Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Αξιολόγηση πιθανών φυτών για πράσινα δώματα στο μεσογειακό κλίμα - Evaluation of potential green roof plant species in a Mediterranean climate

δεντρολιβανοΣτη Βόρεια Ευρώπη οι πράσινες στέγες είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, αλλά στην Ιταλία - ειδικά στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της χώρας-μόλις πρόσφατα έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης. Επειδή οι πράσινες στέγες συχνά υπόκεινται σε παράγοντες όπως η ταχύτητα του ανέμου, ζέστη, ξηρασία κλπ., μπορούν να αντιπροσωπεύουν ακραίο περιβάλλον για την επιβίωση των φυτών. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα καίριο στοιχείο για την επιτυχία μιας πράσινης στέγης είναι η επιλογή των φυτικών ειδών, ειδικά σε ένα μεσογειακό κλίμα, όπου το καλοκαίρι είναι γενικά ζεστό και ξηρό.
θυμαρι

Καλά αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιτευχθούν χρησιμοποιώντας ενδημικά είδη, τα οποία είναι καλά προσαρμοσμένο στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες και να παίξουν ένα σημαντικό οικολογικό ρόλο. Έξι πειραματικές επιφάνειες με δύο διαφορετικά βάθη υποστρώματος (8 cm και 15 cm) αξιολογήθηκαν τόσο με την παρουσία ή την απουσία από ένα στρώμα βλάστησης . Oι παράμετροι ανάπτυξης (δείκτης ανάπτυξης, ποσοστό κάλυψης, η εμφάνιση των φυτών, ανθέων) ελήφθησαν υπόψη και μετρήθηκαν.

ελιχρυσο
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν δείξει διαφορές στη συμπεριφορά ανάπτυξης μεταξύ των ειδών. Τα αυτόχθονα είδη φαίνεται να ανταποκρίνονται θετικά, με την ταχύτερη και καλύτερη εγκατάσταση σε σύγκριση με τα ξενικά είδη. Τα Θερμικά δεδομένα επιβεβαίωσαν σαφώς τη δράση δροσισμού των χωρων που παράγεται από το υπό δοκιμή πράσινα συστήματα στέγης. Κατά τη θερινή περίοδο, καταγράφονται οι τιμές για τις συμβατικές επιφάνειες της στέγης (μπετόν) και κάτω από τη πειραματική πράσινη στέγη διέφεραν έως 20C.


ριγανη
In Northern Europe green roofs have been well known for decades, but in Italy - especially in the central and southern parts of the country- they have only recently become an object of study. Because green roofs are frequently subject to stress factors such as wind speed, heat, drought etc., they can represent an extreme environment for a plants survival. It is arguable that a pivotal element for the success of a green roof is the selection of the plant species, especially in a Mediterranean climate where summer is generally hot and dry. Good results might be achieved utilizing native species, which are well adapted to the local environmental conditions and play a considerable ecological role. The aim of the present work consists in evaluating a range of native and commercial perennial species and investigating the thermal effect of green roofs in a Mediterranean climate. Six experimental plots with two different substrate depths (8 cm and 15 cm) both in the presence or absence of a vegetation layer were assessed. Growth parameters (growth index, cover percentage, appearance of plants, flowering) were taken; temperature data was collected on the substrate surface and beneath the experimental plots, in the air and on the roof surface. Preliminary results have shown interesting differences in the growth behaviour among the species. The native species seem to respond positively, with faster and better establishment compared to the commercial ones. Thermal data has strongly confirmed the mitigation effect produced by the green roof systems tested. In the summer season, the values recorded on the conventional roof surface (concrete) and beneath the experimental green roof plots differed by up to 20C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου