Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Διαχείριση Φυτεμένων Δωμάτων


Για την διαβίωση και υγιή ανάπτυξη των φυτών αλλά και την σωστή λειτουργία του συστήματος υποδομής είναι απαραίτητος ο διαχρονικός έλεγχος και η συντήρηση των φυτεμένων δωμάτων.
Η διαχείριση του φυτεμένου δώματος/στέγης περιλαμβάνει :

· Συντήρηση του συστήματος υποδομής

· Συντήρηση του συστήματος άρδευσης

· Διαχείριση των φυτεμένων επιφανειών

Ανάλογα με τον τύπο του φυτεμένου δώματος/στέγης αλλά και το είδος των φυτών που αναπτύσσονται σε αυτό καθορίζονται οι απαραίτητες επισκέψεις εξειδικευμένου συνεργείου ανά μήνα / έτος καθώς και οι απαραίτητες επεμβάσεις .

Στα ιδιωτικά έργα συνίσταται η σύνταξη συμφωνητικού συντήρησης όπου θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες διαχείρισης και θα προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης του έργου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Γενικά

Καθ΄ολη την διάρκεια ζωής του φυτεμένου δώματος είναι ο απαραίτητος έλεγχος και η συντήρηση του συστήματος υποδομής.

Η συχνότητα εμφάνισης προβλημάτων και η ανάγκη λήψης μέτρων εξαρτάται από:

· την ποιότητα της στεγανωτικής μεμβράνης και την σωστή τοποθέτηση όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σημεία ενώσεων των φύλλων της μεμβράνης .

· την ποιότητα, την αντοχή στην γήρανση και την σωστή τοποθέτηση της χρησιμοποιούμενης αντιριζικής μεμβράνης. Η επικάλυψη των άκρων της και οι ενώσεις των φύλλων της μεμβράνης θα γίνονται υποχρεωτικά όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Σε περίπτωση που η ενώσεις των αντιριζικών μεμβρανών προδιαγράφεται να γίνονται με χρήση ειδικής κόλλας, η χρησιμοποιούμενη κόλλα πρέπει να διαθέτει αντιριζική προστασία.

· την ποιότητα των και το είδος των χρησιμοποιούμενων φύλλων προστασίας και την σωστή τοποθέτηση όπως προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής.

· Το γύρισμα όλων των μεμβρανών στα στηθαία και στις παρειές των δωμάτων σε ύψος μεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης των φυτών.

· Τη σωστή στερέωση όλων των μεμβρανών.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω αναφερόμενα ο έλεγχος του συστήματος υποδομής απαιτείται να είναι συχνός και όχι σε διαστήματα μεγαλύτερα του εξαμήνου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα απαιτείται η άμεση επίλυση τους και αυξάνεται η συχνότητα των επισκέψεων ελέγχου.

Ο έλεγχος του συστήματος υποδομής περιλαμβάνει :

1.Έλεγχος λειτουργίας της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού.

· Έλεγχος των υδρορροών

· Έλεγχο φρεατίων απορροής

· Έλεγχος περιμετρικής ζώνης υπερχείλισης

2.Έλεγχος περιμετρικής στήριξης μεμβράνης στεγανοποίησης και των υλικών υποδομής.

3.Έλεγχος τυχόν διαρραγής της υποδομή

4.Έλεγχος του ποσοστού οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών.

Έλεγχος λειτουργίας της αποστράγγισης

Καθ΄όλη την διάρκεια ζωής του φυτεμένου δώματος είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού από το σύστημα υποδομής.

Για τον έλεγχο της καλής αποστράγγισης και απομάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού από το σύστημα υποδομής κατά την επίσκεψη του στο δώμα ο υπεύθυνος συντήρησης, ελέγχει και καθαρίζει τις υδρορροές στις οποίες είναι τοποθετημένα φρεάτια ελέγχου. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες και σε ειδικά σημεία των σωληνώσεων.

Ελέγχει και καθαρίζει τα φρεάτια απορροής από τυχόν ρίζες και τμήματα υλικών εδαφικού υποστρώματος.

Ελέγχει αν υπάρχει αδρανές υλικό ή ύπαρξη ριζωμάτων και τα απομακρύνει στις ζώνες υπερχείλισης, που είναι κατασκευασμένες στην περίμετρο των φυτεμένων δωμάτων/στεγών εκτατικού τύπου, από αδρανή υλικά / βότσαλο . Καθαρίζει την ζώνη των φυτών που αναπτύσσονται κοντά στην περίμετρο του φυτεμένου δώματος και απομακρύνει τα φυτά που έχουν επιθετικό ριζικό σύστημα.

Έλεγχος μηχανικής στήριξης της μεμβράνης στεγανοποίησης και υλικών υποδομής.


Για την καλή λειτουργία της στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας είναι απαραίτητος ο έλεγχος της περιμετρικής στερέωσης των μεμβρανών στο στηθαίο. Ελέγχονται όλα τα στοιχεία της μηχανικής συγκράτησης των υλικών υποδομής.

Πραγματοποιείται έλεγχος γήρανσης των υλικών υποδομής στα σημεία που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και γίνεται αποκατάσταση αυτών .

Επισκευάζονται άμεσα προβλήματα και στεγανώνονται οι μικρές οπές που τυχόν υπάρχουν .

Κάθε τριετία είναι υποχρεωτική η ανανέωση της πολυουρεθανικής μαστίχης που σφραγίζει το ειδικό μεταλλικό τεμάχιο μηχανικής στερέωσης.

Έλεγχος τυχόν διαρραγής της υποδομή

Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι έχει διαρραγεί η υποδομή του φυτεμένου δώματος γίνεται διερεύνηση να βρεθούν τα σημεία που πιθανά από προηγούμενες εργασίες έχει διαρραγεί η υποδομή και επισκευάζονται άμεσα ,

Συμπλήρωση οργανικής ουσίας

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την κατασκευή του φυτεμένου δώματος είναι απαραίτητος ο έλεγχος του ποσοστού της οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών. Αν ποσοστό της οργανικής ουσίας είναι μικρότερο κατά 70% μάζας από το αρχικό ποσοστό οργανικής ουσίας στο υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών , είναι απαραίτητη η επιφανειακή πλήρωση με οργανική ουσία με την μορφή κομπόστας ή χουμικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου