Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2012

GREEN ROOFS BENEFITS


GREEN ROOFS BENEFITS

Create green open spaces
Increasing urban density decreases ground level green space. Roof gardens negate, to some extent, high density development.
Retain and manage rainwater
Green roofs absorb up to 75% of rainfall, thus reducing the runoff dramatically, and lowering the risk of floods.

Provide diverse habitats
Roof gardens, when planted with indigenous flora, can provide important habitats for native bird and insect populations.
Modify urban micro-climates
Cities, of concrete and tarmac, retain heat and create "urban heat islands", as much as 5C warmer than surrounding suburbs. Plants, through transpiration, directly cool the air, and can reduce surface roof temperatures by as much as 50C in summer.


Improve air quality
Plants produce oxygen, and remove carbon dioxide from the air. They also trap up to 85% of airborne particulates on their leaf surfaces.
Insulate against heat and sound
Buildings with roof gardens lose 30% less heat in the winter, are cooler in the summer, and offer year-round sound insulation. This helps the environment and reduces energy bills.

Protect waterproof membrane
Roof gardens and green roofs extend the life of the existing roof fabric by up to 70%.
Provide social benefits
Planting gardens, both at ground level and in the sky, provide not only great spaces for relaxation and enjoyment, but also are great to look at!
Increase property value
The roof terrace will substantially enhance re-sale values and facilitate the selling of the property.

Δημιουργία ελεύθερων χώρων πρασίνου
Η αύξηση της πυκνότητας των αστικών χρήσεων και των σκληρών υλικών  μειώνει το χώρο που καταλαμβάνει το έδαφος και το πράσινο. Τα φυτεμένα δώματα αναιρούν, σε κάποιο βαθμό, τις επιπτώσεις των σκληρών υλικών
Διατήρηση και διαχείριση των ομβρίων υδάτων
Οι πράσινες στέγες απορροφούν μέχρι και το 75% των βροχοπτώσεων, μειώνοντας έτσι την απορροή δραματικά, όπως και τη μείωση του κινδύνου των πλημμυρών.
studio of the musician P. Patridge

Παροχή διαφορετικών οικοτόπων
 Τα φυτεμένα δώματα όταν φυτεύονται με γηγενή χλωρίδα, μπορεί να προσφέρουν  σημαντικά ενδιαιτήματα αυξάνοντας πληθυσμούς πουλιών και εντόμων.
Τροποποίηση του αστικού μικρο-κλίματος
Οι πόλεις, από σκυρόδεμα και άσφαλτο, διατηρούν τη θερμότητα και τη δημιουργία «αστικών θερμικές νησίδες», έως  6ο C θερμότερο από ό, τι  στα γύρω προάστια. Τα φυτά, μέσω της διαπνοής προκαλούν  άμεσα  ψύξη του αέρα, και μπορεί να μειώσουν θερμοκρασίες επιφάνειας οροφής  από τους 50ο C  που φτάνουν τα δώματα το καλοκαίρι.
Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
Τα φυτά παράγουν οξυγόνο και δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα. Μπορούν επίσης παγιδεύουν έως και 85% των αερομεταφερόμενων σωματιδίων επί των επιφανειών των φύλλων τους και σημαντικό ποσό χημικών ρύπων.

Μονώστε  από τη θερμότητα και ήχο
Κτίρια με κήπους οροφής χάνουν 30% λιγότερη θερμότητα το χειμώνα, είναι δροσερά το καλοκαίρι, και  προσφέρουν όλο το χρόνο ηχομόνωση. Αυτό βοηθά το περιβάλλον και μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας.
Προστασία στεγανωτικής  μεμβράνη
Οι κήποι οροφής και οι  πράσινες στέγες παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της υπάρχουσας στεγάνωσης  οροφής τουλάχιστον  70% και .
Παροχή κοινωνικών παροχών
Φύτευση κήπων, τόσο στο επίπεδο του εδάφους και στον ουρανό, παρέχει όχι μόνο μεγάλους χώρους για χαλάρωση και απόλαυση, αλλά και θέα!!!
Αύξηση της αξίας του ακινήτου
Η βεράντα του τελευταίου ορόφου θα ενισχύσει ουσιαστικά την εκ νέου αξίας πώλησης και τη διευκολύνει την πώληση του ακινήτου.
Πηγη : urbanroofgardens
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Κώστας Τάτσης www.topiodomi.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου