Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Eύκολη, οικονομική λύση για πράσινη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης είναι τα πράσινα δώματα

Eύκολη, οικονομική  λύση για πράσινη παρέμβαση στο κέντρο της πόλης είναι τα πράσινα δώματα
Πράσινη χάρτα του Λονδίνου

Τα πλεονεκτήματα των πράσινων δωμάτων στις σύγχρονες πόλεις που είναι επιγραμματικά,
 ενεργειακά, περιβαλλοντικά  και οικονομικά  οφέλη.
Στη μελέτη ενός πράσινου δώματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τη στατική μελέτη του κτιρίου, τη υπάρχουσα υγρομόνωση, τις κλιματολογικές συνθήκες, οι απαιτήσεις του φυτικού υλικού, και τέλος η μείωση αναγκών φροντίδας του.  Οι γεωτεχνικοί πέρα από την αρμοδιότητα, έχουμε συγκεκριμένες τεχνικές και οικονομοτεχνικές  λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη,  τα θέματα που διαπραγματεύεται μία μελέτη  και για την κατασκευή ενός πράσινου δώματος
Απαραίτητη προϋπόθεση, για την κατασκευή του φυτεμένου δώματος είναι η εφαρμογή της σύγχρονης ολοκληρωμένης τεχνολογίας εγκατάστασης ενός φυτεμένου δώματος σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές κατασκευής φυτεμένων δωμάτων FLLGuidelines-2002 και την ευρωπαϊκή νομοθεσία CPV45112714-3

     Ως φυτεμένο δώμα/στέγη, ορίζεται το σύνολο ή τμήμα της επιφάνειας δώματος στέγης, εξώστη, οροφής υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και άλλων δομημένων επιφανειών όπου πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης.
    Τα φυτεμένα δώματα δεν είναι μία σύγχρονη ανακάλυψη. Χιλιάδες χρόνια πριν, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου αποτελούσαν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.
   

`κηπος στην Κηφισιά στον 5ο όροφο(κατασκευή ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ)
    Αν την εποχή εκείνη, η αύξηση του πρασίνου στις στέγες των σπιτιών κάλυπτε μία αισθητική και διατροφική ανάγκη, σήμερα η εγκατάσταση φυσικής βλάστησης στις οροφές των κτιρίων είναι επιτακτική. Η ύπαρξη πρασίνου στα δώματα μπορεί να αντισταθμίσει αρκετά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα των αστικών κέντρων και να υποκαταστήσει σε κάποιο βαθμό τους χώρους πρασίνου που απουσιάζουν από τις σύγχρονες πόλεις. Οι στέγες αποτελούν ως και το 32% της οριζόντιας επιφάνειας των δομημένων περιοχών και είναι σημαντικοί παράγοντες της κατανάλωσης ενέργειας και της ανθεκτικότητας των κτιρίων στο νερό της βροχής.

    Εκτός από την συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος, τα φυτεμένα δώματα μπορούν να συμβάλουν στην κάλυψη διατροφικών αναγκών των ιδιοκτητών τους και παράλληλα να προσφέρουν ένα υπαίθριο χώρο για αναψυχή, διασκέδαση και ηρεμία στους κατοίκους του κτιρίου αλλά και στους επισκέπτες του.
    Παράλληλα, μία πράσινη στέγη βελτιώνει τη μόνωση του κτιρίου και συμβάλλει έτσι τα μέγιστα στην αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους ψύξης και θέρμανσης μέσα σε ένα κτίριο.

    Ο 21ος αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την επέκταση των αστικών περιοχών, την αστυφιλία και τη μείωση του πρασίνου σε ολόκληρη την υφήλιο, με τις ανάλογες συνέπειες, πρέπει να γίνειο αιώνας της μεταστροφής του ανθρώπου προς τη φύση και τη σωστή διαχείρισή της. Διότι έχει γίνει πλέον αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη μακροχρόνιας ανάπτυξης χωρίς συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης.
     Το σπουδαίο ρόλο που παίζουν στον περιβαλλοντικό, κοινωνικό, ψυχολογικό, οικονομικό αλλά και ενεργειακό τομέα τα φυτεμένα δώματα τον εχου. αναγκη οι συγχρονες πόλεις 
 Κ. Τάτσης 
 MSc Γεωπόνος 
   
 

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ για την ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ για την ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01


Εισαγωγή
Η παρούσα Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή (ΕΤΕΠ) εντάσσεται στην ενότητα των τεχνικών κειμένων που είχαν αρχικά προετοιμασθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΙΟΚ και στην συνέχεια επεξεργάσθηκε ο ΕΛΟΤ προκειμένου να εφαρμόζονται στην κατασκευή των δημοσίων τεχνικών έργων στην χώρα, με σκοπό την παραγωγή έργων άρτιων και ικανών να ανταποκριθούν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που υπέδειξαν την κατασκευή τους και να αποβούν επωφελή για το κοινωνικό σύνολο. Ο ΕΛΟΤ ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργασθεί και να επικαιροποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς, ομάδα των ΕΤΕΠ, ως Εκδοση 2η αυτών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κανονισμό σύνταξης και έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών και στον Κανονισμό σύστασης και λειτουργίας Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης

Στεγανοποίηση δωμάτων

 1 Αντικείμενο
Η παρούσα Προδιαγραφή αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις που διέπουν την στεγανοποίηση δωμάτων. Περιλαμβάνονται η προετοιμασία της επιφάνειας και η εφαρμογή της στρώσης στεγανοποίησης καθώς και των στρώσεων προστασίας αυτής εφόσον απαιτείτα

2 Τυποποιητικές παραπομπές
Η παρούσα Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ενσωματώνει, μέσω παραπομπών, προβλέψεις άλλων δημοσιεύσεων, χρονολογημένων ή μη. Οι παραπομπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα σημεία του κειμένου και κατάλογος των δημοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειμένου περί παραπομπών σε χρονολογημένες δημοσιεύσεις, τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν εφαρμογή στο παρόν όταν θα ενσωματωθούν σε αυτό, με τροποποίηση ή αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραπομπές σε μη χρονολογημένες δημοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους.
ETAG 005 1-5 
Guideline for European technical approval of liquid applied roof waterproofing kits- Parts 1-5 -- Οδηγίες και κριτήρια συμμόρφωσης υγρων συστημάτων στεγανοποιήσεις - Μέρη 1-5
ΕΛΟΤ ΕΝ 13707 
Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics 
EN 13859-1 
Flexible sheets for waterproofing-Definitions and characteristics of underlays Part1:Underlays for discontinuous roofing. 
EN 13859-2 
Flexible sheets for waterproofing-Definitions and characteristics of underlays-Part 2:Underlays for walls.
 EN 13984
 Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber vapour control layersDefinitions and characteristics. 
EN 13956 
Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber sheets for roof waterproofing-Definitions and characteristics.
 EN 13967 
Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet. Definitions and characteristics 
EN 13969 
Flexible sheets for waterproofing-Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets-Definitions and characteristics. 
EN 13970 
Flexible sheets for waterproofing-Bitumen water vapour control layersDefinitions and characteristics. EN 14909 
Flexible sheets for waterproofing-Plastic and rubber damp proof coursesDefinitions and characteristics
EN 14967
 Flexible sheets for waterproofing-Bitumen damp proof courses-Definitions and characteristics. 

3 Όροι και ορισμοί

3.1 Όροι και ορισμοί - Συστήματα Στεγανοποίησης

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί.

3.1.1 Συστήματα προ-διαμορφωμένων ασφαλτικών μεμβράνων  
Με τον γενικό όρο «ασφαλτικές μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα πάχη με βασικά συστατικά: 

 Την άσφαλτο.
 Πρόσμικτα βελτίωσης ιδιοτήτων ασφάλτου.
  Τα αδρανή πρόσμικτα (FILLER) που προστίθενται στην άσφαλτο. 
 Τον ενδιάμεσο φορέα (οπλισμός). 
 Την επιφανειακή προστασία

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 13707.

3.1.2 Συστήματα προ-διαμορφωμένων πολυμερών μεμβρανών 
Με τον γενικό όρο «πολυμερής μεμβράνες» νοούνται τα προκατασκευασμένα εύκαμπτα φύλλα σε διάφορα πάχη με βασικά υλικά:
- την πολυολεφίνη (FPO)
 - το πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC)
 - πολυαιθυλένιο (PE, HDPE)  

Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 13956.

Χυτά συστήματα μεμβράνων  
Με τον γενικό όρο «χυτά συστήματα μεμβράνων» νοούνται πολυμερή/συνθετικά υλικά σε υγρή μορφή που ωριμάζουν κατα την επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα.
 Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ETAG 005. 
ΧΥΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 

Τσιμεντοειδή συστήματα 
Με τον γενικό όρο «τσιμεντοειδή συστήματα» νοούνται συστήματα τροποποιημένου τσιμέντου με πολυμερή που ωριμάζουν κατα την επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα.
Στην παρούσα προδιαγραφή γίνονται αποκλειστικά αποδεκτές πολυμερής μεμβράνες που φέρουν σήμανση CE βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2.  

4 Απαιτήσεις 

4.1 Μελέτη Εφαρμογής 

Για την εφαρμογή της παρούσης προδιαγραφής απαιτείται εγκεκριμένη μελέτη βάσει των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 10456, ΕΛΟΤ ΕΝ 13788, ΕΛΟΤ ΕΝ 12571, ΚΕΝΑΚ, ΕΛΟΤ ΕΝ 15026, ΤΟΤΕΕ 20701 και μελέτη εφαρμογής που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι,

- τις λεπτομέρειες τοποθέτησης και ειδικά τεμάχια
 - τις απαιτούμενες στρώσεις, υλικά ρύσεων, υλικά θερμομονώσης και στρώσεις προστασίας του συστήματος στεγανοποίησης εάν απαιτούνται 
- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις βατότητας εάν απαιτούνται 
- τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανεμοπίεσης
 - τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ακραίων θερμοκρασιών εάν απαιτούνται.
 - τις ειδικές απαιτήσεις σε περιπτώσεις ανάκλασης της ηλιακής ακτινοβολίας εάν απαιτούνται.  

Η μελέτη εφαρμογής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του παραγωγού του συστήματος στεγανοποίησης. 
Τα χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.θα είναι σύμφωνα με αυτόν 
Αυτά θα συνοδεύονται από τη δήλωση επιδόσεων που καταρτίζει ο κατασκευαστής στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014) και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου κανονισμού. 
Όταν απαιτείται θα συνοδεύονται επιπρόσθετα από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 και από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας που προβλέπονται στις παραγράφους 6, 4, και 2 των άρθρων 11, 13 και 14 αντίστοιχα του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 στην ελληνική γλώσσα.
 Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα υλικά (δομικά υλικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ηλεκτρολογικά, δοχεία πίεσης, μεταλλικές σκαλωσιές, πλαστικοί σωλήνες, ατμολέβητες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, κ.λ.π.) διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις, τους τεχνικούς κανονισμούς και τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, που είναι συμβατές με το ενωσιακό δίκαιο και ρυθμίζουν την κυκλοφορία και διάθεση αυτών στην ελληνική αγορά, καθώς  και τη χρήση και τον έλεγχο ποιότητας στα δομικά έργα (ν.4072/2012 (Α’ 86), παράρτημα IV όπως ισχύει).

4.2 Παραλαβή, έλεγχος και αποδοχή των υλικών

Τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι συσκευασμένα και με σήμανση όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Επίσης θα συνοδεύονται από επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. Δεν γίνονται αποδεκτά υλικά πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης. Σε περιπτώσεις που η λήξη των υλικών οφείλεται σε καθυστερήσεις εφαρμογής, το κάστος αντικατάστασης βαραίνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
Χρησιμοποιούμενα δομικά υλικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υποχρεωτικά φέρουν σήμανση CE και συνοδεύονται από δήλωση επιδόσεων βάσει του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 574/2014 (ΟJ EEL159/41/28.05.2014), σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧ.ΥΥ. στα οποία δηλώνονται τα ουσιώδη χαρακτηριστικά: (γίνεται πρόταση από εμπειρογνώμονες). 
Στην ετικέτα σήμανσης CE και στη δήλωση επιδόσεων, δηλώνονται υποχρεωτικά οι κατηγορίες /τιμές επιδόσεων, οριακά επίπεδα για εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχουν απαιτήσεις από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές κανονιστικές διατάξεις ή άλλες εθνικές προδιαγραφές και τις εξουσιοδοτικές πράξεις της ΕΕ ). Επίσης ευθύνη του παραγωγού των χρησιμοποιούμενων προϊόντων είναι και η παροχή οδηγιών τοποθέτησης-χρήσης (αναλυτική αναφορά όπου απαιτείται).
 Για τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα υλικά (δομικά υλικά που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ηλεκτρολογικά, μεταλλικές σκαλωσιές, πλαστικοί σωλήνες, ατμολέβητες, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, κ.π.λ.) θα συνοδεύοντα κατά περίπτωση από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

4.3 Αποθήκευση και μεταφορές των υλικών στο εργοτάξιο 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό στεγνό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία αέρα ανάμεσά τους και να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία, κονιάματα, λάσπες, στάχτες, σκουριές και λοιπές βλάβες που μπορούν να προκληθούν από τις δραστηριότητες στο εργοτάξιο. Ειδικά τα ρολά στεγάνωσης θα αποθηκεύονται κατακόρυφα.
 Σφραγισμένες φύσιγγες και δοχεία θα αποθηκεύονται κατά ομοειδείς ομάδες χωριστά και έτσι, ώστε να καταναλώνονται με την σειρά προσκόμισής τους οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του χρόνου χρήσης. 
Οι μεταφορές τους στο εργοτάξιο και η αποθήκευσή τους θα γίνονται σύμφωνα με τις προφυλάξεις που ορίζονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντωΝ

4.3.1 Γενικές απαιτήσεις

1. Κατάσταση επιφάνειας 
Πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ανωμαλία που θα είναι αιτία τραυματισμού των μεμβρανών
2. Κλίσεις απορροής 
Οι κλίσεις απορροής να είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις δημιουργίας εστιών λιμνάζοντων νερών επί της στεγάνωσης. Οι απαιτούμενες κλίσεις αποτελούν αντικείμενο της μελέτης. . 
3. Ανοχές επιπεδότητας για την περίπτωση όπου η στεγανοποίηση τοποθετείται στην επιφάνεια της φέρουσας πλάκας ή της στρώσης κλίσης.
 a. Η γενική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση ενός πήχυ των 2,0 m προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 10 mm. 
b. Η τοπική επιπεδότητα είναι ικανοποιητική, εάν στην μετακίνηση πηχίσκου 20 cm προς όλες τις κατευθύνσεις δεν εμφανίζονται βέλη μεγαλύτερα των 3 mm. 
4. Σε περίπτωση χρήση έτοιμων κονιαμάτων για τη διαμόρφωση της κλίσης αυτά θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και συνοδεύονται από ανάλογη δήλωση συμμόρφωσης CE. 
5. Επειδή τα ελαφροσκυροδέματα και κυψελωτά κονιοδέματα αυξάνουν την οξείδωση του μίγματος της ασφάλτου των μεμβρανών, απαιτείται ειδική στρώση προστασίας βάσει οδηγιών του παραγωγού. 

4.4 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Κατά προτεραιότητα προτιμώνται συνεργεία πιστοποιημένα από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01. Απουσία πιστοποιημένου συνεργείου ο ανάδοχος πρέπει να υποδείξει τις εργασίες στεγανοποίησης που έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία κατά την τελευταία πενταετία, ώστε ο εργοδότης να δύναται να κρίνει για την εμπειρία του σε παρόμοια έργα. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώσει ότι: 
1. Διαθέτει:
 - Εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό για την εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών και θερμομονωτικών στρώσεων. 
- Τον απαραίτητο εξοπλισμό, χειρός, μηχανοκίνητο, ηλεκτροκίνητο, αυτοφερόμενα μηχανήματα, ανυψωτικά, κλίβανους και συσκευές στρώσης θερμής ασφάλτου και συσκευές με πολλαπλά φλόγιστρα.
 - Τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατούμενων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό. 
2. Είναι πλήρως ενήμερος των άρθρων της παρούσας Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01 ως και της Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 και ότι έχει μελετήσει τα υπάρχοντα κατασκευαστικά σχέδια.
 3. Θα προσκομίσει δείγματα υλικών που προτείνει να τοποθετηθούν στο έργο, συνοδευόμενα με επίσημα εργαστηριακά πιστοποιητικά για όσα από αυτά απαιτούνται από τις δύο ως άνω Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ και για όσα ο εργοδότης του ζητήσει επιπλέον. 
4. Θα συντονίζει τις εργασίες του μαζί με τα άλλα συνεργεία των οποίων οι εργασίες θα πρέπει να προηγηθούν ή να ακολουθήσουν, ώστε να μην παρουσιασθούν εμπόδια, καθυστερήσεις και κακοτεχνίες στην αλληλοδιαδοχή των εργασιών. 
5. Δέχεται να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγάνωσης σε δώματα με στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων. 


4.5 Χρόνος έναρξης εργασιών τοποθέτησης συστημάτων στεγανοποίησης 

Πριν την τοποθέτηση οποιοδήποτε συστήματος στεγανοποίησης το υπόστρωμά είτε πρωτογενές (οπλισμένο σκυρόδεμα) είτε δευτερογενές (υλικό γεμίσματος/ρύσεων) θα πρέπει να παρουσιάζει παραμένουσα υγρασία <2% κατα βάρος σε βάθος τουλάχιστον 3cm. Η μέτρηση διενεργείται σε 3 σημεία ανα 5 τμ. Ο χρόνος αναμονής βαραίνει τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που μετά το πέρας 60 ημερών το ανωτέρω όριο παραμένουσας υγρασίας δεν τηρείται ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση προσωρινού φράγματος υδρατμών (temporary moisture barrier) βάσει ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2. Το κόστος εφαρμογής δεν αποζημειώνεται ξεχωριστά.


4.6 Καθαρισμός χωρών εκτέλεσης εργασιών 

Καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών και τακτικά ανά βδομάδα οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής τοίχων, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από τον εργοδότη, ανά αυτοτελές τμήμα του έργου, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής, θα απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν, θα καθαρίζονται τα πατώματα από τα κονιάματα, θα αποκομίζονται τα άχρηστα προς απόρριψη και θα παραδίδονται οι χώροι σε κατάσταση ικανή για την άμεση εκκίνηση των περαιτέρω εργασιών.


5 Δοκιμές

Πραγματοποιείτε έλεγχος της αποτελεσματικότητας της στεγάνωσης σε δώματα με στηθαία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση με διατήρηση για πέντε ημέρες επί του δώματος σταθερής στάθμης νερού ύψους 2 cm πάνω από το υψηλότερο σημείο των στρώσεων με σύγχρονη προσωρινή σφράγιση των στομίων υδρορροών. 
Την έκτη ημέρα πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος και εφόσον υπάρχει ένδειξη διαρροής ακολουθεί έλεγχος με τη μέθοδο της υπέρυθρης θερμογαρφικής ανάλυσης του κτιριακού περιβλήματος κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13187 από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. Το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η στεγάνωση θεωρείται περαιωμένη εφόσον δεν παρουσιάζεται καμία διαρροή. 
Σε περίπτωση ύπαρξης διαρροής ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει την στεγανότητα και να επαναλάβει τον έλεγχο.  

6  Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα στεγανοποιημένης επιφανείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επικαλύψεις, ανά κατηγορία μεμβράνης (με βάση το πάχος αυτής κλπ), σύμφωνα με τα καθορισμένα στα συμβατικά τεύχη του έργου.
 Δεν επιμετρούνται χωριστά, διότι είναι ενσωματωμένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες, καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δράση απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω κατασκευή τους. Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιμετρούνται χωριστά τα παρακάτω:
 Η προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων ή μη υλικών 
 Η μεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
 Η ενσωμάτωση ή η χρήση τους στο έργο
  Η φθορά και απομείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισμού. 
 Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προδιαγραφής. 
 Η συγκέντρωση των απορριμμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και την μεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 
 Η πραγματοποίηση όλων των απαιτουμένων δοκιμών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα Προδιαγραφή, καθώς και των τυχόν διορθωτικών μέτρων (εργασία και υλικά) εάν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις κατά τις δοκιμές και τους ελέγχους

ΠΗΓΗ:http://www.elot.gr/1501-03-06-01-01_TP_ENQ_170522.pdf.

 αναλογα αρθρα :

Νομικό πλαίσιο φυτεύσεων/ταρατσοκηπων/ φυτεμένων δωμάτων σε κτήρια στην Ελλάδα

Υπηρεσιακό έγγραφο τινάζει στον αέρα τις πράσινες ταράτσες και τα φυτεμένα δώματα – Σε περιπέτεια ο νόμος για το πράσινο στα κτίρια – Τι λέει το ΥΠΕΝ;

NOMIKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Το πράσινο της πόλης στη δράση εξοικονόμησης ενέργειας

Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 
(για τα φυτεμένα δώματα)

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019

Υπηρεσιακό έγγραφο τινάζει στον αέρα τις πράσινες ταράτσες και τα φυτεμένα δώματα – Σε περιπέτεια ο νόμος για το πράσινο στα κτίρια – Τι λέει το ΥΠΕΝ;
Του Αργύρη Δεμερτζή/
Οι δυνατότητες, που δίνει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ν.4067/2012) για περισσότερο πράσινο στις ταράτσες και τους υπαίθριους χώρους υφιστάμενων κτιρίων και νέων οικοδομών, έξι χρόνια μετά την ψήφιση τους αμφισβητούνται από ένα απλό υπηρεσιακό έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Αιφνιδίως ανατρέπεται στην πράξη η βούληση του νομοθέτη αλλά και η κοινή λογική, για περισσότερο πράσινο στα κτίρια, τόσο για την ενεργειακή αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του κλίματος στις πόλεις!
Το έγγραφο

Το ecopress φέρνει στο φως το συγκεκριμένο έγγραφο υπηρεσιακής αλληλογραφίας, μεταξύ της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΔΙΠΕΧΩΣΧ), το οποίο εκδόθηκε ως απάντηση «για την εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν.4067/2012»,  (που αφορά τις διατάξεις του ΝΟΚ για τα πράσινα δώματα), σε ερώτημα το οποίο τέθηκε από την Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου Κηφισιάς.
Το έγγραφο της ΔΟΑΚΑ εκφράζοντας συμφωνία, με σχετική ερμηνεία των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επί λέξει αναφέρει:
-«Επισημαίνεται ότι ο όρος «συνολική επιφάνεια δώματος» στη σχετική διάταξη του ΝΟΚ αναφέρεται κατά την άποψή μας στην τελευταία στάθμη του κτιρίου και δεν περιλαμβάνει τυχόν υπαίθριους χώρους των άλλων ορόφων».
Το έγγραφό της ΔΟΑΚΑ συνοπτικά και αναιτιολόγητα καταργεί τις πολεοδομικές πρόνοιες και τα σχετικά «μπόνους» δόμησης, δηλαδή επί της ουσίας κάθε δυνατότητα να γίνονται σε υφιστάμενα και νέα κτίρια χώροι πρασίνου στους ορόφους και τους άλλους υπαίθριους χώρους, επισημαίνουν προς το ecopress ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα αρχιτέκτονες  μηχανικοί.
Ζητείται πολιτική λύση
Είναι εντυπωσιακό να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο θέμα, που αφορά το πράσινο στις πόλεις και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος, μέχρι τώρα δεν έχει εκφραστεί η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία φαίνεται να υπερκαλύπτεται από τις υπηρεσιακές απόψεις και ερμηνείες του νόμου.
Η υπηρεσιακή ιεραρχία φέρεται να υποστηρίζει ότι το έγγραφο της ΔΟΑΚΑ ευθυγραμμίζεται με τους ορισμούς και τις αποφάσεις, ως προς τι είναι δώμα, διαχωρίζοντας τις εσοχές και τους υπαίθριους χώρους των άλλων οροφών των κτιρίων, οι οποίοι πάλι κατά την άποψη της μπορούν να αποτελούν φυτεμένες επιφάνειες, χωρίς όμως να υπολογίζονται για τα «μπόνους» δόμησης.
Το ecopress επικοινώνησε με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΕΝ, οι οποίοι σε ανεπίσημη συνομιλία τους είπαν ότι «το θέμα έχει ερευνηθεί αρκετά, προκειμένου να διατυπωθεί η σχετική άποψη της υπηρεσίας». Ταυτοχρόνως αντιλαμβανόμενοι ότι δημιουργούνται πολλές και σημαντικές παρενέργειες, όπως επίσης ότι ανατρέπεται η βούληση του νομοθέτη, οι ίδιοι παράγοντες πρόσθεσαν ότι «θα το ψάξουμε παραπάνω», δείχνοντας καλές προθέσεις και απορρίπτοντας αιτιάσεις ότι τηρούν δογματική στάση.
Είναι αναγκαία πλέον η επίλυση του προβλήματος, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου ΠΕΝ  με έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου είτε φραστικής αναδιατύπωσης του νόμου, που ενδεχομένως αφήνει περιθώρια παρερμηνειών, λένε έμπειροι μηχανικοί.

Μεγάλες παρενέργειες
Οι ίδιοι σημειώνουν ότι ήδη το έγγραφο της ΔΟΑΚΑ έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στην ιδιωτική κατασκευαστική αγορά και στις Πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας, στις οποίες διακινείται ως εσωτερική αλληλογραφία. Στις Πολεοδομίες προς το παρόν της Αττικής λένε οι ίδιες πηγές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για την εφαρμογή ή μη της οδηγίας του εγγράφου της ΔΟΑΚΑ, ανοίγοντας περιθώρια επιλεκτικής αντιμετώπισης ανά περιοχή και ανά υπόθεση, με ότι κινδύνους και παρενέργειες αυτό απειλεί και συνεπάγεται.
Σε πολλές περιπτώσεις αποθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να δημιουργήσουν χώρους πρασίνου στα κτίρια τους, καθώς παράλληλα με το πρόσθετο κόστος που πρέπει να αναλάβουν για τις σχετικές κατασκευές έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν και τις ασάφειες της νομοθεσίας.
Κοντολογίς τινάζονται στον αέρα η πολυδιαφημισμένη επιχείρηση « πράσινα δώματα και οι φυτεμένες ταράτσες», αφήνοντας ταυτοχρόνως μετέωρους πολλούς ιδιοκτήτες και μηχανικούς, που έχουν υλοποιήσει τέτοια έργα, καθώς  προκύπτει  εκ των υστέρων ότι  ένα μεγάλο πλήθος έργων και αδειών με βάση την νέα οδηγία δεν θα μπορούσαν να έχουν αδειοδοτηθεί και υλοποιηθεί.
Παράδειγμα    
Ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα αρχιτέκτονες μηχανικοί αναφέρουν, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα  ότι:
-Σε ένα κτίριο, με επιφάνεια ταράτσας π.χ. 500 τετραγωνικών μέτρων, επί της οποίας υπάρχει και ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών, στην περίπτωση που θα δημιουργηθούν πράσινοι χώροι,  συνολικής επιφάνειας 540 τετραγωνικών μέτρων στην ταράτσα του κτιρίου και του διαμερίσματος, με βάση την «οδηγία» της ΔΟΑΚΑ ως «φυτεμένο δώμα» θα λογίζεται μόνον η επιφάνεια των 40 τετραγωνικών μέτρων, που είναι στην τελευταία στάθμη του κτιρίου. Και μόνον επί των 40 τετραγωνικών μέτρων του διαμερίσματος θα ισχύσουν οι προβλέψεις του ΝΟΚ.
Δηλαδή θα δίνεται «μπόνους» χώρου αποκλειστικής χρήσεως μόνον 8 τετραγωνικών μέτρων αντί 35 τετραγωνικών μέτρων που προβλέπει ο νόμος.
Ο νόμος
Υπενθυμίζεται ότι για τα «μπόνους» δόμησης ο νόμος γενικότερα προβλέπει ότι:
  • Προσαυξάνεται κατά 1,00 μ. το ύψος του κτιρίου με δώμα και κατά 0,40 μ. στην περίπτωση κτιρίου με στέγη, όταν γίνεται φύτευση πάνω από το 50% της επιφάνειας του δώματος.
  • Επίσης επιτρέπεται να κατασκευάζονται χώροι Κύριας Χρήσης στο δώμα, μέγιστης επιφάνειας 35 τ.μ., με την προϋπόθεση η φύτευση να καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώματος και με αναλογία ένα (1) τ.μ. χώρου ανά πέντε (5) τ.μ. φύτευσης.
Καταλυτικά επιχειρήματα
Τα επιχειρήματα που αναπτύσσουν  ειδικοί σε πολεοδομικά θέματα αρχιτέκτονες μηχανικοί είναι καταλυτικά. Τονίζουν ότι  πρόθεση της διάταξης του ΝΟΚ είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν μεγαλύτερων φυτεμένων επιφανειών για λόγους προστασίας του κλίματος και του Περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια η άποψη της ΔΟΑΚΑ λένε οι ίδιοι   αντίκειται και καταργεί την πρόθεση του νομοθέτη. Άλλωστε και το όριο των 35μ2 ανάγεται σε 175μ2,  που είναι ο μέσος όρος κάλυψης των κτηρίων.
Οι ίδιοι παράγοντες στηλιτεύουν το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα αντί επιχειρηματολογίας και τεκμηρίωσης το υπηρεσιακό έγγραφο περιορίζεται σε μία απλή αναφορά του τύπου “κατά την άποψή μας” αφήνοντας ερωτηματικά και εντυπώσεις.
Πολεοδομική τεκμηρίωση
Επίσης από ειδικούς σε πολεοδομικά θέματα αρχιτέκτονες μηχανικούς αναπτύσσονται πολεοδομικά επιχειρήματα, για περισσότερο πράσινο στα κτίρια,  τα οποία τεκμηριώνονται ως εξής:
Σε κάθε περίπτωση που ένα κτίριο κλιμακώνεται καθ’ ύψος, ο υπαίθριος χώρος του κτιρίου ο οποίος δημιουργείται από κάθε κλιμάκωση αποτελεί δώμα (βατό ή μη, επίπεδο ή στέγη, ανάλογα με την επιλογή της επικάλυψης κάθε επιμέρους όγκου του κτιρίου).
Με βάση όλους τους υπάρχοντες ορισμούς περί την έννοια του δώματος και με δεδομένο ότι αν οποιαδήποτε διάταξη δεν καταργείται από νεώτερη, αυτή ισχύει ως έχει, αναφέρω ότι:
To “δώμα” δεν ορίζεται πουθενά στον Ν. 4067/12 (ΝΟΚ), αλλά χρησιμοποιείται στο άρθρο 16 του ΓΟΚ 85 και τις εγκυκλίους με την κοινή του έννοια. Αν το ορίζαμε με τη λογική των κατά καιρούς ορισμών του ΓΟΚ θα λέγαμε “ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιϋπαίθριων χώρων του τελευταίου ορόφου”.
Ισχύει ακόμη:
ΓΟΚ/85, ΑΡΘΡΟΝ-2, “Ορισμοί”.
  1. Υπαίθριος χώροςτου κτιρίου είναι ο ελεύθερος χώρος που βρίσκεται πάνω από την οροφή των κλειστών και ημιϋπαίθριων χώρων του.
Τέλος,  λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Στο άρθρο 15 του ΝΟΚ η αναφορά στο θέμα της παρέκκλισης του ενός μέτρου ως προς το επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου αναφέρεται σε «φυτεμένα δώματα» (στον πληθυντικό!)*,
Σε καμία διάταξη από όσες αφορούν στα φυτεμένα δώματα δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός ότι θα πρέπει αυτά να βρίσκονται πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου,
Όλες οι διατάξεις που αφορούν στα φυτεμένα δώματα (πχ άρθρα 18, 19 του ΝΟΚ και 911/9-1-2012 Υπουργική Απόφαση) μιλούν για κατασκευές φυτεμένων επιφανειών στα δώματα, στις στέγες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων (πάντα συνδυασμένα).
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι κάθε κτίριο έχει μια τελική επικάλυψη για κάθε επιμέρους όγκο του (υπαίθριο χώρο – δώμα).  Το σύνολο των επικαλύψεων αυτών συνθέτουν την κάλυψη του κτιρίου.

Διεθνής πρακτική
Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για περισσότερο πράσινο και για βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στις πόλεις, οδήγησε διεθνώς στη δημιουργία νέων πράσινων χώρων πάνω στις ταράτσες των κτιρίων.
Στην Ελλάδα οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές η δημιουργία ταρατσόκηπων τα τελευταία χρόνια  έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος. Βέβαια πολλοί  ιδιοκτήτες, πιστεύουν ότι είναι μια λύση ακριβή,  καθώς επίσης ότι πιθανόν να υπάρχουν προβλήματα υγρασίας, πράγμα που οι σύγχρονες τεχνικές λύσεις αποκλείουν και διασφαλίζουν πλήρως τη σωστή λειτουργία της κατασκευής.
Η προσπάθεια αυτή για να πρασινίσουν τα κτίρια, που τώρα αμφισβητείται καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια από την πολιτεία μάλιστα με μεγάλες καμπάνιες της εποχής,  με τον τίτλο «πράσινες ταράτσες- φυτεμένα δώματα» για να παρακινηθούν οι ιδιοκτήτες, με το σχετικό «μπόνους» δόμησης που δίνει η νομοθεσία να αναλάβουν το πρόσθετο κόστος, που απαιτούν οι σχετικές κατασκευές .

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Διαχείριση ενος φυτεμένου δώματός για την Ανοιξη.Η άνοιξη έχει  σχεδόν πάνω μας και τα φυτά σύντομα θα ξυπνήσουν. Τα φυτά στις ζωντανές πράσινες στέγες χρειάζονται λίγη τροφή  και καλή διαχείριση. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε πώς να φροντίζουμε για την πράσινη στέγη σας την άνοιξη
Η πράσινη οροφή σας χρειάζεται λίγο συντήρηση στις αρχές της άνοιξης. Ακολουθούν οι προτάσεις μας για βασικές και προαιρετικές εργασίες πράσινης στέγης.
·         Καλή παρακολούθηση όλης της στέγης
·         Βεβαιωθείτε ότι οι αποχετεύσεις είναι καθαρές
·         Αφαιρέστε ανεπιθύμητα φυτά
·         Εφαρμόστε οργανική  λίπανση  οροφής
·         Επισκευή  φύτευση γυμνών περιοχών
·         Προσθέστε μερικά ακόμα  στοιχεία άγριας πανίδας

Τα φυτά χρειάζονται το φως του ήλιου για να αναπτυχθούν. Αν είναι κάτω από τα νεκρά φύλλα, ζιζάνια ή τα σκουπίδια, τα πράσινα φυτά στέγης θα στερηθούν από το φως και θα πεθάνουν.
Εάν έχετε μια οροφή  με φυσική βλάστηση και αγριολούλουδα και δεν έχετε ακόμα την ευκαιρία να αφαιρέσετε την κατεστραμμένη  βλάστηση, τώρα είναι η ώρα. Τα νεκρά  φυλλώματα, οτιδήποτε άλλο είναι αποξηραμένο και καφέ πρέπει να αφαιρεθεί από την οροφή. Εάν έχετε μια οροφή σέδα -sedum και τα φύλλα είναι ένα κόκκινο-καφέ χρώμα - δεν είναι νεκρά. Αφήστε τα και πρασινίσουν  καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του αέρα.
 Ελέγχουμε όλη την στέγη τα όρια ων μεμβρανών , πιθανές αλλοιώσεις σε αυτές οπότε απαιτείται επισκευή, των μαστιχών στα τσέρκια στήριξης,  και όλων των στοιχείων υποδομής  

Βεβαιωθείτε ότι         οι αποχετεύσεις είναι καθαρές
Η πράσινη στέγη σας είναι ουσιαστικά ένα γιγάντιο δοχείο. Χωρίς αποστράγγιση, το μέσο καλλιέργειας- εδαφικό υπόστρωμα  θα γίνει κορεσμένο. Το υπερβολικό νερό οδηγεί τον αέρα  να φεύγει από το υπόστρωμα και πνίγει τα φυτά. Πιθανόν να καθαρίσατε όλες τις αποχετεύσεις σας το φθινόπωρο. Αλλά τώρα αξίζει να τα ελέγξετε και πάλι. Ανοίγεται τα φρεάτιά,  ελέγχετε για πιθανή ύπαρξη ριζών –τις αφαιρούμε – και   καθαρίζουμε καλά.
Επίσης ελέγχουμε τα κανάλια αν υπάρχουν και τα καθαρίζουμε ενώ καθαρίζουμε καλά την περίμετρο από βότσαλα όπου υπάρχει ώστε να είναι εύκολη η διέλευση νερού  

Αφαιρέστε ανεπιθύμητα φυτά
Γράφουμε  αυτό το  άρθρο Φεβρουάριο, όπου  μερικά ποώδη φυτά και σπόροι είναι ακόμα αδρανεί. Ωστόσο, ορισμένα ανεπιθύμητα φυτά είναι πολύ εύκολα να τα δείτε τώρα. Μιλώ ειδικά για τα φυτά αγρωστώδη και επιθετικά ζιζάνια .
       Επίσης οι σπόροι  δένδρων - όπως αίλανθοί- μπορούν και θα καταστρέψουν την στεγανοποίηση με την πάροδο του χρόνου και να βαρύνουν σημειακά την στέγη . Κάθε φορά που βρίσκεστε στην οροφή και βρείτε ένα φυτρωμένο σπόρο  δέντρου, άμεσα  κάντε τραβήξετε και αφαιρέστε το . Είμαι βέβαιος ότι δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία κήπου σε μια πράσινη στέγη. Υπάρχει μόνο μια πεπερασμένη ποσότητα υποστρώματος (καλλιεργητικό μέσο) επάνω εκεί και μερικές συγκεντρώσεις έχουν πολύ λίγα στρώματα υποδομής   για να προστατεύσουν τη στεγανοποίηση.


Εφαρμόστε οργανική  λίπανση  οροφής
Τα φυτά που χρησιμοποιούνται συχνά σε πράσινες στέγες δεν  είναι απαιτητικά  όταν πρόκειται για λίπασμα. Ωστόσο, εάν θέλετε μια καταπληκτική έκθεση υγιειών φυτών αυτό το καλοκαίρι, η τροφή είναι απαραίτητη.
Υποχρεωτικά  οργανικό λίπασμα. Φροντίστε ακόμα περισσότερο μοιράζοντας και κομπόστα στην στέγη , και  περιμένετε έως ότου η βροχή μαζί με  Μητέρα Φύση να λειτουργήσει  για σας.

Επισκευή γυμνών περιοχών
Οι περιοχές χωρίς φυτά σε μια πράσινη οροφή δημιουργούνται έιτε από αποτυχία άρδευσης το καλοκαίρι ή από παγετούς . Ορισμένα είδη μέλισσας αρέσει να φωλιάζουν στο υπόστρωμα και μερικά πλάσματα αρέσκονται στον ήλιο σε ζώνες χωρίς φυτά αλλα αυτό αισθητικά δεν είναι επιθυμητό, ούτε βοηθούν τα φυτά με την σκίαση στην εξοικονόμηση ενέργειας . Εάν αισθάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γυμνά μπαλώματα στην πράσινη στέγη σας, έχετε αρκετές επιλογές.
·         Επιτρέψτε στη Μητέρα Φύση να αποικίσει το χώρο - είναι εκπληκτικό αυτό που θα αναπτυχθεί εκεί που το περιμένετε λιγότερο.
·         Σπείρετε μερικούς σπόρους. Οι σπόροι αγριολούλουδου είναι ευρέως διαθέσιμοι αλλά επιλέγετε προσεκτικά το είδος σας. Εάν η οροφή σας έχει ρηχή στρώση υποστρώματος, οι επιλογές σας είναι περιορισμένες.
·         Χρησιμοποιήστε μοσχεύματα για να ανακατασκευάσετε την περιοχή. Τα Sedums είναι εύκολο να αναπτυχθούν από τα μοσχεύματα όπως και άλλα εροντα φυτα όπως διμορφοθήκη , γκαζανια κτλ . Περιμένετε μέχρι να περάσει ο κίνδυνος παγετού και στη συνέχεια να σπάσετε μικρά κομμάτια από τα φυτά που αναπτύσσονται αλλού στην οροφή. Απλά πιέστε τα κομμάτια πάνω στην επιφάνεια του υποστρώματος (θέλει λίγη βοήθεια σε νερό  για να τα κρατάνε υγρά μέχρι να αναπτυχθούν μικροσκοπικές ρίζες).
·         Για τα μεγαλύτερα  φυτά σε μια οροφή βαθύτερου υποστρώματος θα πρέπει να αγοραστούν από φυτώριο
·         Προκατασκευασμένοι τάπητες  . Για μεγαλύτερες περιοχές που χρειάζονται επισκευή, οι προετοιμασμένοι τάπητες είναι γρήγορη και εύκολη στην εγκατάσταση.

Προσθέστε μερικά ακόμα  στοιχεία άγριας πανίδας
Οι πράσινες στέγες έχουν πολλά οφέλη για εμάς. Σκέφτομαι τη μόνωση, τη διαχείριση των βρόχινων υδάτων, τη βελτίωση του θορύβου κλπ. Έχουν επίσης πολλά πιθανά οφέλη για την άγρια ​​πανίδα. Γιατί να μην προσθέσετε ένα ξενοδοχείο εντόμων, σημείο με ένα λεκανάκι νερό για τα πουλιά και τα έντομα )από το σύστημα άρδευσης. Αν η στέγη σας είναι σημαντικού μεγέθους , ένας μικρός σωρός από άμμο κάνει ένα εξαιρετικό μέρος για να φωλιάζουν οι μέλισσες και τα πουλιά να κολυμπούν δινοντας υγεία στον χώρο σας 

 Εάν δεν κάνετε τίποτα άλλο στην πράσινη στέγη σας αυτή την άνοιξη, παρακαλώ μην παραμελείτε να την λιπάνετε!!. Θα επωφεληθείτε από την αποτελεσματικότερη μόνωση, τον πιο δροσερό αέρα και (ανάλογα με το είδος που μεγαλώνει εκεί) μια καλύτερη εμφάνιση λουλουδιών.

 Κώστας Τάτσης 
 ΜSc Γεωπόνος 

φωτογραφίες από το διαδύκτιο ή από  εργα της ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

Η ουσιαστική εγκύκλιος για τα φυτεμενα δωματα

   
   
Ακολουθώντας τα παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αναδειχθεί πρωτοπόρες στον συγκεκριμένο τομέα όπως, για παράδειγμα, η Γερμανία – όπου οι «πράσινες» ταράτσες πρωτοεμφανίστηκαν πριν από δεκαετίες – η Ισπανία, η Ιταλία, το Hνωμένο Bασίλειο κ.λ.π., και με τις αναγκαίες προσαρμογές στην ελληνική περίπτωση, αυτη η εγκύκλιος θετει ουσιαστικά  συγκεκριμένες προδιαγραφές και δημιουργεί μια πολύ απλή διαδικασία με την ελάχιστη δυνατή υποβολή δικαιολογητικών.
    Η αύξηση της ποσόστωσης των πράσινων επιφανειών συμβάλει στην αισθητική, μορφολογική και ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής: οι φυτεμένες επιφάνειες βελτιώνουν το μικροκλίμα των αστικών περιοχών, μειώνουν τη σκόνη και το νέφος, ενισχύουν και προστατεύουν τη μόνωση των κτιρίων, αυξάνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και δημιουργούν φυσικό περιβάλλον για την αστική χλωρίδα και πανίδα, τους λεγόμενους «πράσινους διαδρόμους». Επίσης, συμβάλλουν στην ισοκατανομή των χώρων πρασίνου και εξισορροπούν τις ανισότητες στις επιβαρημένες αστικές περιοχές.

Για τα υφιστάμενα κτίρια, 
η μεγάλη τομή στο θεσμικό πλαίσιο που επιχειρείται, είναι ότι δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 

      Ο ιδιοκτήτης καταθέτει στην οικεία υπηρεσία δόμησης μόνο έγγραφη ενημέρωση/ γνωστοποίηση εργασιών, η οποία συνοδεύεται από: 
α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του χώρου για την κατασκευή της φυτεμένης επιφάνειας ή συναίνεση συνιδιοκτητών εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου,
 β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου όπου δηλώνει την ανάληψη της ευθύνης που απορρέει από την υλοποίηση του έργου, 
γ) τεχνική έκθεση αντοχής – στατικής επάρκειας του κτιρίου(μηχανικός),
δ) τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας,(γεωπόνος δασολόγος) 
ε) αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής αδείας ή, εφόσον δεν υπάρχει, αντίγραφο της ένταξης σε ρυθμίσεις τακτοποίησης όπως π.χ. ο Ν. 4014/2011 και 
ζ) φωτογραφίες του κτίσματος, του περιβάλλοντος αυτού χώρου και της επιφάνειας που πρόκειται να φυτευτεί. 

Για τα νέα κτίρια 
η διαδικασία είναι πιο απλή: στις μελέτες που προβλέπει ο Ν. 4030/2011 – Νέος τρόπος αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις – περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση κατασκευής φυτεμένης επιφάνειας, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για την αρτιότητα και τη βιωσιμότητα του έργου, δηλαδή τις προδιαγραφές για την υποδομή (στεγάνωση, αποστραγγιστική ικανότητα, αρδευτικό σύστημα κ.λ.π) και το φυτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ελληνικά αστικά κέντρα (π.χ. μεσογεικά/ ενδειμικά είδη). Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγονται παρερμηνείες, ασάφειες ή/ και αυθαίρετες ερμηνείες για τον τύπο και τον τρόπο κατασκευής μιας φυτεμένης επιφάνειας. 

    Τέλος, σε κάθε υπηρεσία δόμησης θα τηρείται Ειδικό Μητρώο Φυτεμένων Επιφανειών, δηλαδή δημιουργείται πρώτη τράπεζα δεδομένων που θα ενημερώνεται διαρκώς με τις γνωστοποιήσεις κατασκευής φυτεμένων επιφανειών που θα υποβάλλονται.
       
 

Η Τεχνική Έκθεση Κατασκευής Φυτεμένης Επιφάνειας αποτελείται από
1) Τεχνική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει: 
    α. βασικές πληροφορίες του έργου, όπως: δομικά χαρακτηριστικά στέγης/δώματος, κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν τα φυτά κλπ, επιλογή του τύπου πράσινου δώματος (εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού), 
          β. περιγραφή των προς μελέτη εργασιών, επιλογή των υλικών υποδομής/διαστρωμάτωσης μετά το στρώμα υγρομόνωσης (αντιρριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υποστρώματα ανάπτυξης φυτών), των φυτικών ειδών (είδη σπόρων, είδη φυτών, περιγραφή των ιδιοτήτων τους, πίνακας φυτικού υλικού, μεθόδου εγκατάστασης κλπ), της μεθόδου άρδευσης, περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και της διάταξης του αρδευτικού δικτύου, υπολογισμός βάρους/φορτίων και αναλυτική περιγραφή των εργασιών για την εγκατάσταση όλων των παραπάνω αναφερομένων, καθώς και πρόγραμμα διαχείρισης όλων των φυτεμένων επιφανειών. 
2) Τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αφορούν:
      α. την υποδομή και περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών και περιγράφουν πλήρως τα υλικά κατασκευής, το βάρος κάθε υλικού ξεχωριστά, τις διαστάσεις, την αντοχή, την αποστραγγιστική ικανότητα, την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, μηχανική αντοχή και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, 
     β. το φυτικό υλικό, και περιλαμβάνουν τις προδιαγραφές των φυτικών ειδών (είδη μίγματος σπόρων και επί τοις % αναλογίες, είδη φυτών), πίνακα φυτικού υλικού, (όνομα, λατινικό όνομα, ύψος, περίμετρος κορμού, μέγεθος φυτοδοχείου),
  γ. το δίκτυο άρδευσης, και περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και περιγραφή όλων των επί μέρους υλικών και εξαρτημάτων του δικτύου άρδευσης (υλικό κατασκευής και όρια - παροχής και πίεσης - λειτουργίας αυτών. 3) Σχέδια απεικόνισης των ανωτέρω (κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες, κλπ).

Ανάλογα Αρθρα :
 Προδιαγραφές Ταρατσοκηπων 

Νομικό πλαίσιο φυτεύσεων/ταρατσοκηπων/ φυτεμένων δωμάτων σε κτήρια στην Ελλάδα