Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ:· Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεμένων δωμάτων επιφάνειας μεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας δώματος (άρθ. 15 παρ. 1 του Ν.4067/2012):

ü τα μέγιστα ύψη που ορίζονται, προσαυξάνονται κατά 1,00μ και

ü τα ύψη των στεγών που φυτεύονται αυξάνονται κατά 0,40μ.

ü Ομοίως αυξάνονται τα ύψη για την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχή.· Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής και μέσα στο ιδεατό στερεό επιτρέπονται σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης (άρθ. 19 παρ. 1.α. του Ν.4067/2012, όπως τροπ. από το Ν.4315/2014).· Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους όπως αυτό εκάστοτε ισχύει μέχρι 2,00μ αν:

ü Το ισόγειο του κτιρίου χρησιμοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθμευση αυτοκινήτων ή το κτίριο κατασκευάζεται σε υποστυλώματα (PILOTIS) και,

ü κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα κατά τα προβλεπόμενα ή πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5% (άρθ. 15 παρ. 8 του Ν.4067/2012, όπως τροπ. από το Ν.4315/2014).· Σε κτίρια όπου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η φύτευση μέχρι τα 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου, δύναται αυτή να μειωθεί στο 1/2 του υποχρεωτικού ακαλύπτου υπό την προϋπόθεση ότι θα φυτευτεί στο δώμα διπλάσια επιφάνεια από την υπολειπόμενη επιφάνεια των 2/3 του υποχρεωτικού ακαλύπτου που δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί (άρθ. 17 παρ. 2 του Ν.4067/2012, όπως τροπ. από το Ν.4315/2014).
 απο karteco.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου