Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ο νέος ΓΟΚ για τα φυτεμένα δώματαΦυτεμένο δωμα στο Ταύρο.Κτήριο EUROBANK CARDS Kατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ 

Άρθρο 18: Φυτεμένα δώματα

1. Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους, νέων, νομίμως υφισταμένων κτιρίων και κτιρίων των εδαφίων δ’, ε’ και στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν.4014/2011, επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αντίκειται σε ειδικότερους όρους δόμησης που ισχύουν.
Το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών με τη διαστρωμάτωση των εξειδικευμένων υλικών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 40 εκ. πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου. Η βλάστηση που αναπτύσσεται επάνω σε αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 3,00μ. Το είδος της βλάστησης, το υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών, το σύστημα της πολυεπίπεδης διαστρωμάτωσης των εξειδικευμένων υλικών, καθώς και το αρδευτικό σύστημα, περιγράφεται σε τεχνική έκθεση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών επάνω στις απολήξεις των κλιμακοστασίων και τα φρεάτια των ανελκυστήρων.
Η κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων πρέπει να μην προσβάλλει την αισθητική του κτιρίου και να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες κατασκευές που προβλέπονται σε αυτά, βάσει του άρθρου 19 του παρόντος. Ειδικά για τις στέγες, πρέπει η φυτεμένη επιφάνεια να ακολουθεί την κλίση τους, ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή του κτιρίου.
Οι φυτεμένες επιφάνειες στα δώματα, τις στέγες και τους υπαίθριους χώρους των κτιρίων δεν αίρουν την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
2. α. Νέα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους κτιρίων που κατασκευάζονται με άδειες δόμησης, ακολουθούνται οι καθοριζόμενες διαδικασίες πληρότητας και ελέγχου του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/25-11-11), όπως ισχύει, με την πρόσθετη υποβολή τεχνικής έκθεσης κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας δώματος ή στέγης ή υπαίθριου χώρου, η οποία περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
Η κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας συσχετίζεται με τις επιμέρους μελέτες του κτιρίου.
Η ανωτέρω τεχνική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και κατευθυντήριες οδηγίες.
β. Υφιστάμενα κτίρια:
Για την κατασκευή φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.
Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης, έγγραφη γνωστοποίηση εργασιών συνοδευόμενη από φάκελο δικαιολογητικών, που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων και των χώρων, στους οποίους υπάρχει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβάλλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος, χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών,
β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτελεστή του έργου για την ανάληψη ευθύνης ορθής υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του στοιχείου δ,
γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας, υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό,
δ) τεχνική έκθεση κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας,
ε) αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή άλλο στοιχεία,
στ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της προς φύτευση επιφάνειας.
Για τα κτίρια της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011, απαιτείται σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής
Για τα κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεώτερα μνημεία, απαιτείται επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη του φορέα προστασίας τους.
Σε κάθε υπηρεσία δόμησης τηρείται ειδικό Μητρώο «Φυτεμένων επιφανειών», που ενημερώνεται με τις κατά τα άνω υποβαλλόμενες γνωστοποιήσεις.
3. Η ) τεχνική έκθεση κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας αποτελείται από:
1) Τεχνική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει:
α. βασικές πληροφορίες του έργου, όπως: δομικά χαρακτηριστικά στέγης/δώματος, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν τα φυτά κλπ, επιλογή του τύπου πράσινου δώματος (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού),
β. περιγραφή των προς μελέτη εργασιών, επιλογή των υλικών υποδομής/διαστρωμάτωσης μετά το στρώμα υγρομόνωσης (αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υποστρώματα ανάπτυξης φυτών), των φυτικών ειδών (είδη σπόρων, είδη φυτών, περιγραφή των ιδιοτήτων τους, πίνακας φυτικού υλικού, μεθόδου εγκατάστασης κλπ), της μεθόδου άρδευσης, περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και της διάταξης του αρδευτικού δικτύου, υπολογισμός βάρους/φορτίων και αναλυτική περιγραφή των εργασιών για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω αναφερομένων, καθώς και πρόγραμμα διαχείρισης όλων των φυτεμένων επιφανειών.
2) Τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν:
α. την υποδομή και περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών και περιγράφουν πλήρως τα υλικά κατασκευής, το βάρος κάθε υλικού ξεχωριστά, τις διαστάσεις, την αντοχή, την αποστραγγιστική ικανότητα, την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, μηχανική αντοχή και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά,
β. το φυτικό υλικό, και περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των φυτικών ειδών (είδη μίγματος σπόρων και επί τοις % αναλογίες, είδη φυτών), πίνακα φυτικού υλικού, (όνομα, λατινικό όνομα, ύψος, περίμετρος κορμού, μέγεθος φυτοδοχείου),
γ. το δίκτυο άρδευσης, και περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή όλων των επί μέρους υλικών και εξαρτημάτων του δικτύου άρδευσης (υλικό κατασκευής και όρια – παροχής και πίεσης – λειτουργίας αυτών).
3) Σχέδια απεικόνισης των ανωτέρω (κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες, κλπ).

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

2012 νικητές των Βραβείων


2012 νικητές των  Βραβείων για φυτεμενα δώματα και τοίχους!!

Τα Βραβεία 2012 Green Roof και Wall of Excellence αναγνώριση της εξαιρετικής ποιότητας έργα σε επτά διαφορετικές κατηγορίες μελετών, καθώς και τα επιτεύγματα στον τομέα της έρευνας και της πολιτικής ανάπτυξης  Η φετινή  τελετή  για τα .Βραβεία λαμβάνει χώρα στις 19 Οκτωβρίου, 2012, στο CitiesAlive, όπου και το 10ο ετήσιο Green Roof και Wall Συνέδριο στο Σικάγο, IL.

Βραβεία 2012

OneCole1TheLedgewText
CenterforUrbanWaters1wText
Corus1.wtext
RoyalYork1wTextChicagoBotanicGarden3wtext

 


Halifax1text


 

 


 

 

 

 

απο :greenroofs.org

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Η φύση συναντά την τεχνολογία σε ένα παγκάκι, στο Πάρισι! Γιατί δεν ξεκολλάνε οι Παριζιάνοι από αυτό;


Το Παρίσι καινοτομεί άλλη μία φορά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, παρουσιάζοντας το «παγκάκι του μέλλοντος» ή αλλιώς έναν πρωτότυπο χώρο ανάπαυσης όπου φύση και τεχνολογία συνυπάρχουν στο έπακρο.

Το καινοτόμο wi-fi hotspot αποτελεί δημιουργία του Γάλλου σχεδιαστή Mathieu Lehanneur και ονομάζεται L'Escale Numérique, ενώ βρήκε πρόσφατα μια θέση σε κεντρικό πάρκο της Πόλης του Φωτός.

Στην ουσία πρόκειται για έναν διαδικτυακό εξωτερικό χώρο, σχεδιασμένο και εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έτσι ώστε να εξυπηρετεί περαστικούς και τουρίστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στο σημείο ο καθένας μπορεί να φορτίσει το κινητό του, να ξεκουραστεί για λίγο στα καθίσματα αλλά και να τοποθετήσει τον φορητό υπολογιστή του στις ειδικές βάσεις προκειμένου να σερφάρει ανενόχλητος στο Internet.
Επιπλέον, μια τεράστια ηλεκτρονική πλατφόρμα προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να κινηθεί μέσα στην πόλη, από καταστήματα και μουσεία μέχρι στάσεις μετρό και νοσοκομεία.

Ένας μικρός «πράσινος» κήπος έχει αναπτυχθεί στην «οροφή» του, προκειμένου το L'Escale Numérique να ενσωματωθεί πλήρως με τον περιβάλλοντα χώρο του πάρκου. Η εγκατάσταση έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τον κόσμο, ενώ πολύ σύντομα αναμένεται το Παρίσι να γεμίσει από πολλά τέτοια «παγκάκια»!
Πηγή: perierga.gr

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Το ελληνικό ξενοδοχείο που μάγεψε τους Financial Times!


Το ελληνικό ξενοδοχείο που μάγεψε τους Financial Times!


165 ματαφυτεύσεις αιωνόβιων ελιών και χαρουπιών..12 στρέμματα φυτεμένων δωμάτων ...στην πρώτη γραμμή  πράσινης τεχνολογίας και χρήση ελληνικών φυτών.
Κατασκευαστής έργου : Δομοτεχνική
Κατασκευαστής πρασίνου: Κ/Ξ ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ-ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ
 

Ο διεθνής τύπος δεν συνήθιζε να "αγκαλιάζει" την Ελλάδα με τα δημοσιεύματά του μέχρι σήμερα. Τα άρθρα τους επικεντρώνονταν στις οικονομικές δυσκολίες και στα άσχημα που συμβαίνουν στη χώρα. Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές εφημερίδες, οι Financial Times ασχολούνται με την ελληνική ομορφιά!

Η εφημερίδα δημοσίευσε, στις 14 Σεπτεμβρίου 2012, ένα άρθρομε τίτλο “Η Ελλάδα καταφεύγει στην πολυτέλεια” και παρουσιάζει εκτενώς το υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Amanzoe, που άνοιξε νωρίτερα το καλοκαίρι στην Αργολίδα.“Η Ελλάδα χρειάζεται χρήματα, οι Έλληνες χρειάζονται θέσεις εργασίας και οι πιστοί οπαδοί των Aman Resorts διαθέτουν χρήματα για να ξοδέψουν” αναφέρει ο αρθρογράφος ο οποίος μαγεύτηκε από την ομορφιά του ξενοδοχείου και όχι άδικα.

Δες φωτογραφίες από το ξενοδοχείο και θα καταλάβεις!Σχεδιασμένο από τον Ed Tuttle, το φημισμένο αρχιτέκτονα των Aman, το Amanzoe μοιάζει με μια “ακρόπολη” στην κορυφή ενός λόφου, με ανεξάρτητα πέτρινα οικοδομήματα, που έχουν επίπεδες σκεπές φυτευμένες με λεβάντα, δενδρολίβανο και άλλα αρωματικά μεσογειακά βότανα, καθώς και ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης, περιγράφει ο συντάκτης των Financial Times.

Στην κορυφή του λόφου, 183 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, έχουν στηθεί δύο επιβλητικά κτίρια που στεγάζουν το εστιατόριο και άλλους κοινόχρηστους χώρους.Ολόκληρο το συγκρότημα αποπνέει ένα ύφος που θα χαρακτήριζε κανείς μοντέρνο νεοκλασικό, με τις συστάδες κολόνων σχεδόν Δωρικού ρυθμού -566 στο σύνολο- και πολλά εκτάρια ανοικτόχρωμου μαρμάρου.

Τα πολυτελή δωμάτια είναι υπέροχα, με χαλαρό, ήρεμο, σύγχρονο εσωτερικό και αυλή 100 τ.μ. με εκπληκτική πανοραμική θέα του βαθυγάλαζου Αιγαίου, των Σπετσών και της Σπετσοπούλας και στο βάθος τα πλούσια σε μύθους βουνά της Αρκαδίας.

πηγη:.tlife.gr
Γiα πληροφορίες στο 2106017403  ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ
High quality global journalism requires investment. Please share this article with others using the link below, do not cut & paste the article. See our Ts&Cs and Copyright Policy for more detail. Email ftsales.support@ft.com to buy additional rights. http://www.ft.com/cms/s/2/3d757728-f8d1-11e1-8d92-00144feabdc0.html#ixzz277CbBAUt

Greece resorts to luxury


A lavish €900-a-night hotel launches in the crisis-hit country – a crass mistake or a vote of confidence?
View from the terrace of one of the guest pavilions at Amanzoe, close to Porto Heli on the east coast of the Peloponnese
View from the terrace of one of the guest pavilions at Amanzoe, close to Porto Heli on the east coast of the Peloponnese
Head west from Athens airport towards the Peloponnese on the E94 highway and you can’t help but be struck that all the roadside hoardings are blank. Either no one in Greece can afford to advertise any more or there’s simply no point in trying to sell to a population with no money. It was only once we’d crossed the Corinth canal, heading south down the Argolid Peninsula towards Amanzoe, the latest addition to Aman Resorts’ portfolio, that we passed the odd poster, almost all of them for a local beer called, somehow appropriately, Fix.
Even so, I was informed there had been Greeks among the 50 or so European, American, Brazilian and Asian guests staying at Amanzoe the week of its opening on September 1, a capacity crowd given that not all the projected 38 “pavilions” are open yet.
Some arrived in the Aman helicopter, an 18-minute hop from Athens. Those up for roughing it took the hydrofoil, an old Russian vessel that used to ply the Volga, from Piraeus to Porto Heli. But most travelled by car, as I did, driven by self-effacing Yannis, one of the hotel’s personable staff drivers. Educated at university in the UK, he’d been a top-level basketball coach, working in China and Qatar, then a sports presenter on Greek television. But that was then. Now 34, with a young family in Athens, he was grateful for a regular wage. In any case, he said, he enjoyed the work: his colleagues were mostly highly educated (one senses there was a high-calibre pool to recruit from); Aman was a good employer; and he got to meet “many very interesting guests”.
If the idea of a hotel costing €900 or so a night (once VAT, a modest 6.5 per cent, and a sensational breakfast of yoghurt, honeycomb, figs and more are factored in) opening in Greece at a time of acute austerity seemed somehow insensitive or just wrong, our conversation over the 200km drive convinced me otherwise. Greece needs euros, Greeks need jobs, and Aman Resorts’ devoted followers tend to have money to spend.
Designed by Ed Tuttle, the doyen of Aman architects, Amanzoe has been configured as a hillside “acropolis” of standalone stone houses, with flat roofs planted with lavender, rosemary and other fragrant Mediterranean shrubs, and their own infinity pools. At the top of the hill, 183m above sea level, stand a couple of imposing buildings containing the restaurant and other public areas. These evoke, just a little preposterously, the Parthenon as the Greek-born Italian artist Giorgio di Chirico might have painted it. Indeed, the whole site conjures a style you might call neo-neoclassical, with its colonnades of not-quite Doric columns – 566 of them – and acres of pale marble. They’re certainly striking but redolent not so much of the Enkoimeterion and amphitheatre at Epidaurus (45 minutes away by car), the Treasury of Atreus at Mycenae or the Temple of Hera at Argos (both about an hour’s drive) as of the fascist interpretations of classicism you find in Rome, though on a less aggrandising scale.
The hillside ‘acropolis’
The hillside ‘acropolis’
As places to stay, however, the pavilions are superb. Mine, in the least expensive category, was as pleasing and perfectly configured as any hotel room I’ve slept in. Its cool, calm, contemporary interior had a floor of polished veiny grey marble, a lofty oak ceiling and sufficient furniture, upholstered in greige yet somehow sumptuous Jim Thompson textiles. It was also beautifully lit, with wooden louvres and sliding screens across its wall of glass, and panels of translucent marble in the doors to filter the sunlight. At 100 sq m, the wraparound terrace was as big as the room itself, its view a sublime panorama of ultramarine Aegean, the islands of Spetses and Spetsopoula and the myth-rich mountains of Arkhadia beyond.
Amanzoe feels like a proper sanctuary. There’s a well-stocked library; a little amphitheatre for live performances; a couple of very good unpretentious restaurants; and an outstanding spa where every treatment room has its own steam room, bathroom and, because this is an all-year resort, fireplace. There are free daily Pilates, yoga and stretch classes, and a couple of substantial pools lined in viridian marble, one set aside for children.
If there’s an apparent snag, it’s that the beach is 6km away by road, though there are complimentary Mercedes SUVs on call to drive you there. Alternatively, a dusty path wends cross country and takes half an hour on foot (though they don’t recommend it in hot weather, and warned me about some fierce farmer’s dogs). But the beach is worth the trip. The sand is the colour and texture of demerara sugar and there’s shingle at the waterline, but it’s a perfect secluded bay, with two super-stylish 25m pools, sunloungers on the surrounding decking, wi-fi, a restaurant and access to the hotel’s two swank powerboats, a Pershing 62 and a Wally One.
There are plans to put a spa on the beach, for the opening of Amanzoe is only the first phase of a series of developments in the area by the hotel’s owner, Dolphin Capital Investors, which intends to build up to 36 villas on the Aman site, a Jack Nicklaus golf course and two further hotels at nearby Porto Heli. One, Nikki Beach, will be the second hotel venture by the brash Miami-based beach-club brand. The other, in contrast, will be a Chedi, run by GHM, the slightly less illustrious hotel management company of which Adrian Zecha, Aman’s founder and chief executive, is also a director.
An interior view of Amanzoe
An interior view of Amanzoe
It’s a vote of confidence in the potential for tourism of this part of Greece from the man who might be described as godfather of the whole “design hotel” trend and who has probably exerted greater influence on luxury hotel-keeping than anyone since Cesar Ritz. Zecha’s first minimalist masterpiece, Amanpuri, which opened in 1988 in Phuket, Thailand, had begun as a plan for a holiday home but became a blueprint for what he envisaged as an ideal hotel: a place where privacy was paramount, there were no formal check-in procedures, you never had to sign for anything, minibar contents were complimentary, and the staff would anticipate – not merely respond to – requests, and remember your name, too.
Those tenets endure across the 26 Aman Resorts – about one-third of them owned by the brand, the rest under management contract – that exist in 17 countries from Bhutan to the US, via Cambodia, Montenegro and French Polynesia. But Zecha retains only a fractional stake in the company, 97 per cent of which was acquired by the Indian real estate conglomerate DLF in 2007 for $400m. And for all the brand’s prestige, these are uncertain times for the company, which has been for sale since 2010, when DLF, which is carrying debts of more than $4bn, approached Goldman Sachs to find a buyer. Interest has been expressed by LVMH, the Malaysian government’s investment fund Khazanah Nasional Berhad, Qatar Holding LLC and China’s HNA Group, but no deal has yet been sealed.
I hope Aman finds a sympathetic new owner soon, not least because the 190 staff at Amanzoe deserve a secure future. As do the local farmers, fishermen, beekeepers and bakers who supply its restaurants and are credited by name on the menu. It’s a restorative, responsible place, and being there made me long to see it in winter in the snow and again in springtime, when the countryside is full of flowers and the landscaping has matured. In Greece, at least, there is nowhere like it, nor likely to be for some time.
.......................................................................
Tourism and the economy: Cautious optimism is the new Grecian formula
A record 16.5m foreign visitors travelled to Greece last year, a 9 per cent rise on 2010. But by May this year, forecasts for 2012 were gloomy in the extreme, with Andreas Andreadis, president of the Association of Greek Tourism Enterprises, predicting a drop of “something like 10 to 15 per cent” after the first of this year’s elections was won by the anti-bailout party Syriza.
Even this seemed optimistic. In the first quarter of 2012, tourism receipts from EU visitors had fallen 28 per cent year-on-year. In June, the UK magazine Travel Weekly reported the closure of 17 hotels on Corfu. According to the Trivago Hotel Price Index, the average cost of a room in Athens fell by 19 per cent from £78 in May to £63 in August.
But things have picked up since Antonis Samaras, of the New Democracy party, became prime minister in June, says Andreadis. “Greece lost at least 1m bookings between the two elections, so our targets were revised down, but things have improved dramatically, and we’ve had an excellent second half of the season.” Income is still expected to fall to about €10bn, compared with €10.5bn in 2011, but Andreadis remains positive. His own hotels have seen an 8 per cent rise in turnover this summer. Eurozone business may have fallen by about a quarter but, according to the Turkish newspaper Hurriyet, the number of Turkish visitors has doubled this year since Greece relaxed its visa requirements. The Russian market has grown by 30 per cent, and the UK market is up 15 per cent.
As Rory Pilkington, managing director of British travel company Bailey Robinson, which offers a dozen top-tier hotels in Greece, says: “Before the elections people were wary but we’ve seen a lot of late bookings. There was a perception that Greece is facing bankruptcy and, therefore, there must be some really good deals, which was never the case, and that did deter some people. But hotels cost a lot to run – they can’t just give holidays away.”
πηγη: ft.com
.......................................................................


Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ

Μια νέα μόδα στην Αμερική είναι τα πάρκα τσέπης .
Σε αυτά οι πολιτες παρεμβαίνουν στην πόλη , καταλαμβάνουν οδόστρωμα και στήνουν αυτοσχέδιες γιορτούλες , παρέες μια πράσινη κοινωνικοποίηση.
Πράγματι σ'ένα μικρό χώρο όσο μια θέση παρκαρισματος αυτοκινήτου χωράει τόση ζωή....
Τορόντο
 Με κάλεσμα της πολης της Φιλαδέλφεια θα γίνει ημέρα μετατροπής θέσεων στάθμευσης σε χώρους πρασίνου Η γιορτή  λαμβάνει χώρα σε 35χώρες και 162 πόλεις 

Βαλτιμορη
Τα υλικά διάφορα και το αποτέλεσμα όμορφο και λειτουργικό
LA

Σαν Φρανσίσκο


Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Ο μεγαλύτερος «κάθετος» κήπος του κόσμου!Στο Μιλάνο βρίσκεται ο μεγαλύτερος «κάθετος» κήπος, ο οποίος μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες!

Ο κήπος βρίσκεται στο Ροτσάνο, στην περιφέρεια του Μιλάνου, και καλύπτει την πρόσοψη ενός εμπορικού κέντρου, μία επιφάνεια 1.262,85 τετραγωνικών μέτρων!

Ο κάθετος κήπος περιλαμβάνει 44.000 φυτά από περισσότερα από 220 είδη. Η τεράστια αυτή φυτική πρόσοψη, που εγκαινιάστηκε το 2010, αποτελεί έμπνευση του αρχιτέκτονα Φραντσέσκο Μπολάνι και εκτελέστηκε σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο στο Μονπελιέ, στη νότιο Γαλλία.

«Απαιτήθηκε ένας χρόνος για να φυτέψουμε τα φυτά σε ένα θερμοκήπιο και 90 ημέρες για να τα ανεβάσουμε στην πρόσοψη», εξηγεί ο αρχιτέκτονας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Πρόκειται για μία τάχιστη και πολύ πρακτική μέθοδο διότι χρησιμοποιήσαμε μικρά κυλινδρικά δοχεία. Ήταν σαν να κατασκευάζαμε ένα μεγάλο παιχνίδι ‘λέγκο’», πρόσθεσε. Ο κήπος μπορεί να διατηρείται σε καλή κατάσταση χάρη στην ύπαρξη σφάγνου, ενός φυτικού υποθέματος που επιτρέπει την ανάπτυξη των φυτών ακόμη και χωρίς να υπάρχει χώμα.

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου

Εφαρμογή Φυτεμένων Δωμάτων:


Σύγχρονη τεχνική αξιοποίησης ελεύθερου χώρου, διαχείρισης νερού
και εξοικονόμησης ενέργειας 
 
Αγγλικό σχολείο στην Ιταλία 
Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, και είναι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του ελεύθερου χώρου στα δώματα των κτιρίων. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων δημιουργεί νέους χώρους πρασίνου οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν το αστικό τοπίο και να ορίσουν τη νέα εικόνα των σύγχρονων πόλεων.

Κτιριακές εγκαταστάσεις της Rolls Royce, Chichester
  
Οι πράσινες στέγες και τα φυτεμένα δώματα προσφέρουν πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά οφέλη καθώς ενισχύουν τη μόνωση των κτιρίων και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μειώνουν το φαινόμενο των αστικών θερμικών νησίδων, περιορίζουν την απότομη ροή του νερού σε έντονες βροχοπτώσεις για την αποφυγή των πλημμυρικών φαινομένων, και  δημιουργούν ευχάριστο μικροκλίμα.
Για την βιωσιμότητα των πράσινων στεγών / φ,δωμάτων είναι απαραίτητη η πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών η οποία αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του εδαφικού περιβάλλοντος. Λειτουργίες όπως η συγκράτηση νερού, η αποστράγγιση της πλεονάζουσας ποσότητας νερού και ο αερισμός του ριζικού συστήματος των φυτών, απαραίτητες για την μακροζωία της πράσινης στέγης εξασφαλίζονται με την χρήση εξειδικευμένων αποστραγγιστικών συστημάτων και και πιστοποιημένων υλικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία φυτεμένου δώματος είναι η αντοχή του φορέα αλλά και η κατάλληλη  στεγάνωση με αντιρριζική προστασία. 
Η ορθολογική διαχείριση του νερού στο σύστημα υποδομής φυτεμένου δωματος
Το νερό διηθείται και αποθηκεύεται σε τρία επίπεδα, το μηχανικό υπόστρωμα ανάπτυξης, τις κυψέλες του αποστραγγιστικού συστήματος Floradrain®  και το συνθετικό υπόστρωμα μηχανικής προστασίας.
Η πλεονάζουσα ποσότητα νερού καταλήγει μέσω των υπόγειων κανάλια ροής στις υδρορρόες.

Ο αερισμός του ριζικού συστήματος των φυτών επιτυγχάνεται μέσω των οπών που υπάρχουν στην κορυφή των κωνικών προεξοχών του συστήματος αποστράγγισης   Floradrain® ακόμα σε πλήρη κορεσμό του συστήματος υποδομής.
 


Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος
Η κατασκευή του φυτεμένου δώματος στον εξώστη ενός διαμερίσματος στη Ν. Ερυθραία έγινε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου αναψυχής με χαρακτηριστικές φυτεύσεις σε συνδυασμό με ξύλινο δάπεδο στο χώρο του καθιστικού. Η κατασκευή του φυτεμένου δώματος έγινε με εξειδικευμένα υλικά γερμανικής τεχνολογίας ZinCo, έτσι ώστε να έχει τα ελάχιστα δυνατά φορτία και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η άριστη λειτουργία του συστήματος, καθώς και η βέλτιστη ανάπτυξη του φυτικού υλικού. Σημαντικός παράγοντας στην επιλογή του συστήματος είναι η διαχείριση του νερού η οποία εξασφαλίζεται με την χρήση του αποστραγγιστικού στοιχείου FD25 και του υποστρώματος συγκράτησης της υγρασίας TSM32,  τα οποία αποθηκεύουν 6 λίτρα/τμ, και το αποδίδουν ξανά στα φυτά μέσω εξάτμισης.
  
Στάδια κατασκευής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει να δούμε αναλυτικά τα στάδια κατασκευής του φυτεμένου δώματος.
Αρχικά έγινε στεγάνωση με την εγκατάσταση ειδικής στεγανωτικής και αντιρριζικής μεμβράνης από πολυολεφίνη WSBPO, η οποία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της ανάπτυξης του ριζικού συστήματος και την αποφυγή πιθανής διείσδυσης του στην πλάκα.
 
Ακολούθησε διάστρωση του υποστρώματος προστασίας TSM 32 για την εξοικονόμηση του νερού και την προστασία της στεγανωτικής αντιρριζικής μεμβράνης.
 
Στην συνέχεια τοποθετήθηκαν τα αποστραγγιστικά συστήματα Floradrain FD 25 και FD 40 για την απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού, την αποθήκευση του νερού και των θρεπτικών ουσιών αλλά και για τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών.
 
Ακολούθησε η διάστρωση του διηθητικού φύλλου SF το οποίο αποτρέπει την μεταφορά των λεπτότερων κόκκων του υποστώματος ανάπτυξης στο αποστραγγιστικό σύστημα.
    
Τέλος, έγινε η διάστρωση ειδικού υποστρώματος ανάπτυξης του φυτικού υλικού με διαβαθμισμένη κοκκομετρία και κυμαινόμενο ύψος από 10 έως 30εκ. Ακολούθησε η κατασκευή του αυτόματου αρδευτικού δικτύου με αυτοανυψούμενους εκτοξευτές και στάγδην άρδευση, οι φυτεύσεις και η εγκατάσταση έτοιμου  χλοοτάπητα.
  
  
Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι της γερμανικής εταιρείας ZinCo και πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές εγκατάστασης φυτεμένων δωμάτων καθώς έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους πιστοποίησης (Γερμανικό Τεχνικό Επιμελητήριο). Η κατασκευή έγινε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο με εμπειρία στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.
 
  
Η δημιουργία του φυτεμένου δώματος συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των ιδιοκτητών, αλλά συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι από τη μείωση της χρήσης των κλιματιστικών. Είναι βέβαιο ότι η εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων σε ευρύτερη κλίμακα θα αλλάξει την εικόνα της πόλης, τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων της.
 Πηγή: www.egreen.gr

 για πληροφορίες Τοπιοδομη 2106017403