Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ


Σε μία  επιστημονική δημοσίευση του 2012, με τίτλο «το ενδιαφέρον για ενδημικά  φυτά φτάνει σε νέα ύψη: Αντιλήψεις, αποδείξεις και το μέλλον των πράσινων στεγών», η οποία αποκάλυψε ότι οι αρχιτέκτονες τοπίου, συχνά επιλέγουν ενδημικά  είδη. Επίσης, αποκάλυψε ότι η λογική για τη χρήση ενδημικών φυτών   στα επιστημονικά εγγραφα, συχνά παραλείπεται από την σιγουριά χρήσης φυτών του είδους  sedum διότι σε σύγκριση με ενδημικά φυτά, αυτά  δεν έδειξαν να αποδίδουν πολύ καλά. Ωστόσο, ένας ερευνητής, ο Jeremy Lunholm ήταν η εξαίρεση στον κανόνα.
Butler, C., E. Butler and C.M. Orians. 2012. Native plant enthusiasm reaches new heights: Perceptions, evidence and the future of green roofs. Urban Forestry and Urban Greening 11: 1-10. Ο Lundholm χρησιμοποιεί το πρότυπο προσέγγισης των ενδιαιτημάτων, σύμφωνα με την οποία τα φυτά που έχουν επιλεγεί για πράσινες στέγες είναι από τα οικοσυστήματα που είναι παρόμοια και κοντινά με το περιβάλλον της  πράσινης στέγης, όπως η παράκτια ζώνη  όπου τα εδάφη είναι φτωχά και τα θρεπτικά συστατικά λίγα ενώ υπόκεινται σε συχνές ξηρασίες. Υπό τη διεύθυνση του Matt Palmer (Columbia University) και σε συνεργασία με την  Parks and Recreation της  Νέας Υόρκης  με την προσέγγιση  του πρότυπου «the habitat» χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή δύο τοπικών κοινοτήτων φυτών, βραχώδων κο Λιβαδιών (στις κοιλάδες των τοπικών βουνών) και βλάστησης πεδιάδων (που βρίσκεται στο Long Island ), τα οποία έχουν και οι δύο θρεπτικά φτωχά εδάφη και συχνά ξηρασία. Ένα  ευρύ έργο σε όλη την πόλη έχει ήδη ξεκινήσει  για την αξιολόγηση  των φυτών από αυτές τις κοινότητες  για τα καταλληλότερα για το περιβάλλον  μιας πράσινης στέγης στην Νέα Υόρκη. Παραπάνω, μπορείτε να δείτε ότι έχουν καλές επιδόσεις!Native Green Roof Plants

In a 2012 paper, Butler released a paper titled ” Native plant enthusiasm reaches new heights: Perceptions, evidence and the future of green roofs”, which revealed that landscape architects and architects most frequently published pro-native plant papers.  She also revealed that the rational for using native plants was frequently omitted from these published papers and that many of the papers comparing Sedums to native plants showed native plants to perform very poorly; however, one researcher, Jeremy Lunholm was the exception to the rule.
Lundholm uses the habitat template approach, whereby plants selected for green roofs are from ecosystems that are similar to the green roof environment such as coastal barrens where soils are nutrient poor and subject to frequent drought.  Under the direction of Matt Palmer (Columbia University) and in partnership with NYC Parks and Recreation thehabitat template approach was used to select two local plant communities, Rocky Summit Grassland (located on the balds of local mountains) and Hempstead Plains (located on long island), which both have nutrient poor soils and frequent drought.  A city wide project is now underway assessing which plants from these communities are most well suited to the green roof environment.  Below, you can see they are performing well!

Lundholm, J.T. 2006. Green roofs and facades: a habitat template approach. Urban Habitats 4:87-101
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου