Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Τα φυτεμένα δώματα χρηματοδοτούμενα απο το ΚΑΠΕ ξεκινάνε!!

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ         ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ


Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης                                                        Πικέρµι, 07.08.2013
email: gkanav@cres.gr
Αρ.Πρ.: 447/ΕΦ    ΚΑΠΕ
«ΕΠΠΕΡΑΑ»
Τηλ:       210 66 03 268
Fax:       210 66 03 305
Web:     www.cres.gr


Θέµα:  Απόφαση επικύρωσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των
προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ
ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/18.11.2011 (κωδικός ΚΑΠΕ 102) Πρόσκλησης του
Ενδιάµεσου Φορέα      ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Πράσινα        ώµατα σε      ηµόσια
Κτήρια»     στον    Άξονα    Προτεραιότητας 1      «Προστασία      Ατµοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής
- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον  Αειφόρος
Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007 - 2013"

Έχοντας υπόψη:

1. Το     Ν.    3614/2007      « ιαχείριση,      έλεγχος    και     εφαρµογή     αναπτυξιακών
παρεµβάσεων      για      την      προγραµµατική       περίοδο      2007-2013»        (ΦΕΚ
267/Α/3.12.2007),  όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  Ν.  3840/2010  (ΦΕΚ
53/31.03.2010)         «Αποκέντρωση,         απλοποίηση         και        ενίσχυση        της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις».
2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5442/05.11.2007
που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε µε τις Ε
(2011) 6975/4.10.2011 και C (2012) 9519/11.12.2012 αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 54902 (ΦΕΚ 2966/07.11.2012) για
την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ. αριθµ. 34576/11/05.01.2001

κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας          στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και          ηµοσίων  Έργων  µε  τίτλο  «Υπηρεσία
ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον» (ΦΕΚ 35Β), όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ. 121308/18.07.2008 (ΦΕΚ 1499Β) και την
υπ’ αριθµ. 166200/24.02.2011 (ΦΕΚ 361Β) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876/7.10.09 (ΦΕΚ 2234/07.10.09)
αλλαγής τίτλου Υπουργείων που µετονοµάζει το Υ.ΠΕ.Χ . .Ε. σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. Το Π. . 24/14.4.2010 (ΦΕΚ 56/Α/15.4.10) «ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεων του Π         189/2009 και ειδικότερα το
άρθρο 2 παρ. 5 µε το οποίο συνιστάται η Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και
Αστικού Περιβάλλοντος.
6.    Το Π. .86/2012 « ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ141/Α/21.6.2012).
7. Την      υπ.      αρ.      Υ      46/6.7.2012       (ΦΕΚ      2101/Β/9.7.11)                  Απόφαση
Πρωθυπουργού             για την ανάθεση αρµοδιοτήτων       στον Αναπληρωτή
Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη και την τροποποιητική αυτής απόφαση µε
αριθ. Υ157 (ΦΕΚ 2312Β/09.08.2012).
8. Την υπ. αρ. 37032/23.7.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 371/ΥΕΘΟ Φ Ε Τ/2.8.12) για τον διορισµό κ.
Σωκράτη Αλεξιάδη στη θέση Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος.
9. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
ιαχείρισης,         όπως        τροποποιήθηκε          µε         τις         µε        αριθµ.         πρωτ.
14053/ΕΥΘΥ2041/07.09.09,                 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.2010                  (ΦΕΚ
1088/19.07.2010) & 5058/ΕΥΘΥ138/05.02.2013 (ΦΕΚ 292/13.02.2013).
10. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 123940/10.10.2012 (ΦΕΚ 2852/23.10.2012)
Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και
Εξοικονόµησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας         ιαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
11. Την µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ        ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/18.11.2011 (κωδικός ΚΑΠΕ
102)     Ανοικτή     Πρόσκληση     στον    Άξονα    Προτεραιότητας      1    «Προστασία
Ατµοσφαιρικού  Περιβάλλοντος  &  Αστικές  Μεταφορές  -  Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του ΕΦ          ΚΑΠΕ
«ΕΠΠΕΡΑΑ».
12. Τον Οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος «Πράσινα          ώµατα σε      ηµόσια
Κτήρια» όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.cres.gr, του KAΠE,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 173201/07.11.2011 συµφωνία της ΕΥ          ΕΠΠΕΡΑΑ
για τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινοµένων πράξεων προς ένταξη στο
Πρόγραµµα «Πράσινα  ώµατα σε  ηµόσια Κτήρια».
14. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ 174978/22.12.2011 απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε

 την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων που αφορούν
«Πράσινα  ώµατα σε  ηµόσια Κτήρια».
15. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων,     όπως     έχει     αναρτηθεί      στην     ιστοσελίδα      www.espa.gr,     του
ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ.
16. Την µε αριθµ. πρωτ. 119672/23.05.2012 Απόφαση, του Ειδικού Γραµµατέα
Υδάτων, για τον ορισµό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των προς
χρηµατοδότηση  Πράξεων  στο  πλαίσιο  της  µε  αρ.  πρωτ.  80/  ΕΦ
ΚΑΠΕ/18.11.2011 (κωδικός ΚΑΠΕ-102) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα
ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία
Ατµοσφαιρικού       Περιβάλλοντος      &      Αστικές      Μεταφορές      -Αντιµετώπιση
Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
17. Τις µε αριθµ. πρωτ. 20/ΕΦ       ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/14.02.2012, 45/ΕΦ         ΚΑΠΕ
«ΕΠΠΕΡΑΑ»/02.03.2012        και      555/ΕΦ         ΚΑΠΕ      «ΕΠΠΕΡΑΑ»/13.07.2012
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από το ΚΑΠΕ για την κατάρτιση Μητρώου
Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «Πράσινα  ώµατα σε  ηµόσια Κτήρια»
18. Tην απόφαση του  .Σ. ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής  ιαχείρισης του Μητρώου
Αξιολογητών του προγράµµατος «Πράσινα          ώµατα σε       ηµόσια Κτήρια»,
η
19. Tην απόφαση του        .Σ. ΚΑΠΕ έγκρισης του Μητρώου Αξιολογητών του
Προγράµµατος «Πράσινα        ώµατα σε      ηµόσια Κτήρια», που ελήφθη κατά
η
20. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινα
ώµατα σε  ηµόσια Κτήρια» της 10ης Ιουλίου του 2013.
21. Το µε αριθµ. πρωτ.           437/1.8.2013 έγγραφο του ΕΦ        ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»
για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινα          ώµατα σε
ηµόσια Κτήρια» τα οποία και αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την      επικύρωση       του       Πίνακα       Κατάταξης       Αξιολογηµένων       Προτάσεων       του
προγράµµατος «Πράσινα         ώµατα σε        ηµόσια Κτήρια» στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές
  Αντιµετώπιση  Κλιµατικής  Αλλαγής    Ανανεώσιµες  Πηγές  Ενέργειας»  του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»,
όπως επισυνάπτεται στο Συνηµµένο 1 µε το Υπόµνηµά του, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χ ΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ &
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)

Ταχ. Δ/νση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
Fax :
Email :
 
19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
19009
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
2106603268, 2106603300
2106603305, 2106603301gkanav@cres.gr, cres@cres.gr
 
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 1 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7
379366 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 11ο
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ
14ο73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
197,502.96
197,502.96
371.5
8
379374 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
871,454.03
871,454.03
371.5
9
377156 - ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 35 & 36
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
127,343.93
127,343.93
370.75
10
377245 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 20ΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
112,874.15
112,874.15
370
11
377246 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 5ΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
54,187.16
54,187.16
369.75
12
377157 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤO
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
127,343.93
127,343.93
366.75
13
377104 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
41,282.42
41,282.42
365.5
14
377295 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ
(ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
179,444.52
179,444.52
360.75
15
377089 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 3ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ (Εθν. Αντιστάσεως &
Ιασίου)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
161,787.40
161,787.40
360.5
16
377088 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 4ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ (Μπουμπουλίνας &
Αγ.Βαρβάρας)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
77,194.53
77,194.53
357.75
17
377238 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
235,516.65
235,516.65
356.5
18
377154 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
118,471.32
118,471.32
356
19
377249 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Κ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
76,224.11
76,224.11
355.75Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 2 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
20
377225 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
95,552.67
95,552.67
354
21
377244 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
95,969.34
95,969.34
351.5
22
377190 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
204,377.76
204,377.76
347.75
23
377155 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 7ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
234,944.69
234,944.69
347
24
377109 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου - 17ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
111,568.20
111,568.20
345
25
377279 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου-4ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
125,378.45
125,378.45
343.5
26
377169 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 10ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
150,788.33
150,788.33
343
27
377149 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
120,943.26
120,943.26
342.75
28
377280 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
76,113.51
76,113.51
342
29
377091 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 2ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΝΙΝΑΣ ΒΕΝΕΤΗ (Μίνωος και
Προμηθέως)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
186,699.41
186,699.41
339.5
30
377108 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ     ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 35ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
171,512.86
171,512.86
339
31
377161 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 9ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
128,156.78
128,156.78
333.25
32
377306 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
224,073.77
224,073.77
332.5
33
377275 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
169,593.69
169,593.69
332
34
377126 - Κατασκευή Πράσινου
Δώματος στον Παιδικό Σταθμό της
οδού Ρήγα Φεραίου της Δημοτικής
Ενότητας Νεάπολης του Δήμου
Δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -
ΣΥΚΕΩΝ
153,064.45
153,064.45
330Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 3 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
35
377098 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
83,210.26
83,210.26
328.75
36
377183 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
164,381.32
164,381.32
328.25
37
377370 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
82,905.81
82,905.81
325
38
377250 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
64,563.13
64,563.13
324.5
39
377178 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
151,138.96
151,138.96
323.5
40
379355 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
261,795.86
261,795.86
320.5
41
379372 - Εγκατάσταση πράσινου
δώματος στο κτήριου του 1ου
Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας
Δήμου Καλαμάτας
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
292,861.59
292,861.59
320.25
42
377363 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-
ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
213,559.43
213,559.43
319.25
43
377100 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
64,767.16
64,767.16
317.5
44
377305 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
186,890.75
186,890.75
315.5
45
377166 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -
ΤΑΥΡΟΥ
156,196.73
156,196.73
315
46
377138 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
155,586.59
155,586.59
312.75
47
377248 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
57,202.54
57,202.54
311.25
48
377331 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 20o
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
209,324.70
209,324.70
310.75
49
377311 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 13Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
225,101.76
225,101.76
310.5
50
379442 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
337,735.65
337,735.65
308
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 4 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
51
377159 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 21ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
87,135.96
87,135.96
307.5
52
377134 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
131,591.93
131,591.93
307
53
377141 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
153,874.12
153,874.12
306.5
54
377170 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο
ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1993
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -
ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
134,095.37
134,095.37
306.25
55
377090 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ
ΣΤΑΘΜΟ (Δωρείου & Παλαιάς
Καβάλας)
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
106,734.54
106,734.54
306
56
377158 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
220,677.07
220,677.07
302.5
57
377223 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
72,232.07
72,232.07
302.5
58
379357 - ΙΚΑ_ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
208,949.94
208,949.94
302.25
59
377147 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
141,252.40
141,252.40
302
60
377309 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
42,412.91
42,412.91
300.75
61
377150 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
105,959.70
105,959.70
298
62
379354 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
66,178.77
66,178.77
295
63
379365 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
479,025.70
479,025.70
294
64
377240 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 14ου&19ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
154,065.74
154,065.74
291
65
377110 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ     ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 11ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
132,032.01
132,032.01
291
66
377096 - Εγκατάσταση πράσινου
δώματος εκτατικού τύπου στο
κτίριο του 5ου (πρώην 4ου)
Γυμνασίου Νέας Ιωνίας και
συναφείς υπηρεσίες
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
231,513.32
231,513.32
290

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 5 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
67
377103 - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
84,601.12
84,601.12
287.75
68
379459 - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 4ου
ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
196,393.96
196,393.96
280.5
69
377334 - Κατασκευή πράσινου
δώματος στο 15ο Δημοτικό Σχολείο
του Δήμου Αμαρουσίου
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
284,658.32
284,658.32
279.25
70
377153 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ &
ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
62,483.02
62,483.02
278.5
71
377165 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
269,744.46
269,744.46
277.5
72
377181 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
50,293.65
50,293.65
273.75
73
377128 - Κατασκευή Πράσινου
δώματος στο κτίριο στέγασης
Δημοτικών Υπηρεσιών της οδού
Λεχόβου της Δημοτικής Ενότητας
Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -
ΣΥΚΕΩΝ
64,887.84
64,887.84
272.75
74
379358 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ -5η
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
380,266.12
380,266.12
272.75
75
377222 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
120,526.22
120,526.22
267.75
76
377148 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
82,940.87
82,940.87
267.5
77
377130 - Κατασκευή Πράσινου
δώματος στο Πολιτιστικό Κέντρο
της οδού Κομνηνών της Δημοτικής
Ενότητας Συκεών του Δήμου
Νεάπολης- Συκεών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -
ΣΥΚΕΩΝ
94,810.21
94,810.21
267
78
377163 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
194,287.84
194,287.84
260
79
377184 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 10ου
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
50,293.65
50,293.65
259.5
80
379360 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
980,150.46
980,150.46
255
81
377168 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ  13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
166,866.07
166,866.07
254.5
82
377092 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
257,388.09
257,388.09
251
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
Ε.Ι.2_3_10403003_102_1_25/07/2013


Σελίδα 6 από 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΔΑ:ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΒΛΩΕ469
ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΗΚΜ-ΒΘΓΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
83
377164 - ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
51,011.09
51,011.09
250
84
377097 - Εγκατάσταση πράσινου
δώματος εκτατικού τύπου στο
κτίριο του 2ου Λυκείου Νέας
Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
214,575.10
214,575.10
245.75
85
377127 - Κατασκευή Πράσινου
δώματος στο κτίριο του Ωδείου
της οδού Βενιζέλου της Δημοτικής
Ενότητας Νεάπολης του Δήμου
Νεάπολης-     Συκεών
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -
ΣΥΚΕΩΝ
66,833.82
66,833.82
243
86
377143 - Κατασκευή πράσινου
δώματος στο 7ο Γυμνάσιο του
Δήμου Αμαρουσίου
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
201,342.64
201,342.64
229.75
87
377171 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο
ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ  ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2001
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ -
ΒΟΥΛΑΣ -
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
119,425.97
119,425.97
228.25

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου