Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Τα τιμολόγια ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δωματα

Έχουν κυκλοφορήσει τα νέα τιμολόγια ΑΤΕΠ για τα φυτεμένα δώματα

το κείμενο είναι νόμος του κράτους από 13/Φεβρουαρίου 2013


E16.    ΦΥΤΕΥΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ - ΣΤΕΓΕΣ
Ε16.1          Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διαχωριστικές μεμβράνες από πολυπροπυλένιο (PP), τοποθετούμενες στην περίπτωση χημικής ασυμβατότητας των υλικών στεγανοποίησης και του φυτευμένου δώματος, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.1.1        Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,5 mm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.1.2        Διαχωριστική μεμβράνη πολυπροπυλενίου (ΡΡ), πάχους 0,8 mm  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.2          Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο, πάχους 0,4 mm

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πάχους 0,4 mm, με επιμήκυνση θραύσης >400%, για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενη σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται :
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 20 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς
      


Ε16.3          Αντιριζικές μεμβράνες από PVC ή εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/TPO

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), χωρίς ραφές, οποιουδήποτε χρώματος, με επιμήκυνση θραύσης >200%, για την προστασία των στρώσεων στεγανοποίησης δωμάτων εκτατικού τύπου από την διείσδυση ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών και το στέγνωμα της επιφανείας, εάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.3.1        Αντιριζική μεμβράνη από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), πάχους 0,8 mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.3.2        Αντιριζική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη FPO/ΤΡΟ,  χημικώς συμβατή με την άσφαλτο, πάχους 1,00 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.4          Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες
Ε16.4.1        Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.4.1.1     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,5 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

      
Ε16.4.1.2     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.4.2        Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ)

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), με επιμή-κυνση θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Ο έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και η εφαρμογή πίεσης με ειδικό ρολό.
·         Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.4.2.1     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ), πάχους 1,5 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.4.2.2     Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO/ΤΡΟ),, πάχους 1,8 mm .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.4.3        Ελαστομερείς ή πλαστομερείς ασφαλτικές μεμβράνες αντιριζικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Ασφαλτικές μεμβράνες, οπλισμένες με πολυστερικό πλέγμα, με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, ανθεκτικές στη διείσδυση των ριζών, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένα δώματα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων συγκολλητικών υλικών
·         Η επάλειψη της επιφάνειας του δώματος με ασφαλτικό υλικό εν ψυχρώ ή, εναλλακτικά, με θερμή ασφαλτόκολλα.
·         Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια της στεγανωτικής στρώσης ή της θερμομόνωσης, με επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 10 cm και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)   
·         Οι ειδικές διαμορφώσεις της μεμβράνης στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, στις ακμές, τις γωνίες, τις συναρμογές και τις απολήξεις.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και αναλωσίμων.
Ε16.4.3.1     Ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.4.3.2     Πλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη αντιριζικού τύπου, πάχους 5,0 mm

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      


Ε16.5          Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Υπόστρωμα προστασίας της μόνωσης από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, πάχους 2,5 mm, βάρους 300 g/m2, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:                               
            Αριθμητικώς

           

Ε16.6          Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα, από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται από τον προμηθευτή.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.6.1        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης πάχους 3,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 3 lit / m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.2        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.3        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 5,0 - 6,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 5 lt/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.6.4        Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, πάχους 7,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 6 lt/m2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                ΑριθμητικώςΕ16.7          Αποστραγγιστικό σύστημα

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αποστραγγιστικό σύστημα από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ανακυκλωμένο πολυστυρένιο (Recycled PS) και από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), με αμφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό, με οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας του αέρα, με δυνατότητα αποθήκευσης νερού, οποιουδήποτε χρώματος, βιολογικά αδρανές, για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών και την διευκόλυνση της αποστράγγισης υπογείων νερών σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος αποστράγγισης και των υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση των αποστραγγιστικών φύλλων με τρόπο ώστε να εφάπτονται μεταξύ τους.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.7.1        Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 50kN/m2, πάχους 2,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.7.2        Αποστραγγιστικό σύστημα για εκτατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 250 kN/m2, πάχους 2,5 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 3 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.7.3        Αποστραγγιστικό σύστημα για ημιεντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 80 kN/m2, πάχους 4,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 4 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.7.4        Αποστραγγιστικό σύστημα για εντατικό τύπο δώματος, με κενά φατνώματα, αντοχής σε θλίψη > 19 kN/m2, πάχους 6,0 cm, με ικανότητα αποθήκευσης νερού τουλάχιστον 8 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.8          Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Αποστραγγιστικό/θερμομονωτικό σύστημα από υδροφοβική διογκωμένη πολυστερίνη EPS-SE ή πολυστυρόλη ή πολυστυρένιο ή αντίστοιχο υλικό, με θερμική αντίσταση 0,5 m2K/W,  βιολογικά αδρανές, με επιφάνεια με διάτρητες κωνικές προεξοχές, ύψους 5,0 cm, οποιουδήποτε χρώματος, εφαρμοζόμενο σε φυτευμένα δώματα (FLL guidelines 7.2/2002).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων του συστήματος αποστράγγισης/θερμομόνωσης και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θερμογεφυρών.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.9          Διηθητικό φύλλο

Αναθεωρείται με το άρθρο OIK 7912

Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, υδατοπερατό, ανθεκτικό σε λιπάσματα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις (π.χ. φυτοφάρμακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.) βιολογικά και χημικά ουδέτερο, ανθεκτικό στους μικροοργανισμούς, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (FLL Root Proof Test, FLL Guidelines, DIN, CE)
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των φύλλων και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης
·         Η τοποθέτηση του διηθητικού φύλλου πάνω από το αποστραγγιστικό σύστημα, με επικάλυψη των άκρων του όπως προδιαγράφεται από προμηθευτή, και η επέκτασή του καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση).
·         Η συγκόλληση στα άκρα με μαστίχη ή χημικώς συμβατή κόλλα.
·         Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια).
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.9.1        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 100 gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.9.2        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 150gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      
Ε16.9.3        Διηθητικό φύλλο από πολυπροπυλένιο, βάρους 190gr/m2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς
      

Ε16.10         Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα

Ε16.10.1      Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα εκτατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

·         ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 15% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)
·         μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm
·         pH 6,0 - 8,5
·         περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l
·         υδατοϊκανότητα ≥ 35% και ≤ 65 % κ.ο
·         περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο
·         περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.10.2      Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου.

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών για φυτευμένα δώματα ημιεντατικού και εντατικού τύπου από προπαρασκευασμένα ανακυκλωμένα οργανικά και ανόργανα υλικά, απαλλαγμένα από κάθε είδους σπόρους ή φυτικά μέρη, με σύσταση που εξασφαλίζει τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους, παραδιδόμενα σε οικοδομικούς σάκους (Big bags / Βb), και συνοδευόμενα από έκθεση εργαστηριακών ελέγχων, από την οποία προκύπτει ότι διαθέτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·         ποσοστό κόκκων d < 0,063mm  έως 20% κατά μάζα (συνολική άργιλος και ιλύς)
·         ποσοστό αργίλου (d<0,002 mm)  3-10% κατά μάζα
·         ποσοστό ιλύος  (d=0,002 mm ≤ d  ≤ 0,063mm) 10-17% κατά μάζα
·         μέγιστος κόκκος d = 12 mm, όταν το πάχος του υποστρώματος είναι ≥ 10 cm, και d = 16 mm όταν δεν υπερβαίνει τα 10 cm
·         pH 6,0 - 8,5
·         περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 90 g/l
·         υδατοϊκανότητα ≥ 45% και ≤ 65 % κ.ο
·         περιεχόμενο αέρα ≥ 10% κ.ο
·         περιεκτικότητα σε άλατα ≤2,5 g/l
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών του υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης του υποστρώματος και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας του.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              ΑριθμητικώςΕ16.11         Υπόβαση υποστρώματος ανάπτυξης για φυτευμένα δώματα εντατικού τύπου

Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5340

Υπόβαση εφαρμοζόμενη κάτω από το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών φυτευμένων δωμάτων εντατικού τύπου, όταν το πάχος του υπερβαίνει τα 35 cm, για την αποφυγή καθιζήσεων, την  γρήγορη αποστράγγιση, από αδρανή ελαφροβαρή υλικά, παραδιδόμενα οικοδομικούς σάκους (Big bagsb), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
·         κορεσμένο φορτίο έως 1300 kg/m3
·         pH 6,0 - 8,5
·         υψηλή υδατοπερατότητα
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης φύσεως αχρήστων υλικών  
·         Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών της υπόβασης υποστρώματος
·         Η διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της υπόβασης και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας της.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.12         Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά μεταλλικά στοιχεία

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία και στηθαία επιφάνεια με ειδικά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή γαλβανισμένη. πλάτους ≥ 30 mm και πάχους ≥ 1 mm, συγκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα και ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερικών χώρων, ανθεκτική σε UV ακτινοβολία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ     Ολογράφως:                             
              Αριθμητικώς


Ε16.13         Φρεάτια ελέγχου υδρορροών φυτευμένων δωμάτων

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 7244

Φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά ή από συνθετικά υλικά, με διάτρητη σχάρα και πλευρικές εγκοπές εισαγωγής νερού για την αποστράγγιση φυτευμένων δωμάτων, πλήρως εγκατεστημένα.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
·         Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου των φρεατίων ελέγχου και των απιτουμένων εξαρτημάτων τους για την σύνδεση με τις υδρορρόες του δώματος.
·         Η τοποθέτηση και σύνδεση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
·         Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού.

Ε16.13.1      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 10 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.2      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 10 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.3      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών από πολυπροπυλένιο, ύψους 20 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Ε16.13.4      Διάτρητα φρεάτια ελέγχου υδρορροών, μεταλλικά, ανοξείδωτα, ύψους 20 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

ΕΥΡΩ       Ολογράφως:        
                Αριθμητικώς

Οι τιμές στην ΓΓΔΕ  γιατί μεταβάλλονται στον χρόνο!!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου