Design Awards; Engineering Award Winner, 2012 World Architecture News; Lieutenant-Governor of British Columbia Merit Award, 2012 Architectural Institute of British Columbia

πηγη:http://www.greenroofs.com
Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

Όταν το φυτεμένο γίνεται τέχνη......


πλέον η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να φυτεύουμε παντού....Σε οροφές , τοίχους ...παντού!!
λεωφορείο στην Ν. Υόρκη
 Η τεχνολογία των φυτεμένων κάθετων επιφανειών μας δίνει απεριόριστες δυνατότητες  , ενθαρρύνουν την δημιουργικότητα δημιουργώντας χώρους ευχάριστους αισθητικά  όχι μόνο λογο του πρασίνου αλλα και την δυνατότητα συνθέσεων υλικών και φαντασίας του δημιουργού!!
dansco

σε ιδιωτικούς αλλά και σεδημόσιους χωρουςΗ Πράσινη τέχνη μπορεί να δημιουργήσει μια πολύ διασκεδαστική και ζωντανή ατμόσφαιρα. 


εστιατόριο Padrinos Mexico

κατάστημα loui Vuitonτο μόνο που μας περιορίζει είναι η φαντασία του δημιουργού
γλυπτό Jorg Berguin
γλυπτό Jorg Berguin


πράσινη τέντα...

 Mια πράσινη στέγη φυτεμένος τοίχους προσφέρει με περιβαλλοντικές εισφορές του  θα δεν το κατατάξουμε αυστηρά ως τέχνη. Η Πράσινη τέχνη είναι θαυμάσια από την άποψη ότι εμπνέει τους περαστικούς και να δώσει  στους έναυσμα ανθρώπους να σκέφτονται από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η δημιουργικότητα εκφράζεται μέσα από αυτό το μέσο είναι πολύ μεταδοτική και να βελτιώσει σημαντικά την ατμόσφαιρα  και τα αισθήματα.Κώστας Τάτσης
Msc Γεωπόνος
ειδικός στα φυτεμένα δωματα


Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!


Η κινέζικη πόλη Shenzhen προετοιμάζεται να υποδεχτεί έξι πρωτοποριακούς ουρανοξύστες με το βλέμμα στο μέλλον! Εντυπωσιακά μεγάλα κτήρια, απόλυτα φιλικά προς το περιβάλλον και με βάση την πράσινη ανάπτυξη σχεδιάζονται από το διάσημο γαλλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Vincent Callebaut προκειμένου να στεγάσουν εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν πλήρως ενσωματωμένοι στη φύση. Το φουτουριστικό σχέδιο του κτηρίου περιλαμβάνει διαμερίσματα-μικρές φάρμες, αφού στα μπαλκόνια οι ένοικοι θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα λαχανικά τους αλλά και να απολαύσουν τη σκιά δασικών δέντρων.
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!
«Η δυνατότητα να μπορούν οι κάτοικοι να έχουν τα δικά τους… αγροκτήματα στα μπαλκόνια είναι το ζητούμενο της κατασκευής, η οποία σέβεται στο έπακρο το περιβάλλον και θα εκμεταλλεύεται όσο το δευνατόν περισσότερο όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα κτήρια είναι η μοναδική λύση σε μεγαλουπόλεις όπου οι κάτοικοι συνωστίζονται σε μικρούς χώρους, ενώ η φύση απουσιάζει έντονα από την καθημερινότητά τους», αναφέρουν οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες.Οι ουρανοξύστες-φάρμες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσ στα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το ενδιαφέρον των Κινέζων σε παρόμοια κτήρια είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!
perierga.gr - Φουτουριστικοί ουρανοξύστες-φάρμες!πηγη:perierga

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Βρετανική… τσαγερί σε ένα δεντρόσπιτο!


Το απογευματινό τσάι αποτελεί βασικό στοιχείο της αγγλικής παράδοσης, που έγινε μόδα μεταξύ της αγγλικής ελίτ στα μέσα του 1840. Μία ώρα οδικώς από τη Γλασκώβη βρίσκεται  το «The Lodge» που χτίστηκε το 1864 σε μια πραγματικά εντυπωσιακή τοποθεσία στις όχθες της λίμνης Loch Goil – ένα ξεχωριστό μέρος για να απολαύσει κάποιος το τσάι του, συνοδεία σπιτικού κέικ.


perierga.gr - Βρετανική... τσαγερί σε ένα δεντρόσπιτο!
perierga.gr - Βρετανική... τσαγερί σε ένα δεντρόσπιτο!

perierga.gr - Βρετανική... τσαγερί σε ένα δεντρόσπιτο!
perierga.gr - Βρετανική... τσαγερί σε ένα δεντρόσπιτο!
πηγη:perierga.gr

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

Το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ θα εγκαταστήσει περισσότερες Πράσινες στέγες


The University of Maryland to Install More Green Roofs
Το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ θα εγκαταστήσει περισσότερες Πράσινες στέγες


Το Πανεπιστήμιο του Maryland εγκατέστησε το πρώτο εκτεταμένο πράσινο δώμα πάνω σε μία  στέγη το φθινόπωρο, του 2008 σχετικά στο Cumberland Hall. Περίπου 6.000 τετραγωνικά πόδια του τελευταίου ορόφου καλύπτονται από βλάστηση. Το  κτίριοAdele H. Stamp Union   ολοκληρώθηκε και ανακαινίστηκε  περιλαμβάνοντας ακόμη δύο νέες πράσινες στέγες το 2009.

Το Συμβουλίο  του Πανεπιστήμιου του Maryland για το Περιβάλλον ανταμείβονται πρόσφατα  με επιχορήγηση  δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές, να επεκτείνουν την έρευνα για την ηλιακή ενέργεια και την  βλάστηση  στην στέγη.


By: Samantha Yurek

The University of Maryland installed their first extensive green roof back in the fall if 2008 on Cumberland Hall. Approximately 6,000 square feet of the rooftop is covered in vegetation. The Adele H. Stamp Union building also completed renovations which involves yet another two new green roofs in 2009.

The University of Maryland's Council on the Environment recently rewarded a grant to two graduate students, to extend on their solar energy and vegetated roof research.
πηγή: greenrooftechnology.com
μετάφραση
Κώστας Τάτσης
Msc Γεωπονος
ειδικός στα φυτεμένα δώματα