Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Toronto, Φυτεμένα δώματα πλέον υποχρεωτικά!!


Το Τορόντο είναι η πρώτη πόλη στη Βόρεια Αμερική όπου υποχρεωτικά πλέον (bylaw) απαιτείται η κατασκευή των πράσινων στεγών η οποία τους δίνει  νέα ανάπτυξη. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το Δημοτικού Συμβουλίου το Μάιο του 2009  και το διάταγμα ισχύει για νέες αιτήσεις άδειας οικοδομής κατοικίας, εμπορική και θεσμική ανάπτυξη μετά 31 Ιανουαρίου του 2010 και θα ισχύουν  και για την  νέα βιομηχανική ανάπτυξη ως 30 Απριλίου 2012.


Το διάταγμα απαιτεί πράσινες στέγες στις νέες εμπορικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και στα συγκροτήματά οικιστικής ανάπτυξης, με ελάχιστη συνολική επιφάνεια 2.000 m2. Ξεκινώντας από 30ης του Απριλίου του 2012, απαιτείται η συμμόρφωση με το διάταγμα και για τη νέα βιομηχανική ανάπτυξη. Το πράσινο είναι ένα ποσοστό κάλυψης οροφής, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς η απαίτηση κυμαίνεται από 20 έως 60 τοις εκατό του διαθέσιμου χώρου οροφής για εμπορικούς χώρους, δημόσιους και στην οικιστική ανάπτυξη. Διαθέσιμος Χώρος στέγης ορίζεται ως το σύνολο των περιοχών εκτός της στέγης που ορίζεται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιωτικές βεράντες και οικιστικών υπαίθριο χώρο αναψυχής (με ανώτατο όριο τα 2m2 / μονάδα).

Μικτό * Επιφάνεια δαπέδου 
(Μέγεθος Κτιρίου)
Κάλυψη του διαθέσιμου χώρου οροφής 
(Μέγεθος της Πράσινης Στέγης)
2.000 - 4.999 m 2
20%
5,000-9,999 m 2
30%
10,000-14,999 m 2
40%
15,000-19,999 m 2
50%
20.000 m 2 ή μεγαλύτερο
60%

Toronto is the first City in North America to have a bylaw to require and govern the construction of green roofs on new development. It was adopted by Toronto City Council in May 2009, under the authority of Section 108 of the City of Toronto Act. 

The Bylaw applies to new building permit applications for residential, commercial and institutional development made after January 31, 2010 and will apply to new industrial development as of April 30, 2012.


The Bylaw requires green roofs on new commercial, institutional and residential development with a minimum Gross Floor Area of 2,000m2as of January 31, 2010. Starting April 30, 2012, the Bylaw will require compliance with the Bylaw for new industrial development.

Use the green roof screening form as a tool to determine quickly whether you will be required to build a green roof. Details of the requirements are provided below.

The green roof coverage requirement is graduated, depending on the size of the building. The table below shows how the requirement ranges from 20-60 per cent of Available Roof Space for commercial, institutional and residential development. Available Roof Space is defined as the total roof area minus areas designated for renewable energy, private terraces and residential outdoor amenity space (to a maximum of 2m2/unit). A Tower roof on a building with a floor plate less than 750m2
 is also excluded from available roof space.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου