Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Tύπου


Η Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων
Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα «χάρτη πορείας» με σκοπό τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας σε βιώσιμη οικονομία μέχρι το έτος 2050. Στον χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη με αποδοτική χρήση των πόρων περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων, πράγμα ουσιώδες για τη μελλοντική ευτυχία και ευημερία. Ο χάρτης πορείας προσδιορίζει τους οικονομικούς τομείς που καταναλίσκουν τους περισσότερους πόρους και προτείνει εργαλεία και δείκτες που θα βοηθήσουν στην καθοδήγηση της δράσης στην Ευρώπη και διεθνώς. Πρόκειται για θεματολόγιο ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης βασιζόμενο στη χρήση λιγότερων πόρων όταν παράγουμε και καταναλίσκουμε αγαθά και δημιουργούμε επιχειρήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης από δραστηριότητες όπως η ανακύκλωση, ο καλύτερος σχεδιασμός προϊόντων, η υποκατάσταση υλικών και η οικοτεχνολογία.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Η πράσινη ανάπτυξη είναι το μοναδικό βιώσιμο μέλλον – για την Ευρώπη και τον κόσμο. Η βιομηχανία και το περιβάλλον πρέπει να συνεργαστούν –τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά μας είναι τα ίδια.»
Καλύτερη χρήση πόρων σε τεταμένο περιβάλλον
Η εντεινόμενη ζήτηση παγκοσμίως αυξάνει την πίεση για το περιβάλλον, και δημιουργεί μεγαλύτερο ανταγωνισμό για πόρους. Νευραλγικοί φυσικοί πόροι όπως πρώτες ύλες, μέταλλα, ενέργεια, βιοποικιλότητα και νερό έχουν χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη ωσάν να ήσαν ανεξάντλητες οι παρεχόμενες ποσότητες. Αυτό δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Ο σημερινός χάρτης πορείας προωθεί τα μέσα με τα οποία μπορούμε να συνεχίσουμε να επιτυγχάνουμε ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο.
Τα μέτρα που εκτίθενται έχουν σκοπό τον μετασχηματισμό της παραγωγής και της κατανάλωσης, με κίνητρα για τους επενδυτές ώστε να προωθήσουν την οικολογικώς ορθή καινοτομία και να δώσουν μεγαλύτερο ρόλο στον οικοσχεδιασμό, την οικοσήμανση και τις φιλικότερες για το περιβάλλον δαπάνες δημόσιων φορέων. Οι κυβερνήσεις καλούνται να μεταστρέψουν τη φορολογία από την εργασία στη ρύπανση και τους πόρους, και να παράσχουν νέα κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να σπρωχθούν σε προϊόντα με αποδοτική χρήση πόρων. Επίσης, ο χάρτης πορείας συνιστά την προσαρμογή των τιμών ώστε να αντικατοπτρίζονται τα πραγματικά κόστη της χρήσης πόρων, ιδίως όσον αφορά το περιβάλλον και την υγεία.
Ο χάρτης πορείας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της μη αποδοτικής χρήσης πόρων στους τομείς που επιφέρουν τις περισσότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις - δηλαδή στον επισιτισμό, τα κτίρια και την κινητικότητα, των οποίων οι συνδυασμένες επιπτώσεις αντιστοιχούν στο 70 έως 80 % του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τονίστηκε επίσης η σημασία που έχει η διαχείριση των φυσικών πόρων οι οποίοι στηρίζουν αποτελεσματικότερα την οικονομία μας. Εντείνονται σταθερά οι πιέσεις που ασκούνται σε πόρους όπως η βιοποικιλότητα, το έδαφος και το κλίμα, και η αποτυχία επίτευξης των τεθέντων στόχων θα μπορούσε να σημαίνει μακροπρόθεσμα καταστροφή.
Εξέταση της αποδοτικής χρήσης πόρων σε όλα τα πολιτικά επίπεδα
Ο χάρτης πορείας συνιστά ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πλαίσιο πλήθους τομέων άσκησης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών, με εστίαση στους πόρους οι οποίοι υφίστανται την εντονότερη πίεση. Τα χρησιμοποιούμενα μέσα θα περιλαμβάνουν νομοθεσία, μέσα βασιζόμενα στην αγορά, επανεστίαση μέσων χρηματοδότησης και προώθηση βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Μέχρι το έτος 2013 θα έχουν εκπονηθεί σαφείς στόχοι και δείκτες προσδίδοντες προβλεψιμότητα και διαφάνεια για όλα, με συμμετοχική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οι πολιτικοί ιθύνοντες, ειδήμονες, ΜΚΟ, επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Ιστορικό
Η εμβληματική πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 για την αποδοτική χρήση πόρων ζήτησε χάρτη πορείας που να καθορίζει μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για την αποδοτική χρήση πόρων και μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Ο εν λόγω χάρτης πορείας βασίζεται σε άλλες εμβληματικές πρωτοβουλίες τις οποίες και συμπληρώνει, όπως ο Χάρτης πορείας για οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές που εκδόθηκαν την άνοιξη του 2011, και τον ενεργειακό χάρτη πορείας που αναμένεται για αργότερα εντός του τρέχοντος έτους. Ο χάρτης πορείας για την αποδοτική χρήση πόρων βασίζεται επίσης στη θεματική στρατηγική του 2005 για τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων και τη βιώσιμη αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ.
Τα επόμενα βήματα
Τώρα θα προχωρήσουν οι διάφορες ενέργειες και τα διάφορα μέτρα που προσδιορίζονται στον χάρτη πορείας. Η Επιτροπή θα εκπονήσει τις ενδεδειγμένες πολιτικές και νομοθετικές προτάσεις για την υλοποίησή του. Παράλληλα, τα κράτη μέλη θα χρειαστεί να ενεργήσουν στο επίπεδό τους, μεταφέροντας σε επιχειρήσεις και καταναλωτές τα νέα μέτρα για την αποδοτική χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποδοτική χρήση πόρων και για τη μελέτη του χάρτη πορείας παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη διεύθυνση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου