Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Διαχείριση ομβρίων υδάτων - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Επιδράσεις

 

Ταρατσόκηπος στο ξενοδοχείο ΑΜΑΝ ΖΟΕ Κρανιδί(ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ) 

Διαχείριση ομβρίων υδάτων - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Επιδράσεις


Η συνδυασμένη επίδραση της αστικής ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής μεταβάλλει την υδρολογική ισορροπία στις ανεπτυγμένες αστικές περιοχές. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο των όμβριων υδάτων στην εμφάνιση ξαφνικών πλημμυρών και στην  υποβάθμιση της ποιότητας του νερού  να αυξάνεται (1).

Η επιφάνεια των στεγών σε αστικές περιοχές αντιπροσωπεύει περίπου το  40–50% των συνολικών σφραγισμένων (αδιαπέραστων επιφανειών από τσιμέντο, άσφαλτο, πλακοστρώσεις κ.ά.) περιοχών στις πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι οι δυνατότητες εισαγωγής πράσινων τεχνολογιών είναι πολύ σημαντικές Ταυτόχρονα, η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα σύντομες και έντονες βροχοπτώσεις, που εναλλάσσονται από μεγάλες, θερμές, ξηρές περιόδους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα συστήματα διαχείρισης νερού πρέπει να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους πλημμυρών κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν το στρες του συστήματος παροχής νερού κατά τη διάρκεια μεγάλων, ζεστών και ξηρών περιόδων.                     

Οι πράσινες στέγες είναι στρατηγικά εργαλεία που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών πόλεων λόγω της υψηλής ικανότητας συγκράτησης τους και να συμβάλλουν στην καλύτερη κατακράτηση νερού. Οι πράσινες στέγες είναι επομένως ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την καλύτερη διαχείριση των υδάτων στις αστικές περιοχές. Η μετασκευή ταράτσας με συστήματα πράσινης στέγης έχει δείξει πολλαπλά οφέλη όχι μόνο από την άποψη της αστικής υδρολογίας αλλά και από την άποψη της εξοικονόμησης ενέργειας, της γενικής φυσικής των κτιρίων και της βιοποικιλότητας.

Ταρατσόκηπος σε Υπερκαταστημα Χαλανδρι Αττικη (ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ) 


    Οι πράσινες στέγες μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της αστικοποίησης και να εξασφαλίσουν βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι γαλάζιες-πράσινες στέγες, ειδικότερα, μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικό όργανο λόγω του γεγονότος ότι λειτουργούν και ως σύστημα συλλογής βρόχινου νερού.  (Δυστυχώς στη χώρα μας το νερό της βροχής δεν επαναχρησιμοποιείται και θεωρείται απόβλητο).                                                          

Περιλαμβάνουν δεξαμενή νερού, η οποία επιτρέπει τη συλλογή και αποθήκευση του βρόχινου νερού που έχει φιλτραριστεί  από το στρώμα του εδάφους της στέγης. Το συλλεγόμενο νερό μπορεί αργότερα να επαναχρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς, όπως το πότισμα της ίδιας της πράσινης στέγης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του συλλεγόμενου  νερού, είναι δυνατό να αξιολογηθούν διαφορετικές επιλογές για επαναχρησιμοποίηση. Μπορεί ακόμα να εμφανιστεί κάποια μόλυνση, ωστόσο, η συγκέντρωση των ρυπαντών του νερού στην απορροή των πράσινων στεγών εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερη από την απορροή που δημιουργείται από κοινές στέγες. Σύμφωνα με την ποιότητα και την επακόλουθη επεξεργασία, το συλλεγμένο νερό της βροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς οικιακούς σκοπούς, όπως άρδευση κήπου στο σπίτι, πλύσιμο αυτοκινήτων ή της τουαλέτας – χρήσεις που συνήθως εκμεταλλεύονται τους πόρους του πόσιμου νερού. Η πίεση στο σύστημα ύδρευσης (ζήτηση) θα μπορούσε έτσι να μειωθεί, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την καλύτερη πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους.                                                                                                                      

Έρευνα δείχνει ότι η εξοικονόμηση νερού φτάνει το 38–65% για μεγέθη δεξαμενών νερού εντός 1–50 m3. Το νερό που συλλέγεται στο στρώμα αποθήκευσης μπορεί να ραντιστεί στους δρόμους τις ζεστές και ξηρές μέρες, συμβάλλοντας στο δροσισμό και στην μείωση της θερμοκρασίας. Αυτή η παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική, που ονομάζεται Uchimizu, μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία του αέρα έως και 6 °C για το επίπεδο κοντά στο έδαφος.

Μακροπρόθεσμος Μετριασμός Κινδύνου Πλημμύρας

Η ικανότητα  και η δυνατότητα συγκράτησης των τεχνικών συλλογής νερού, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό των πλημμυρών από υπερχείλιση των δικτύων αποχέτευσης, ρεμάτων κ.λπ.. Σε μια πλημμυρισμένη περιοχή μπορεί να μειωθεί -ο κίνδυνος- έως και 35% για βροχοπτώσεις με ύψος βροχής  έως και 50 mm, με την εγκατάσταση συστημάτων συλλογής βρόχινου νερού. Το σύστημα μιας πράσινης στέγης χαρακτηρίζει την ικανότητα συγκράτησης νερού στην πράσινη στέγη – το καλλιεργητικό μέσο και άλλα πιθανά στρώματα συγκράτησης νερού παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα φυτά είναι επίσης ένας παράγοντας που συμβάλλει - τα ανθεκτικά είδη όπως τα αρωματικά μεσογειακά είδη  είναι κοινά στις πράσινες στέγες καθώς έχουν δείξει καλή απόδοση συγκράτησης και συγκράτησης κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και είναι αρκετά ανθεκτικά σε περιόδους ξηρασίας.

Ταρατσόκηπος στο ξενοδοχείο CLUB MED γΡΕΓΟΛΊΜΑΝΟ ΕΥΒΟΙΑ(ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ) 


Οι πράσινες στέγες αναδεικνύονται επίσης ως ένα όλο και πιο δημοφιλές μέρος της τεχνικής Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) για τη διαχείριση αστικών όμβριων υδάτων. Τα SUDS αναπαράγουν τους φυσικούς κύκλους αποστράγγισης, συνήθως μέσω της χρήσης παρεμβάσεων που βασίζονται στη βλάστηση που αυξάνουν τη διείσδυση, όπως κολπίσκοι, κήποι βροχής και φυσικά - πράσινες στέγες. Ως εκ τούτου, παρουσιάζουν έναν φυσικό και βιώσιμο τρόπο διαχείρισης του νερού. 

Διατηρώντας το νερό ώστε να έχει χώρο για απορρόφηση από το έδαφος, επιτρέπουν σημαντική μείωση των ροών αιχμής και των όγκων απορροής που συλλέγονται από το σύστημα αποχέτευσης, αύξηση χρόνου που θα πραγματοποιηθεί αυτή η απορροή  με επακόλουθη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων και της ρύπανσης των υδάτων που εμφανίζεται σε τέτοια γεγονότα. Με απλά λόγια – με τη συγκράτηση ενός όγκου νερού, αποτρέπουν την υπερχείλιση των συστημάτων αποχέτευσης και αποστράγγισης και καθυστερούν ή/και μειώνουν τυχόν πλημμύρες.                        

  Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι πράσινες στέγες μπορούν να μειώσουν την απορροή όμβριων υδάτων σε σύγκριση με τις συμβατικές στέγες με βαθμολογίες διατήρησης όγκου 40-80% του συνολικού όγκου βροχοπτώσεων. Ορισμένοι ειδικοί σημειώνουν ακόμη ότι μια μείωση κατά 60-80% στα ποσοστά αιχμής απορροής μπορεί να αναμένεται από μια πράσινη στέγη – αυτό ωστόσο εξαρτάται επίσης από το κλίμα και άλλες συνθήκες.

Ταρατσόκηπος στο ξενοδοχείο ΑΜΑΝ ΖΟΕ Κρανιδί(ΤΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ) 


Η μάχη του Ηνωμένου Βασιλείου με τους κινδύνους πλημμύρας

Ας δούμε τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια σημαντική παροιμιώδης απειλή από νερό εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι ο αυξημένος κίνδυνος  από τα επιφανειακά ύδατα  ή  από πλημμύρες υπερχείλισης. Με όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, η συμβατική προσέγγιση της εκτροπής της απορροής σε μια εκροή έχει αποδειχθεί μη βιώσιμη κατά τη διάρκεια σοβαρών καταιγίδων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2013/14, σημειώθηκαν δώδεκα μεγάλες χειμερινές καταιγίδες, με αποτέλεσμα περισσότερα από 5000 σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές να πλημμυρίσουν στη Νότια Αγγλία.

Η πράσινη υποδομή, με τη μορφή Συστημάτων Βιώσιμης Αστικής Αποστραγγισης-Αποχέτευσης (SUDS), έχει προταθεί ως μέσο ελαχιστοποίησης του κινδύνου αστικών πλημμυρών. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, οι πράσινες στέγες έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στη συγκράτηση του νερού και την σταδιακά απελευθέρωσή του στο αποχετευτικό σύστημα, αποτρέποντας τις υπερχειλίσεις και τη μόλυνση από πηγές νερού που μπορεί να προκύψουν σε πλημμύρες. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι μέσες θερμοκρασίες αυξήθηκαν ραγδαία, ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι γαλλικοί αλπικοί παγετώνες έχουν συρρικνωθεί και οι παγετώνες στα Πυρηναία παρουσιάζουν την ίδια τάση. Έως το 2050, υποθέτοντας σταθερή ατομική ζήτηση, θα απαιτηθεί αύξηση της παροχής νερού κατά 2 δισεκατομμύρια m3 για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της βιομηχανίας, της γεωργίας και των νοικοκυριών. Ταυτόχρονα, η μείωση του αριθμού των υδάτινων πόρων, σε συνδυασμό με μια πιθανή αύξηση της ανθρωπογενούς πίεσης λόγω της δημογραφικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα του διαθέσιμου προς χρήση νερού . Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η χρήση πράσινων υποδομών, για παράδειγμα, πράσινων στεγών, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με πιο αποτελεσματική διαχείριση του νερού για την αποφυγή του πιθανού κινδύνου έλλειψης νερού και των καταστροφικών επιπτώσεων μιας ξηρασίας που μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή καλλιεργειών.

Πράσινες Στέγες και Νομοθεσία

Παρά τη γενική συναίνεση ότι οι πράσινες στέγες έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει ομοιογενής στάση σε όλη την Ευρώπη ως προς αυτές τις λύσεις. Παρέχονται διαφορετικοί τύποι και εύρος κινήτρων. Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εισήγαγε επίσημες πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη της κατασκευής πράσινων στεγών ήδη από τη δεκαετία του 1970. Παρέχουν διάφορα κίνητρα, όπως επιδοτήσεις, μειώσεις τελών διάθεσης όμβριων υδάτων και χιονιού, φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς και εκτέλεση προγραμμάτων προώθησης και υιοθέτηση ευνοϊκής νομοθεσίας. Τα τελευταία χρόνια, η ποσότητα των πράσινων στεγών στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 13,5 εκατομμύρια m2 κάθε χρόνο. Στη Δανία, η επιτυχής εφαρμογή των κινήτρων που υιοθετήθηκαν οδηγεί επίσης άμεσα στην υλοποίηση πράσινων στεγών. Η συμπερίληψή τους στα τοπικά χωροταξικά σχέδια επέτρεψε την κατασκευή 200.000 m2 πράσινων στεγών στην Κοπεγχάγη μόνο σε δύο χρόνια – από το 2010 έως το 2011.

Στην περίπτωση της Γαλλίας, η νομοθεσία πλησιάζει. Από το έτος 2015, όλα τα νέα κτίρια σε εμπορικές ζώνες απαιτείται να καλύπτονται μερικώς είτε από πράσινες στέγες είτε από ηλιακούς συλλέκτες. Επομένως, το κίνητρο αποτελεί νομική απαίτηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ληφθεί διατάξεις στο σύνολο των απαιτήσεων της Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ότι οι κρατικές πράσινες στέγες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κτίρια στην περιοχή πολιτικής της Κεντρικής Ζώνης Δραστηριοτήτων του Λονδίνου. Ως εκ τούτου, τόσο η Γαλλία όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιδείξει ευνοϊκή  στάση απέναντι στην εφαρμογή της πράσινης στέγης και είναι πρόθυμοι να νομοθετήσουν υπέρ τους. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ωστόσο, ότι η διαφοροποίηση των τύπων κινήτρων, όπως αυτά που εμφανίζονται στη Γερμανία, που περιλαμβάνει οικονομική στήριξη ή μείωση του κόστους, θα συνέβαλλε στην ευρύτερη εφαρμογή των πράσινων στεγών.

Οι τάσεις είναι γενικά ευνοϊκές και με τη συνεργασία κυβερνήσεων, δήμων, διαφόρων οργανισμών, εταιρειών και κοινού, οι πράσινες στέγες έχουν τη δυνατότητα να διαδοθούν ευρέως και να συμβάλουν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και να συμβάλουν σε καλύτερα καθεστώτα διαχείρισης των υδάτων σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα υπάρχουν απαρχές  κατευθύνσεις από την κεντρική κυβέρνηση. Ήδη υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση συντελεστή δόμησης με την χρήση φυτεμένου δώματος με τετραγωνικά ανάλογα το μέγεθος του φυτ. δώματος ακόμα και σε υπάρχουσες κατασκευές.     

Τρίτη 26 Απριλίου 2022

 Η ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ στο σχεδιασμό και στην κατασκευή έργων φυτεμένων δωμάτων

Οι δυσμενείς συνθήκες της πόλης και η κλιματική αλλαγή


     Σίγουρα έχετε ακούσει για τα κύρια πλεονεκτήματα των έργων φυτεμένων δωμάτων. Αυτά είναι που προσφέρουν χαμηλό ύψος κατασκευής, βελτιωμένη ανάπτυξη ριζών, καθαρότερο αέρα κ.λπ..

  Ωστόσο, έχετε καταλάβει πραγματικά τι σημαίνουν;                                                      

   Ποια είναι η «πλήρης λύση» ή πόσο στην πραγματικότητα το φως είναι «φως»;                                                                                                                       

Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Για κάποιον που θέλει να έχει μια πράσινη στέγη και που μόλις αρχίζει να εξερευνά τον «κόσμο των πράσινων στεγών» υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές. Ωστόσο, η Εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ βρίσκεται πάνω από τον ανταγωνισμό. Τώρα, θα εξηγήσουμε γιατί.                      

 Πρώτον, υπάρχει το πλεονέκτημα μιας ολοκληρωμένης λύσηςκαι της μεγαλυτερης εμπειρείας στην χώρα. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ παρέχει πλήρεις, εύκολες στην εγκατάσταση κατασκευές υποδομών και φύτευσης που παραδίδονται απευθείας στον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουμε την μελέτη ανάλογα με το χώρο, όλα τα υλικά διαστρωμάτωσης των υποδομών από τα οποία αποτελείται το φυτεμένο δώμα, έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την φύτευση μετά από την επιλογή των κατάλληλων φυτών όπως προβλέπεται στη μελέτη.  Με τον αναγκαίο ειδικό εξοπλισμό!    


       Δεύτερον, το πλεονέκτημα της γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης από τα εξειδικευμένα συνεργεία υπό την επίβλεψη επιστημονικού προσωπικού.                                                    

Το Τρίτο πλεονέκτημα είναι το χαμηλό ύψος κατασκευής (ανάλογα με τη μελέτη). Το ύψος των πράσινων στεγών μπορεί από προεπιλογή να είναι αρκετά χαμηλό. Ωστόσο, στο φυτεμένο δώμα χρησιμοποιούμε το εδαφικό υπόστρωμα που κατασκευάστηκε ειδικά για να αντικαταστήσει το φυσικό έδαφος και να μειώσει περαιτέρω το ύψος-πάχος άρα και το βάρος  της πράσινης στέγης.

Επιπλέον, υπάρχει το πλεονέκτημα της πράσινης στέγης εκτατικού τύπου . Επειδή χρησιμοποιούμε για φύτευση αρωματικά φυτά ή sedum και άλλα παχύφυτα , η πράσινη οροφή θα φαίνεται πράσινη σε ελάχιστο χρόνο. Κατά μέσο όρο, χρειάζονται μόνο έως και οκτώ εβδομάδες για να ριζώσει σωστά η οροφή.                                                                    

Ένα από τα κύρια οφέλη είναι η ελαφρότητα των πράσινων στεγών μας. Κατά μέσο όρο, η διάστρωση των υλικών μας και  ο τύπος του εδαφικού υποστρώματος  είναι 50% φορές ελαφρύτερο από άλλα κανονικά χώματα, που συχνά λανθασμένα χρησιμοποιούνται  επομένως τα συστήματα που χρησιμοποιούμε ως  ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ μπορεί να εγκατασταθούν ακόμη και σε ελαφριές κατασκευές όπου τα παραδοσιακά συστήματα δεν είναι δυνατά.

Ακόμη και όταν είναι πλήρως κορεσμένο με νερό, η επιφάνεια του φυτεμένου δώματος δύναται να είναι πολύ ελαφριά δηλαδή λίγο πάνω από 100κιλά /τετραγωνικό μέτρο.

Το επόμενο όφελος είναι η βιώσιμη λύση των πράσινων στεγών μας. Τα υλικά  που χρησιμοποιούνται είναι κατασκευασμένα από διάφορα μείγματα καθαρών πετρωμάτων που είναι ευρέως διαθέσιμα στη φύση. Επιπλέον, η ελαφριά δομή του υποστρώματος προάγει την εκτεταμένη κατανομή των ριζών και την ανάπτυξη των φυτών και βελτιωμένη ανάπτυξης των ριζών.                                                                                                         .

                                                               

Μετά την εγκατάσταση του φυτεμένου δώματος, εάν ποτιστεί σωστά, οι ρίζες αναπτύσσονται γρήγορα και φτάνουν στο επιθυμητό επίπεδο όπου έχουν πρόσβαση στο νερό που χωρίς να είναι κορεσμένο το εδαφικό υπόστρωμα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των πράσινων στεγών ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ είναι η υψηλή απορρόφηση και συγκράτηση νερού. Λόγω της υψηλής κατακράτησης νερού, η ζήτηση για πότισμα δεν είναι τόσο υψηλή όσο θα ήταν στο συμβατικό υπόστρωμα οροφής. Και φυσικά λιγότερο από ότι κατανάλωση γίνεται στον κήπο  Η υψηλή κατακράτηση νερού δίνει στις πράσινες στέγες ένα πλεονέκτημα στη μείωση της απορροής των ομβρίων υδάτων, η οποία μειώνει την επιβάρυνση στα αποχετευτικά συστήματα κατά 50-90% το καλοκαίρι, ανάλογα με το σχεδιασμό της πράσινης στέγης και το τοπικό κλίμα.

Στη φύση το νερό διηθείται μέσα από στρώματα του εδάφους. Και όπως στη φύση, το νερό περνά από φυσική διήθηση στις πράσινες στέγες. Αυτό εμποδίζει τους ρύπους και τις τοξίνες να φτάσουν σε ρέματα και υδάτινες οδούς. Επομένως, ο καθαρισμός του νερού της βροχής είναι ένα από τα κύρια οφέλη των πράσινων στεγών. Και δεν είναι μόνο το νερό της βροχής που καθαρίζεται από τις πράσινες στέγες. Το κάνει και ο αέρας! Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι 1 m2 μιας πράσινης στέγης μπορεί να απορροφήσει έως και 0,2 κιλά αιωρούμενων σωματιδίων από τον αέρα κάθε χρόνο.

 Τέλος, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα των φυτεμένων δωμάτων είναι ότι χρησιμοποιούμε ανθεκτικά φυτά στις επιφάνειες φύτευσης όπως, τα ελληνικά αρωματικά και βότανα, άνθη της ελληνικής φύσης που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά και Sedum. Αυτό σημαίνει ότι τα σμηγματογόνα φυτά είναι αποτελεσματικά στην αποθήκευση νερού στα φύλλα τους και είναι εξαιρετικά κατάλληλα για ποικίλες καιρικές συνθήκες. Αυτά είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των Πράσινων Στεγών  που σαν ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ με τόσα έτη εμπειρία επιτυχημένα . Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περισσότερα οφέλη από το να έχετε μια πράσινη στέγη πάνω από το κεφάλι σας. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλα αυτά τα οφέλη και πολλά άλλα συνδυάζονται σε μια στέγη, ποιότητας της εταιρείας ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ.

 

 

 

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022

Ένας παλιός χώρος στάθμευσης μετατρέπεται σε έργο μικτής χρήσης και δημόσιο πάρκο στο Μπουένος Άιρες.

Ένας παλιός χώρος στάθμευσης μετατρέπεται σε έργο μικτής χρήσης και δημόσιο πάρκο στο Μπουένος Άιρες.  

Η παλιά κατασκευή που ονομάζεται Playa Gigena, προς τιμήν του ομώνυμου ιππικού, που βρίσκεται ανάμεσα στον ιππόδρομο και το Rosedal de Palermo στο Μπουένος Άιρες, θα μετατραπεί τώρα σε κτίριο γραφείων και σε δημόσιο πάρκο με καφετέριες, εστιατόρια. , καταστήματα και στεγασμένο πάρκινγκ. Ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου η μερική κατεδάφιση του παλαιού πάρκινγκ.

 

«Έχουμε μια εγκαταλελειμμένη υποδομή από σκυρόδεμα που δεν μιλάει καθόλου με το περιβάλλον της ούτε είναι χρήσιμη για την πόλη και τους κατοίκους της», εξηγεί ο αρχιτέκτονας και πολεοδόμος Álvaro García Resta, γραμματέας Αστικής Ανάπτυξης της κυβέρνησης της πόλης του Μπουένος Άιρες.Ο Eran Chen, ιδρυτής της ODA του Αρχ. Γραφειου που σχεδία σε αυτό το μεικτό έργο  δηλώνει ότι «αυτό το έργο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα με την κυβέρνηση για τη δημιουργία μιας πραγματικά μοναδικής τυπολογίας που θα ωφελήσει την πόλη και τους πολίτες της για τις επόμενες δεκαετίες».Αυτού του είδους οι συνεργασίες είναι το μέλλον. Είναι φιλόδοξο και απαιτεί γενναιότητα και τολμηρή ηγεσία σε όλα τα μέτωπα, αλλά όταν αυτό ολοκληρωθεί θα έχουμε ένα πάρκο που θα γίνει σύμβολο για την πόλη, και πιθανότατα το πιο cool κτίριο γραφείων στο νότιο ημισφαίριο. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τους ανθρώπους στη δουλειά, τότε πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι. -- Eran Chen, ιδρυτής της ODA.

Το έργο μικτής χρήσης που οραματίστηκε επιδιώκει να ανακυκλώσει το 80% του αρχικού σκελετού προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κτίριο σχεδόν 15.000 τετραγωνικών μέτρων. Με σκοπό να ενώσει τις δύο γειτονιές που προηγουμένως χωρίζονταν από την παλαιότερη κατασκευή, ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει περίπου 4.000 τετραγωνικά μέτρα δημόσιες ταράτσες και ανοιχτούς χώρους πρασίνου με πεζόδρομους και χώρο στάθμευσης για 250 αυτοκίνητα.
Μεταφραση: Στελλα Χατζακη 

ΠΗΓΗ:https://www.archdaily.com

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

Το λευκό χρώμα μπορεί να δροσίσει τις θερμές πόλεις μας -White Paint Can Cool Down Our Heating Cities

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Οι κάθετοι Κηποι της Αθήνας Κατερίνα Καμπόσου

CITY VIBES · ΤΕΥΧΟΣ 79529.07.2021 | 17:23

Στο κτίριο Santalaia στην Μπογκοτά στην Κολομβία, ένα στρώμα από 85.000 φυτά εκτείνεται σε 3.100 τετραγωνικά μέτρα, γιγάντιος καθαριστής της ατμόσφαιρας που παράγει οξυγόνο για 3.000 περίπου ανθρώπους τον χρόνο. Πιο κοντά μας, στο Παρίσι, ένας τοίχος 25 μέτρων στη συμβολή των οδών Aboukir & Petit Carreaux, που έχει καλυφθεί από ένα καταπράσινο χαλί, ύμνος στη βιοποικιλότητα, δημιούργημα του γνωστού αρχιτέκτονα τοπίου Patric Blanc, μεταμόρφωσε μια ολόκληρη περιοχή. Τα κρεμαστά μποστάνια στους τοίχους των πόλεων είναι μια μεγάλη παγκόσμια τάση στον χώρο του landscape design τα τελευταία χρόνια και κάνουν την εμφάνισή τους σιγά-σιγά και στις αθηναϊκές γειτονιές. Διάφορες προτάσεις έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα, όπως γκρέμισμα οικοδομικών τετραγώνων και δημιουργία μικρών πάρκων στο κέντρο της Αθήνας, τα λεγόμενα πάρκα τσέπης, κατασκευές «πράσινων δωμάτων», ταρατσόκηποι και κάθετοι κήποι στις προσόψεις πολυκατοικιών.

Kάθετη φύτευση σε καφέ από τον Patric Blanc © Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Πριν ανακαλυφτεί ο όρος «κάθετη ανάπτυξη», μια πολυκατοικία επί της Βασιλίσσης Σοφίας, που όσοι περνάμε από εκεί αναγνωρίζουμε ως τοπόσημο της αθηναϊκής λεωφόρου, είχε ήδη διαλέξει αυτού του είδους τη «διακόσμηση». Πριν από σχεδόν 50 χρόνια οι ένοικοί της αποφάσισαν μόνοι τους να αλλάξουν τη μορφή της πολυκατοικίας τους και να την «πρασινίσουν», χωρίς να γνωρίζουν τότε ότι το σπίτι τους θα γινόταν το πλέον εμβληματικό σε ολόκληρη τη λεωφόρο. Στέκομαι και την παρατηρώ. Με τα βαθυπράσινα γυαλιστερά φύλλα των φυτών της, με τις αλλαγές των χρωμάτων ανάλογα με την εποχή, με τους ήχους των πουλιών που ενίοτε βρίσκουν καταφύγιο ανάμεσα στις φυλλωσιές. Ό,τι πιο κοντινό μπορεί να φέρει ο νους μου, σε ένα κτίριο που μεγαλώνει, βλασταίνει και αλλάζει χρώμα μπροστά στα μάτια κάθε παρατηρητή, σαν να είναι ζωντανό, χάρη στην κατακόρυφη φύτευση που απλώνεται στην επιφάνειά του.


    Ανεγέρθη το 1956, όταν δόθηκε αντιπαροχή από την ιδιοκτήτρια, σύζυγο επιφανή καπνέμπορα με δραστηριότητα στην Αίγυπτο. «Ήταν πολυκατοικία με πλούσια κοσμική ζωή, είχε τον δικό της ρόλο στα αθηναϊκά πράγματα της εποχής, πετύχαινες πολιτικούς στους διαδρόμους. Τρία χρόνια μετά την ανέγερσή της αποφασίστηκε και η κάθετη φύτευση. Από μικρό παιδί θυμάμαι το φυτό να απλώνεται σιγά-σιγά σε ολόκληρη την πρόσοψη και οι περαστικοί από κάτω να κοντοστέκονται για να το χαζεύουν. Κακά τα ψέματα, οι πολυκατοικίες στην Αθήνα είναι ένα αναγκαίο κακό, αντιαισθητικές από τη μία, απαραίτητες από την άλλη. Ένα φυτό που αναρριχάται, λοιπόν, και τυλίγεται πάνω στους τοίχους, ένα πράγμα δηλώνει, τη νίκη της φύσης απέναντι στην κακοτεχνία του τσιμέντου και την κακή αισθητική. Αυτό με τη σειρά του μας προσφέρει τη σκίαση που χρειαζόμαστε το καλοκαίρι» θα μου πει ο Θοδωρής Γιαννόπουλος, ένας από τους παλαιότερους κατοίκους στο οικοδομικό τετράγωνο του οποίου η «πράσινη πολυκατοικία» αποτελεί τη διαφήμιση της γειτονιάς.

