Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Γιατί καθυστερούν τα φυτεμένα δώματα ????


ΑΘΗΝΑ, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. : 834

ΠΡΟΣ :     1.  τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Ιωάννη Μανιάτη
                      2.  τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΑΠΕ κ. Κωνσταντίνο Κουρνιώτη
                     
       ΚΟΙΝ :     όπως ο συνημμένος πίνακας
                               
ΘΕΜΑ:   ΑΝΑΦΟΡΑ  και  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  για  την καθυστέρηση υλοποίησης        του  προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων . 
         
     Αξιότιμοι Κύριοι,   
Έχοντας υπόψη :
  1. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 5442/05,11.2007 που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε με τις Ε (2011) 6975/4.10.2011 και C (2012) 9519/11.12.2012 αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 123940/10.10.2012 (ΦΕΚ 2852/23.10.2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
  3. Την με αρ. πρωτ. 80/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/18,11,2011 (κωδικός ΚΑΠΕ 102) Ανοικτή Πρόσκληση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ».
  4. Τις με αριθμ. πρωτ. 20/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/14,02.2012, 45/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/02.03.2012 και 555/ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/13.07.2012 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από το ΚΑΠΕ για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραμμα «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια».
  5. Την απόφαση του Δ.Σ. ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής Διαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», που ελήφθη κατά την υπ’ αριθμό 288Ύ02.07.2012 συνεδρίαση.
  6. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια» της 10ης Ιουλίου του 2013.
  7. Το με αριθμ. πρωτ. 437/1.8.2013 έγγραφο του ΕΦΔ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για τα αποτελέσματα αξιολόγησης του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», τα οποία και αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

Στις 7/8/2013 αποφασίστηκε η επικύρωση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογημένων Προτάσεων του προγράμματος «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προϋπολογισμού 15,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Η προκήρυξη της πρόσκλησης έγινε από το ΚΑΠΕ την 18-11-2011 (δηλαδή πριν από δύο χρόνια  και δέκα μήνες!) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 6–2– 2012. Δόθηκαν παρατάσεις με τελική ημερομηνία υποβολής την 21-5-2012. Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία έως την  30-11-2012. Ο οδηγός του προγράμματος ανέφερε ρητά  ως χρόνος για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεωνδύο (2) μήνες.
          Η τελική ανακοίνωση ένταξης έγινε την 7–8-2013 (εννέα μήνες επιπρόσθετη καθυστέρηση!). Διαφαίνεται η πιθανότητα το σημαντικότατο αυτό κονδύλι με τα πρωτοποριακά αποτελέσματα και απαραίτητο για την επιβίωση της αγοράς των εταιρειών πρασίνου στην χώρα  να χαθεί από την Ελληνική αγορά και  να μεταφερθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
          Η χρηματοδότησή του συγκεκριμένου προγράμματος προέρχεται από το ΕΣΠΑ  κατά 100% και θα  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  μέχρι την 30 – 9- 2015.  
         Σήμερα, μετά την παρέλευση  δύο χρόνων από την προκήρυξη του προγράμματος και τεσσάρων μηνών από την τελική ανακοίνωση ένταξης, κανένας  Δήμος – δικαιούχος του προγράμματος,  δεν έχει κάνει την παραμικρή ενέργεια για την υλοποίησή του με υπαιτιότητα του ΚΑΠΕ.
Σύμφωνα με  καταγγελίες μελών  μας :
          Τα περισσότερα τεχνικά δελτία έχουν εγκριθεί ως προμήθεια ή εργασία (νόμιμα με  βάση  τα CPV ως Landscaping Work 45112713-6) και ορισμένα ως έργο. Τα μέλη μας καταγγέλλουν ότι δεν δίδεται γραπτή οδηγία από το ΚΑΠΕ σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης, ενώ η προφορική απάντηση που παίρνουν οι δικαιούχοι είναι ότι πρέπει να γίνει με εργολαβία-έργο, δεδομένου ότι η γραπτή οδηγία του ΚΑΠΕ αρχικά δεν απέκλειε κανένα τρόπο δημοπράτησης.
Η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε σημαντική αύξηση προϋπολογισμών, διότι στους υπάρχοντες προϋπολογισμούς προστίθενται απρόβλεπτα 15% και εργολαβικό όφελος 18%,  δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στους δικαιούχους και στην πορεία του προγράμματος και χωρίς να υπάρχει καμία έγγραφη έγκριση ή ενημέρωση από το ΚΑΠΕ παρά μόνο προφορικά άτυπα από υπαλλήλους του.
Παράλληλα, παρότι έχει γίνει επίσημη αξιολόγηση των προτάσεων, γίνεται 2η άτυπη αξιολόγηση από υπαλλήλους του ΚΑΠΕ όπου τηλεφωνικά απειλούν δημοτικούς υπαλλήλους υπευθύνους του προγράμματος να απεντάξουν προτάσεις που έχουν αξιολογηθεί θετικά, αν δεν προβούν σε αλλαγές μειώσεις προϋπολογισμών. Όλα τα παραπάνω χωρίς κανένα έγγραφο, αλλά  τηλεφωνικά, με όλη  την ευθύνη να έχουν οι υπάλληλοι των δήμων, με εγκεκριμένους και ψηφισμένους προϋπολογισμούς από τα  δημοτικά συμβούλια  και με όλα τα νόμιμα έγγραφα και αξιολογήσεις να αναφέρουν τους εγκεκριμένους  προϋπολογισμούς  και την εγκεκριμένο μέθοδο δημοπράτησης.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ σε όλους τους τόνους.
 Αν λάβουμε υπ΄ όψιν ότι αποτελεί επίσημη θέση του ΚΑΠΕ (και όχι απλώς του χειριστή του προγράμματος) ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία δημοπράτησης ως εργολαβία:
·        μέσα στους επόμενους 15 μήνες θα πρέπει να γίνουν οι διακηρύξεις των δημοπρασιών κατασκευής, η δημοπράτηση των έργων, η κατασκευή των έργων, η παραλαβή τους, η αξιολόγησή τους, η διάχυση των αποτελεσμάτων τους κλπ.
·         ο χρόνος αυτός (οι 15 μήνες) θα μπορούσε να είναι, οριακά, επαρκής αν δεν υπήρχαν όλες οι παραπάνω εμπλοκές. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος που απαιτείται από την σύνταξη των τευχών της διακήρυξης μέχρι την δημοσίευσή τους,  είναι κατ’ ελάχιστο (εφ΄ όσον ο φορέας κατασκευής λειτουργεί απρόσκοπτα) 1-2 μήνες, ενώ ο χρόνος που απαιτείται από την διακήρυξη ενός έργου μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου είναι κατ΄ ελάχιστο 2-3  μήνες.
Δεδομένου ότι εκκρεμεί η κατάθεση για έγκριση από το ΚΑΠΕ των τευχών δημοπράτησης,  που ουδείς γνωρίζει πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την έγκριση αυτή, ο  κίνδυνος μη υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής των φυτεμένων δωμάτων είναι πλέον ορατός.
Επομένως  υφίσταται κίνδυνος (που οφείλεται αποκλειστικά στις καθυστερήσεις και την ασυνέπεια τόσο του ΚΑΠΕ όσο και κάποιων Δήμων – δικαιούχων του προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων) :
  • απώλειας  για την Εθνική μας Οικονομία, ποσού 15,8 εκατομμυρίων €, εν μέσω, μάλιστα οικονομικής (και όχι μόνο) κρίσης,
  • επιτάχυνσης της οικονομικής καταστροφής που υφίσταται, συνολικά, το σύστημα παραγωγής εργασιών πρασίνου της χώρας μας,
  • απώλειας εφαρμογής μια νέας τεχνολογίας, που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και ενεργειακών προβλημάτων,
   
Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι :
·      Η ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων, ανήκει αποκλειστικά στο ΚΑΠΕ  και τους Δήμους – δικαιούχους του προγράμματος.
·      Η τυχόν μη υλοποίηση του προγράμματος αυτού θα αφαιρέσει σημαντικούς πόρους από την Ελληνική Οικονομία, θα αφαιρέσει επί πλέον θέσεις εργασίας και θα πλήξει συνολικά (ό,τι έχει απομείνει) από το σύστημα παραγωγής εργασιών πρασίνου της χώρας μας,
Είμαστε υποχρεωμένοι  να ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ  την ανεύθυνη διαχείριση του προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων  από το ΚΑΠΕ
                                                  Και
      Να σας καλέσουμε και να σας παρακαλέσουμε,  να  επιταχύνετε πλέον τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής φυτεμένων δωμάτων, να φροντίσετε να μην υπάρξουν νέες καθυστερήσεις και επί τέλους να αντιληφθείτε τις ευθύνες που σας αναλογούν.                                           
       Είμαστε στην διάθεση σας,  για οποιαδήποτε  διευκρίνηση ή  πληροφορία ή συνεργασία απαιτηθεί .

                                                  Με τιμή,

ο  Πρόεδρος

ο   Γεν. Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου