Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 
(για τα φυτεμένα δώματα)


Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ο τομέας της κατοικίας και ο τριτογενής τομέας, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι κτίρια, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, τάση που πρόκειται να αυξήσει την ενεργειακή τους κατανάλωση και, κατά συνέπεια, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Οδηγία 2002/91/EK, 
παρ. 6). Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη διάδοση των συσκευών κλιματισμού στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης, με συνέπεια την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και τη διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις χώρες αυτές. Υπολογίζεται πως τα τελευταία 10 χρόνια, η κατανάλωση ενέργειας στο μέσο νοικοκυριό στην Ευρώπη, αυξάνεται κατά 2% κάθε έτος (ΚΑΠΕ, Ηλ. Περ. Οδηγός Διαχείρισης Πολυκατοικίας). Τα κτίρια έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα και, συνεπώς, τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. 
 super market Carrefoyr Χαλανδρι

              Οι ορθές πρακτικές στον τομέα αυτό, σύμφωνα με την Ε.Ε., θα πρέπει να αποσκοπούν στη βέλτιστη χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (Οδηγία 2002/91/EK, παρ. 12). Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα σε 
στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι, μέσω τεχνικών παθητικής ψύξης των κτιρίων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του κλίματος στο εσωτερικό των κτιρίων και του μικροκλίματος πέριξ αυτού (Οδηγία 2002/91/ΕΚ, παρ. 18). 
             Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «η αυξημένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σημαντικό μέρος της δέσμης των πολιτικών και των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο του Κιότο και θα έπρεπε να περιλαμβάνεται σε όλες τις δέσμες πολιτικής για την τήρηση των περαιτέρω δεσμεύσεων» (Οδηγία 2002/91/ΕΚ, παρ. 3). Στο πλαίσιο αυτό, στις 30/5/2000 και στις 5/12/2000, το Συμβούλιο ενέκρινε το Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και ζήτησε τη λήψη ειδικών μέτρων στον τομέα των κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ, παρ. 5). 
              Επιπλέον, η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, προβλέπει ώστε οι δομικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, να επιτρέπουν τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (Οδηγία 2002/91/ΕΚ, παρ. 8). Η Ε.Ε. έχει επιπλέον εκδώσει πρόσφατα την Οδηγία 2006/32/ΕΚ, που αφορά τη μείωση της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας και την ανάπτυξη των εταιριών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και την οδηγία 2004/8/ΕΚ, για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης θερμότητας και ηλεκτρισμού, με πιθανές εφαρμογές και στα κτίρια (Βουρδουμπάς, Ι., 2007). 
 green roof στην Πειραιως 222
               Το «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (2007-2012)» της Ε.Ε., με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% ως το 2020, περιλαμβάνει, εκτός άλλων, μέτρα για τη βελτίωση των ενεργειακών αποδόσεων των κτιρίων. Το δυναμικό μείωσης της ενέργειας που εκτιμά η Επιτροπή για κατοικίες και εμπορικά κτίρια, κυμαίνεται από 27% ως 30%. Μαζί με τους άλλους 
τομείς εφαρμογής του σχεδίου, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχεί σε συνολική εξοικονόμηση που εκτιμάται σε 390 εκ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως, δηλαδή 100δις. € το χρόνο, ως το 2020 (Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή απόδοση, σελ. 6). 
                  Τέλος, στα πλαίσια μιας προσπάθειας να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα που σχετίζονται με την ηλεκτρική κατανάλωση στα νοικοκυριά της Ε.Ε., εκπονείται το Ευρωπαϊκό έργο REMODECE. Στη χώρα μας, τη συγκέντρωση των δεδομένων έχει αναλάβει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (ΚΑΠΕ, Ηλ. Περ. Οδηγός Διαχείρισης Πολυκατοικίας).
 green roof στο Χολαργο


 Εθνική Πολιτική

                 Στο ΦΕΚ 880 (19/8/1998), το οποίο αφορά την Κ.Υ.Α 21475/4707 για τον «περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων», γίνεται λόγος για βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων, με σκοπό την προσαρμογή του κτιρίου και του οικιστικού συνόλου στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον και την αξιοποίηση θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές τους ανάγκες όλο το χρόνο και να επιτυγχάνεται περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας. 
               Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, έχει εκδοθεί ο Κανονισμός για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που επέβαλλε την εκπόνηση σχετικών μελετών στα κτίρια (ΦΕΚ 880/Β 19/8/1998 (ΚΟΧΕΕ)). 
                Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προώθησε, το 1995, το Ελληνικό Πρόγραμμα για την «Κλιματική Μεταβολή», που αφορούσε στη λήψη μέτρων για τη σταθεροποίηση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ιδιαίτερα του διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που αφορούν στον κτιριακό τομέα, σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας, ώστε να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 
 green roof στον Ταυρο κτηριο EUROBANK CARDS
              Ωστόσο, η νομοθεσία και τα κανονιστικά μέτρα που ισχύουν σήμερα, παρά τις πρόσφατες σημαντικές βελτιώσεις, δεν καλύπτουν ακόμη επαρκώς το φάσμα των ελλείψεων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/10/2007, κίνησε διαδικασία για παράβαση κατά και της Ελλάδας, γιατί δεν είχε γνωστοποιήσει ακόμη, ως κράτος μέλος, τι μέτρα θα λάμβανε για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Ηλ. Περ. Οδηγός Διαχείρισης Πολυκατοικίας). Η χώρα μας δεν έχει ακόμη προωθήσει σημαντικά τον ΚΟΧΕΕ (Βουρδουμπάς, Ι., 2007), ενώ μόνο τον Απρίλιο του φετινού έτους, κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το νομοσχέδιο για εξοικονόμηση ενέργειας στα νέα και υπάρχοντα κτίρια, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Το 
νομοσχέδιο καθιερώνει υποχρέωση ενεργειακής επιθεώρησης όλων των νέων οικοδομών εμβαδού άνω των 50 τμ. και των υφιστάμενων οικοδομών άνω των 1.000 τμ. και έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης από το σώμα των επιθεωρητών. Εντός έξι μηνών, θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ με Κ.Υ.Α. «Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», που θα καθορίζει τις σχετικές προδιαγραφές (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.). 
               Τον Απρίλιο, επίσης, η Διεύθυνση Οικιστικής Πολιτικής & Κατοικίας (Δ.Ο.Π.Κ.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. προκήρυξε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό με θέμα «Μελέτες ιδεών φύτευσης δωμάτων-στεγών κατοικιών και πιλοτικές εφαρμογές». Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εναρμόνισης της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Εθνικό Δίκαιο. Προκηρύσσεται με σκοπό, μέσω της βράβευσης, την ανάδειξη καλών πρακτικών (πιλοτικών μελετών και εφαρμογών), 
την επίτευξη ειδικών στόχων όπως εξοικονόμηση ενέργειας, τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη βελτίωση της εικόνας του αστικού τοπίου, κ.λ.π. Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε στις 2 Μαΐου 2008 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 8η Σεπτεμβρίου 2008. Μετά το τέλος του διαγωνισμού προβλέπεται έκδοση, από την Δ.Ο.Π.Κ., Ειδικού Τεύχους με τίτλο «Μελέτες και Πιλοτικές Εφαρμογές τύπων φύτευσης δωμάτων και στεγών» όπου θα περιλαμβάνονται οι μελέτες και οι πιλοτικές εφαρμογές που βραβεύτηκαν (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Ωστόσο, ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες του χώρου και δεν δίνει κίνητρα για ιδιωτικές πρωτοβουλίες πολιτών. 
         Τέλος, σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έχει εκδοθεί Κ.Υ.Α. για την εναρμόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας SAVE 93/76/EEC στην ελληνική νομοθεσία, η οποία αφορά στη «σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων». Προωθείται, επιπλέον, η έκδοση Π.Δ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 Ν. 1512/85 «Κίνητρα για Εξοικονόμηση Ενέργειας» 
( Ηλ. Περ. Οδηγός Διαχείρισης Πολυκατοικίας). 

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Φυτεμένο δώμα στον Αγ Παύλο στην Θεσσαλονίκη

oψη προς; Ολυμπο (φωτό Κ. Τάτσης )
Όταν επισκέφτηκα πρώτη φορά μαγεύτηκα... ...
Η θέα μου προκαλούσε Δέος ...Όλη η Θεσσαλονίκη στα πόδια μας και στο βάθος ο αγαπημένος Ολυμπος  Από την άλλη το Σέιχ Σου
oψη προς; Σειχ Σου (φωτό Κ. Τάτσης )


Η ταράτσα βεβαία σαρωνόταν από τον αέρα και την έκαιγε ο ήλιος
Ο χώρος έπρεπε να γίνει ένα ευχάριστος για τους ιδιοκτήτες ώστε με δροσιά  και προστατευμένα να απολαμβάνουν αυτή την υπέροχη θέα  Παράλληλα προσπαθήσαμε να "καλύψουμε" ασχημες κοντινές όψεις...
τοιχος προστασίας απο τον Ανεμο (φωτό Κ. Τάτσης )

 και  να το αποτέλεσμα
 Κώστας Τάτσης
 Nsc Γεωπόνος
www.topiodomi.gr

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

10 σημαντικοί φυτεμένοι τοίχοι στον κόσμο...

10 Great Vertical Gardens

When work gets stressful everyone dreams of running away to take a rest in a beautiful, calming natural setting.Recently, luscious vertical gardens have become more popular and occupy a variety of urban spaces — both indoors and outdoors. The following gardens are the most interesting, eye-catching, and breath-taking vertical installations. Each one has a unique design, a fitting selection of plant species, and are created by some of the most famous designers in the field.
10. Stelmat Headquarters, Cuiabá, Brazil
Stelmat Headquarters, Cuiabá, Brazil
Stelmat Headquarters, Cuiabá, Brazil
The five-story building of Stelmat Headquarters makes a clear statement for more green. Every floor is designed to provide more space for balconies and gardens and in one of the levels a lush indoor vertical garden welcomes the employees into an office room.
9. Vertical Moss Garden, Milan, Italy
Vertical Moss Garden, Milan, Italy
Vertical Moss Garden, Milan, Italy
Go vertical and beyond. This moss design garden by Verdeprofilo illustrates undiscovered opportunities for reaching the ceiling and covering it with a green carpet. Combined with elegant lights, which break up the design patterns, it produces a powerful impression for the observer.
8. Chelsea Flower Show, London, United Kingdom
Chelsea Flower Show, London, UK
Chelsea Flower Show, London, United Kingdom
Vertical gardens are also popular in this famous flower show. This lovely garden is made of little blue Bacopa flowers alternating with water features.
7. Mckesson Corporate Headquarters, San Francisco, California
Mckesson Corporate Headquarters, San Francisco, California
Mckesson Corporate Headquarters, San Francisco, California
Another tropical living mural illuminates an office building inner space with a three-dimensional collage. The bright green leaves of Neon Pothos and the magenta flowers of orchids stand out of the fine texture backdrop of Ficus repens (Creeping Fig) and Sword Ferns.
6. Villa Cascais, Portugal
Villa Cascais, Portugal
Villa Cascais, Portugal
Exposed to the sun, this vertical garden consists of plants from the Mediterranean such as Ceanothus thyrsiflorus “Repens” (Low Blue Blossom) andTeucrium lucidrys (Germander). A variety of Carex oshimensis (Oshima Sedge) and Carex comans (New Zealand Hair Sedge) give a lively and graceful character to the garden.
5. Planted Archway, New York Botanical Gardens
Planted Archway, New York Botanical Gardens
Planted Archway, New York Botanical Gardens
Patrick Blanc proves his talent one more time by creating a tropical wonderland for the New York Botanical Garden’s 10th Annual Orchid Show. This planted archway is just a glimpse of all the gorgeous gardens that make orchid lovers admire this enhanced natural landscape.
4. Natura Towers Interior Vertical Garden, Lisbon, Portugal
Natura Towers Interior Vertical Garden, Lisbon, Portugal
Natura Towers Interior Vertical Garden, Lisbon, Portugal
A waterfall over black slates divides the garden into two parts. The tropical touch is emphasized by species from the family Aracacea (Palms) that are less usual for the European area such as Philodendron “Burle Marx” (Philodendron), Philodendron giganteum (Giant Philodendron), and Anthurium Veitchii (King Anthurium).
3. Bay Meadows Welcome Center, San Mateo, California
Bay Meadows Welcome Center, San Mateo, California
Bay Meadows Welcome Center, San Mateo, California
This living composition is part of Bay Meadows Welcome Center that invites passengers to stop and enjoy the landscape. The colorful spot mixed with purple, pink, and white evoke springtime and the grass-like Acorus gramineus “Ogon” (Golden Variegated Sweet Flag) provides a playful touch to the wall.
2. A Living Painting, National Gallery, London, United Kingdom
A Living Painting, National Gallery, London, United Kingdom
A Living Painting, National Gallery, London, United Kingdom
A living painting or a living garden? The answer is both. The National Gallery in London and ANS Group Europe collaborated to reproduce the painting “A Wheatfield, with Cypresses” by the famous painter Vincent Van Gogh in 2011. The strong trips are easy to be recreated with living plants.
1. II Fiordaliso Shopping Center, Milan, Italy
II Fiordaliso Shopping Center, Milan, Italy
II Fiordaliso Shopping Center, Milan, Italy
The world’s largest living wall decorates a shopping center in Milan, Italy. The gorgeous garden covers 13,594 square feet and consists of more than 44,000 plants. The vibrant wall is covered by different textures and colors from flowering plants to mosses. It is not only attractive to the eye, but also yields improved air quality to the surrounding area.
From residential and office buildings to the facades of shopping malls, vibrant vertical gardens brighten up the day of citizens who have the opportunity to enjoy them. Architects and designers use green walls to create vegetal art to decorate public and private spaces.

Article written by Slavyana Popcheva
από: http://landarchs.com

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Τιμές τιμολογίων ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δωματα


Ε16 Φυτεμένα δώματα-στέγες
Ε16.1  Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο 
Ε16.1.1  Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm   OIK 7912 m2 3,60
Ε16.1.2  Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm   OIK 7912 m2 4,00
Ε16.2  Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm  OIK 7912 m2 7,80
Ε16.3  Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO
Ε16.3.1  Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm. OIK 7912 m2 14,00
Ε16.3.2  Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm OIK 7912 m2 21,20
Ε16.4  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες 
Ε16.4.1  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Ε16.4.1.1  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm OIK 7912 m2 19,10
Ε16.4.1.2  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm OIK 7912 m2 22,00
Ε16.4.2  Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ) 
Ε16.4.2.1  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm  OIK 7912 m2 23,20
Ε16.4.2.2  Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm .  OIK 7912 m2 25,30
Ε16.4.3  Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου
Ε16.4.3.1 Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 12,50
Ε16.4.3.2  Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm OIK 7912 m2 13,60
Ε16.5  Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης  OIK 7912 m2 4,90
Ε16.6  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης
Ε16.6.1  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2 OIK 7912 m2 5,20
Ε16.6.2  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2 OIK 7912 m2 5,60
Ε16.6.3  Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2 OIK 7912 m2 6,80
Ε16.6.4 Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m2 OIK 7912 m2 9,70
Ε16.7  Αποστραγγιστικό σύστημα
Ε16.7.1  Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. OIK 7912 m2 19,70
Ε16.7.2  Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2. OIK 7912 m2 24,20
Ε16.7.3  Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2. OIK 7912 m2 28,10
Ε16.7.4  Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m2. OIK 7912 m2 39,50
Ε16.8  Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα OIK 7912 m2 38,40
Ε16.9  Διηθητικό φύλλο
Ε16.9.1  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m OIK 7912 m2 2,10
Ε16.9.2  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m OIK 7912 m2 4,20
Ε16.9.3  Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2 OIK 7912 m2 3,50
Ε16.10  Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα
Ε16.10.1 Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου  ΠΡΣ 5340 m3 280,00
Ε16.10.2  Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου.  ΠΡΣ 5340 m3 260,00
Ε16.11  Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου ΠΡΣ 5340 m3 270,00
Ε16.12  Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία  ΟΙΚ 7244 m 12,00
Ε16.13  Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων
Ε16.13.1  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 75,00
Ε16.13.2  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 150,00
Ε16.13.3  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 103,00
Ε16.13.4  Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm ΟΙΚ 7244 τεμ. 185,00

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Τα τιμολόγια ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δωματα

Έχουν κυκλοφορήσει τα νέα τιμολόγια ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δώματα

το κείμενο είναι νόμος του κράτους από 13/Φεβρουαρίου 2013


E16.    ΦΥΤΕΥΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΕΣ
Ε16.1          Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP), τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.1.1        Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.1.2        Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.2          Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πάχους 0,4 mm, με επιμήκυνση θραύσης >400%, για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενη σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς
      


Ε16.3          Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), χωρίς ραφές, οποιουδήποτε χρώματος, με επιμήκυνση θραύσης >200%, για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών και το στέγνωμα της επιφανείας, εάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.3.1        Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.3.2        Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.4          Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες
Ε16.4.1        Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.4.1.1     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

      
Ε16.4.1.2     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.4.2        Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ)

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), με επιμή-κυνση θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και η εφαρμογή πίεσης με ειδικό ρολό.
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.4.2.1     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.4.2.2     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.4.3        Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Ασφαλτικές μεμβράνες, οπλισμένες με πολυστερικό πλέγμα, με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικές στη διείσδυση των ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένα δώματα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων συγκολλητικών υλικών
·         Η επάλειψη της επιφάνειας του δώματος με ασφαλτικό υλικό εν ψυχρώ ή, εναλλακτικά, με θερμή ασφαλτόκολλα.
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 10 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι ειδικές διαμορφώσεις της μεμβράνης στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, τις γωνίες, τις συναρμογές και τις απολήξεις.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων.
Ε16.4.3.1     Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.4.3.2     Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.5          Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, πάχους 2,5 mm, βάρους 300 g/m2, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:                               
            Αριθμητικώς

           

Ε16.6          Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.6.1        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.2        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.3        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.4        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                ΑριθμητικώςΕ16.7          Αποστραγγιστικό σύστημα

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.7.1        Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.7.2        Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.7.3        Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.7.4        Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.8          Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη EPS-SE ή πολυστυρόλη ή πολυστυρένιο ή αντίστοιχο υλικό, με θερμική αντίσταση 0,5 m2K/W,  βιολογικά αδρανές, με επιφάνεια με διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 5,0 cm, οποιουδήποτε χρώματος, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος αποστράγγισης/θερμομόνωσης και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θερμογεφυρών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.9          Διηθητικό φύλλο

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση).
·         Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.9.1        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.9.2        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.9.3        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.10         Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα

Ε16.10.1      Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·         ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)
·         μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm
·         pH 6,0 - 8,5
·         περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l
·         υδατοϊκανότητα ≥ 35% και ≤ 65 % κ.ο
·         περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο
·         περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.10.2      Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·         ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 20% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)
·         ποσοστό αργίλου (d<0,002 mm)  3-10% κατά μάζα
·         ποσοστό ιλύος  (d=0,002 mm ≤ d  ≤ 0,063mm) 10-17% κατά μάζα
·         μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm
·         pH 6,0 - 8,5
·         περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 90 g/l
·         υδατοϊκανότητα ≥ 45% και ≤ 65 % κ.ο
·         περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο
·         περιεκτικότητα σε άλατα ≤2,5 g/l
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              ΑριθμητικώςΕ16.11         Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόβαση εφαρμοζόμενη κάτω από το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών φυτευμένων δωμάτων εντατικού τύπου, όταν το πάχος του υπερβαίνει τα 35 cm, για την αποφυγή καθιζήσεων, την  γρήγορη αποστράγγιση, από αδρανή ελαφροβαρή υλικά, παραδιδόμενα οικοδομικούς σάκους (Big bagsb), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
·         pH 6,0 - 8,5
·         υψηλή υδατοπερατότητα
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών της υπόβασης υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της υπόβασης και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας της.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.12         Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία και στηθαία επιφάνεια με ειδικά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη. πλάτους ≥ 30 mm και πάχους ≥ 1 mm, συγκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα και ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερικών χώρων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.13         Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος.
·         Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.13.1      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.2      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.3      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.4      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Οι τιμές στην ΓΓΔΕ  γιατί μεταβάλλονται στον χρόνο!!