Η «πράσινη» πολυκατοικία στην λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας / © Θανάσης Καρατζάς

        «Ο πρώτος θυρωρός της πολυκατοικίας, ο κύριος Μίμης, περιποιόταν το φυτό ώστε να μη γίνει ανεξέλεγκτο μέχρι τη δεκαετία του ’80 που έπαψε να εργάζεται, οπότε και θέριεψε. Του άρεσε μάλιστα να μεταφυτεύει ρίζες από τον κισσό σε γλαστράκια, τα οποία πουλούσε με ένα συμβολικό ποσό σε όσους ενδιαφέρονταν. Από τότε υπάρχει μόνιμος κηπουρός ώστε να φροντίζει το φυτό που είναι σήμα κατατεθέν της πολυκατοικίας μας και να μην έχουμε ποτέ ζήτημα με τρωκτικά και ζωύφια» εξηγεί ο διαχειριστής Γιάννης Καρμανίδης. Μιλώντας με τους ενοικιαστές γραφείων στο κτίριο καταλαβαίνω αρχικά ότι είναι πιστοί στο πνεύμα των παλιών ιδιοκτητών σχετικά με την εμφάνιση του κτιρίου, κι έπειτα, με τη συντήρηση του κισσού και το βιοκλιματικό αποτέλεσμα που δίνει, συνειδητά προωθούν τη μετρίαση των κλιματιστικών τα οποία μπορεί να βελτιώνουν τις συνθήκες μέσα στο σπίτι αλλά υποβαθμίζουν αισθητικά και περιβαλλοντικά το έξω.


        Ο Παναγιώτης Σκοτειδάκης, γεωπόνος, καθηγητής στη Σχολή Κηποτεχνίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σπεύδει να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες για το «πράσινο πέπλο» της πρόσοψης που θα μπορούσε να συστηματοποιηθεί στην Αθήνα, μεταμορφώνοντας έναν οποιοδήποτε άχαρο τοίχο. «Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι κισσός, για την ακρίβεια η πολυκατοικία είναι καλυμμένη με παρθενόκισσο ή αμπέλοψη Σβάιτς, αναρριχώμενο από την Ασία, με έλικες που καταλήγουν σε μικρές βεντούζες και το κάνουν κατάλληλο για την κάλυψη τοίχων, σε αντίθεση με άλλα αναρριχώμενα φυτά που χρειάζονται στήριξη. Η ανάπτυξη του είναι γρήγορη, μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 30 μέτρα ύψος και να καλύψει εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια. Το φύλλωμά του το καλοκαίρι οδηγεί στον φυσικό δροσισμό του κτιρίου και των κατοίκων του και απομακρύνεται εύκολα από τον τοίχο, αν κοπεί μετά την ξήρανσή του. Η διαφορά του με τον απλό κισσό είναι ότι ο τελευταίος τραυματίζει κατά κάποιον τρόπο τον τοίχο και επειδή δεν είναι φυλλοβόλο δεν δημιουργεί την κατάλληλη βιοκλιματικότητα».


Το καταφυτο πρασινο δώμα,οι καθετοι κήποι στο Ξενοδοχείο Fοunδry  στου Ψυρρή  


    Οι Έλληνες σχεδιαστές εσωτερικών χώρων που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα επιβεβαιώνουν ότι οι κάθετοι κήποι που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό ενός κτιρίου, είτε είναι σπίτι είτε δημόσιο κτίριο, ξενοδοχείο ή εστιατόριο, αναβαθμίζουν το design και αλλάζουν ολοκληρωτικά την αίσθηση μέσα σε αυτό. Στην Αθήνα υπάρχουν μερικά κτίρια που είναι ήδη γνωστά για τους κήπους με κάθετη ανάπτυξη. Η πανδαισία φυτών από ωραιόφυλλα μέχρι μολόχες, στην κάθετη φύτευση της πισίνας του Coco-Mat Athens Jumelle, στο Κολωνάκι, εκτείνεται σε 19 τ.μ. και στον χώρο του εστιατορίου του Coco-Mat Athens BC μια επιφάνεια 30 τ.μ. καλύπτεται από φτέρες και πόθους δίπλα σε τρεχούμενο νερό. Το γυάλινο αίθριο των 25 μέτρων που πλημμυρίζει με φυσικό φως βοηθά τον κάθετο οπωρώνα του Ergon House στην Μητροπόλεως, στην καλλιέργεια αρωματικών εποχιακών βοτάνων, που συγκομίζονται από τον κηπουρό σύμφωνα με τις τελευταίες υδροπονικές εφαρμογές. Η ιδέα πίσω από το κατάφυτο πράσινο δώμα, τους κάθετους κήπους και τον ταρατσόκηπο στο ξενοδοχείο Foundry Hotel στου Ψυρρή, είναι η επανερμηνεία της αυλής, της παραδοσιακής ελληνικής κατοικίας. Όλα τα φυτά είναι ελληνικά, ελιές, ροδιές, λεβάντες, αρωματικά άνθη ανάμεσα σε αμπελόφυτες πέργκολες και σε ένα μονοπάτι με μαρμάρινες πλάκες που μοιάζει σαν να οδηγεί τον επισκέπτη για πικ-νικ στην εξοχή. Στο αίθριο της εταιρείας AbbVie στο Νέο Ηράκλειο, σε τοίχο 22 τ.μ. έχουν φυτευτεί κάθετα κισσοί, πόθοι, μονστέρες, φτέρες και φυτωνιές με σύστημα ανακύκλωσης του νερού άρδευσης.
Κάθετη φύτευση της πισίνας του Coco-Mat Athens Jumelle, στο Κολωνάκι

 .
Ο κάθετος οπωρώνας του Ergon House στην Μητροπόλεως


    
Οι αρχιτέκτονες τοπίου πιστεύουν ότι το τελευταίο διάστημα η επιθυμία για τις κάθετες φυτεύσεις αυξήθηκε και λόγω του εγκλεισμού κατά την πανδημία, με τους Αθηναίους να επιθυμούν να έρθουν ακόμα πιο κοντά στη φύση με τη βοήθεια του landscape design. Η Αρετή Σκαράκη είναι μια νεαρή γεωπόνος που ειδικεύεται στην αρχιτεκτονική τοπίου. Μιλώντας μαζί της μου εξηγεί πως σε μια πυκνοδομημένη πόλη σαν την Αθήνα κάθε «πράσινη» παρέμβαση στον ιστό της είναι καλοδεχούμενη και μπορεί να αλλάξει ριζικά την όψη και την ατμόσφαιρά της, αρκεί να γίνει ακολουθώντας τους στόχους και τεχνικούς κανόνες της αρχιτεκτονικής τοπίου. 

    «Όπως συμβαίνει όταν ερχόμαστε σε επαφή με την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος, οι κάθετοι κήποι προκαλούν ένα δικαιολογημένο αίσθημα ευεξίας και ηρεμίας. Στους εσωτερικούς χώρους βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, απορροφώντας βλαπτικές ουσίες π.χ. βαριά μέταλλα. Ημι-τροπικά είδη, που αντέχουν σε μέτριες εντάσεις φωτισμού και προτιμούν ημισκιαζόμενες και σκιαζόμενες θέσεις όπως η δράκαινα, ο πόθος και η φτέρη. 

    Για τη δημιουργία του χρειάζεται κατάλληλη μελέτη σχεδιασμού και κατασκευής ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του εκάστοτε κτιρίου. Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες είναι η ορθή στήριξη της κατασκευής κυρίως, λόγω του βάρους του χώματος και του αρδευτικού νερού που συγκεντρώνεται, οπότε προτιμώνται νεόδμητα κτίρια για την εγκατάστασή τους. Έπειτα είναι το κόστος της κατασκευής και συντήρησης ενός τέτοιου κήπου. Προφανώς μπορούν να παρουσιαστούν ασθένειες, έντομα, τρωκτικά, όμως όπως και για κάθε φυτική βλάστηση, είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν και μάλιστα με βιολογικές μεθόδους». 

    Στην πόλη του Φωτός, κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κτιρίου έχει τη δυνατότητα για τη δημιουργία φυτεμένων δωμάτων ή κατακόρυφων «πράσινων» τοίχων με ένα απλό αίτημα στις τοπικές αρχές. Πώς θα μπορούσαμε να δούμε ένα ανάλογο μοντέλο να παίρνει μορφή και στο αθηναϊκό έδαφος; Κάτι τέτοιο φαντάζει ρηξικέλευθο, σαν την ιδέα για τη δημιουργία «πράσινων δρόμων - διαδρόμων» που θα ένωναν τους λόφους της Αττικής με το κέντρο της πόλης, η οποία παρουσιάστηκε πριν μερικά χρόνια
    Το σχέδιο ναυάγησε καθώς, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση, χρειάζεται αρχικά κεντρικός σχεδιασμός, μεγάλη εξειδίκευση και... προθυμία για την ανάλογη οικονομική επιβάρυνση. 

Το αίθριο της εταιρείας AbbVie στο Νέο Ηράκλειο«

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/life/urban-culture/city-vibes/723677_oi-kathetoi-kipoi-tis-athinas?fbclid=IwAR1fTjy8AyCA1pgsZpEFmFe6q0UwQw8Kip6878wrwhSoiSggRXGAl5JDPto»